Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1025

V 29.11.2017, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitteen merkitsemisestä selkeämmin julkisiin rakennuksiin

HEL 2017-005365 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki merkitsee osoitteet selkeämmin ovien ja uloskäyntien kohdalle.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Tarve selkeille osoitemerkinnöille ja opasteille on ajankohtainen, sillä kaupungin organisaatiouudistuksen seurauksena myös opasteiden uusimista valmistellaan. Rakennuksen omistajan velvollisuudesta asettaa näkyvään paikkaan osoitemerkintä, jonka tulee myös opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle, säädetään suoraan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:ssä.

Huolimatta maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräyksestä osoitemerkinnät eivät aina ole selkeitä. Myöskään kaupungin omien rakennusten osoitemerkinnät eivät aina ole riittävän selkeitä. Kaupungin toimitilakäytössä on noin 1 700 kiinteistöä ja noin 2 000–2 500 rakennusta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus pyrkii selkeyttämään osoitemerkintöjä jokaisen tilahankkeen yhteydessä ja käytettävien määrärahojen puitteissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 69

HEL 2017-005365 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Valtuustoaloitteessa todetaan, että julkisten tilojen, kuten ostoskeskusten, rautatieasemien sekä kaupungin omien toimitilojen uloskäyntien osoitemerkinnät ovat usein epäselviä tai puuttuvat kokonaan. Selkeät osoitemerkinnät ovat tarpeellisia esimerkiksi hätäpuheluita tai taksin tilaamista varten. Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki merkitsee selvästi toimitilojensa osoitteet, ja että samaa edellytetään kaikilta kiinteistöyhtiöiltä.

Tarve selkeille osoitemerkinnöille ja opasteille on ajankohtainen, koska kaupungin toimialauudistuksen seurauksena myös opasteiden uusimista valmistellaan. Rakennuksen omistajan velvollisuudesta asettaa näkyvään paikkaan osoitemerkintä, jonka tulee myös opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle, säädetään suoraan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:ssä.

Huolimatta maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräyksestä osoitemerkinnät eivät aina ole selkeitä. Myöskään kaupungin omien rakennusten osoitemerkinnät eivät aina ole riittävän selkeitä. Kaupungin toimitilakäytössä on noin 1 700 kiinteistöä ja noin 2000–2500 rakennusta.

Kaupunkiympäristön toimiala ehdottaa talousarvioehdotuksessa varattavaksi vuosille 2017–2018 osoitemerkintöjen ja opasteiden uusimiseen sekä parantamiseen 1,0 miljoonan euron investointimäärärahaa. Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus aloittaa koontihankkeen suunnittelun ja valmistelun investointivarauksessa esitetyn aikataulun mukaisesti syksyllä 2017.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566