Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1027

V 29.11.2017, Valtuutettu Nina Hurun aloite asukaspysäköinnin laajentamisesta

HEL 2017-006092 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että asukaspysäköintitarvetta arvioitaessa tarkastellaan tarvetta myös pienten kujien osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että asukaspysäköinti kattaa nykyisin pääasiassa kantakaupungin alueet. Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymien Helsingin pysäköintipolitiikkaa koskevien linjausten mukaan asukaspysäköintijärjestelmää laajennetaan hallitusti uusille alueille, ensimmäisenä Munkkiniemeen, Käpylään, Lauttasaareen ja Munkkivuoreen. Lauttasaaressa ja Munkkiniemessä asukaspysäköintijärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2015. Järjestelmää on tarkoitus laajentaa Munkkivuoreen, Niemenmäkeen, Etelä-Haagaan ja Kivihakaan vuoden 2018 aikana.

Uusilla asuinalueilla asukkaiden autopaikat on sijoitettu asuintonteille tai kadunomaisille autopaikkojen korttelialueille (LPA-alueille) ja kadunvarsipaikat on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin. Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää ei laajenneta näille alueille.

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä on yleensä voimassa järjestelmään kuuluvien alueiden kaikilla kaduilla, myös pienillä kujilla. Kujien merkitseminen asukaspysäköintiin edellyttää kuitenkin, että ne sopivat rakenteellisesti tähän tarkoitukseen. Kadun leveyden tulee olla riittävä, jotta se mahdollistaa pysäköinnin ja riittävän tilan liikenteelle.

Jos pitkäaikainen tai muu pysäköinti aiheuttaa asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla ongelmia esim. liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden näkökulmasta, pysäköintiä voidaan tällaisessa kohteessa tarvittaessa rajoittaa aikarajoituksin tai kieltää pysäköinti kokonaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 168

HEL 2017-006092 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin pysäköintipolitiikka hyväksyttiin Helsingin kaupunginhallituksessa 17.2.2014. Pysäköintipolitiikassa on 12 kärkitoimenpidettä, joista yksi on asukaspysäköintijärjestelmän laajentaminen ja hinnoittelu. Kärkitoimenpiteen mukaan asukaspysäköintijärjestelmää laajennetaan hallitusti ja koskien kadunvarsipysäköintiä ja yleisiä pysäköintialueita. Asukaspysäköintijärjestelmän laajentamista on toivottu muun muassa Munkkiniemen, Käpylän, Lauttasaaren ja Munkkivuoren kaupunginosissa. Asukaspysäköintijärjestelmän laajentamista voidaan arvioida ainakin seuraavien kriteerien avulla:

        Paikkoja ei ole riittävästi.

        Alueelta itseltään on tullut aloite.

        Tarve siirtää etenkin pitkäaikaista auton säilytystä kadunvarsilta tarkoituksenmukaisempiin paikkoihin.

        Täydennysrakentamisen yhteydessä tarve esittää kadunvarsipaikkoja asukkaiden käyttöön.

        Nykyinen pysäköinti vaikeuttaa merkittävästi talvikunnossapitoa.

        Alueella on merkittävästi ulkopuolista pysäköintiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 10.6.2014 ottaa käyttöön asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän Lauttasaaressa ja Munkkiniemessä. Kohteiden liikennejärjestelyt hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.4.2015. Järjestelmä otettiin käyttöön 1.10.2015.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 11.4.2017 hyväksyä asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän käyttöönoton Munkkivuoressa, Niemenmäessä, Etelä-Haagassa ja Kivihaassa vuoden 2018 aikana, kun tarkat aluerajaukset, liikenteen ohjaussuunnitelmat sekä liikennemerkkien asennukset on tehty. Aluerajausten ja liikenteen ohjaussuunnitelmien laadinta on aloitettu. Seuraavaksi asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä laajennetaan todennäköisesti Käpylään, Kumpulaan ja Toukolaan, mutta tästä ei ole tehty päätöstä.

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää laajennetaan hallitusti koskemaan vanhempia alueita, joissa tarvittavia asukkaiden ja yritysten pysäköintipaikkoja ei ole suunniteltu tonteille. Pysäköintipolitiikan mukaan hyvin pitkällä aikavälillä tulee arvioida asukaspysäköintijärjestelmän laajentamista kaikkialle, missä kadunvarteen pysäköinti on asukkaille sallittua. Uudemmille alueille asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää ei laajenneta, koska näillä alueilla asukkaiden ja yritysten pysäköintipaikat on suunniteltu tonteille. Kadunvarsi- ja yleisten alueiden paikat on tarkoitettu asiointi- ja vieraspysäköintiin.

Jos asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä otetaan alueilla käyttöön, se on yleensä voimassa kaikilla kaduilla, myös pienillä kujilla, edellyttäen, että ne ovat kaupungin hallinnoimia katualueita. Kujien merkitseminen asukaspysäköintiin edellyttää, että rakenteelliset perusteet täyttyvät. Kadun leveyden tulee olla riittävä, mikä mahdollistaa pysäköinnin ja liikkuvalle liikenteelle jää vielä sen vaatima tila. Asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeillä kaikki nykyiset pysäköintipaikat ovat asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja, maksullisia pysäköintipaikkoja tai pysäköintiaikaa on rajoitettu esimerkiksi liikkeiden asiointipysäköintiä varten.

Jos pitkäaikainen pysäköinti tai muu pysäköinti aiheuttaa asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla ongelmia, pysäköintiä voidaan tarvittaessa rajoittaa aikarajoituksin tai kieltämällä pysäköinti kokonaan. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi liikenteen sujuvuus tai turvallisuus.

Pysäköinninvalvonta on hankkimassa / kilpailuttamassa rekisterikilven tunnistukseen erikoistunutta ajoneuvoa. Tämä lisää valvonnan tehokkuutta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juha Hietanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566