Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 938

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Pro Tuomarinkylä -liikkeen suunnitelmasta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jarmo Nieminen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asemakaavoituksessa ProTuomarinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan tavoitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi. "(Jarmo Nieminen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, liikuntalautakunnan sekä kaupunginmuseon johtokunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uudessa yleiskaavassa on osoitettu uutta rakentamista Tuomarinkylän kartanon Uuspellon alueelle ja muualle alueen ympäristöön. Nyt pääosin
liikenteen suoja-aluetta ja virkistysaluetta oleva alue sijaitsee seudullisesti erittäin keskeisellä paikalla, jossa risteää kaksi yleiskaavaan osoitettua pikaraitiotietä tai muuta runkolinjaa. Yleiskaavaan on osoitettu
alueelle lähikeskustamerkintä. Yleiskaavan ruudut esittävät alueiden pääkäyttötarkoitusta ja sisältävät mm. alueiden sisäiset viheralueet.

Pro Tuomarinkylä on laatinut vaihtoehtoisen suunnitelman Tuomarinkylän kartanon alueen kehittämiseksi. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä on käyty runsasta keskustelua alueen kehittämisestä ja Tuomarinkylän kartanon ympäristön aluevarauksia on muutettu kaavavalmistelun aikana. Aktiivinen osallistuminen suunnitteluprosessiin kertoo Tuomarinkylän kartanon merkityksestä monipuolisena hevos- ja koiraharrastuksen keskittymänä.

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaihtoehtoisia suunnitelmia, joita alueelta on tehty. Ne tarjoavat monipuolista käyttäjätietoa sekä erilaisia näkökulmia alueen kehittämiseen. Pro -Tuomarinkylä -liikkeen ehdotus Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi otetaan jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon.  Kun alueen jatkosuunnittelu käynnistyy, on asemakaavoitusvaiheessa jälleen monia vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja. Avoin dialogi kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden välillä mahdollistaa parhaan mahdollisen sellaisen lopputuloksen saavuttamisen, jossa sekä koira- että hevosharrastuksen toimintaedellytykset alueella varmistetaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 99

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Uudessa yleiskaavassa on osoitettu uutta rakentamista Tuomarinkylän kartanon Uuspellon alueelle ja muualle alueen ympäristöön. Nyt pääosin liikenteen suoja-aluetta ja virkistysaluetta oleva alue sijaitsee seudullisesti erittäin keskeisellä sijainnilla, jossa risteää kaksi yleiskaavaan osoitettua pikaraitiotietä tai muuta runkolinjaa. Yleiskaavaan on osoitettu alueelle lähikeskustamerkintä. Yleiskaavan ruudut esittävät alueiden pääkäyttötarkoitusta ja sisältävät mm. alueiden sisäiset viheralueet.

Pro Tuomarinkylä on laatinut vaihtoehtoisen suunnitelman Tuomarinkylän kartanon alueen kehittämiseksi. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä on käyty runsasta keskustelua alueen kehittämisestä ja Tuomarinkylän kartanon ympäristön aluevarauksia on muutettu kaavavalmistelun aikana. Aktiivinen osallistuminen suunnitteluprosessiin kertoo Tuomarinkylän kartanon merkityksestä monipuolisena hevos- ja koiraharrastuksen keskittymänä.

Yleiskaavan merkittävimpien aluevarausten toteuttamisen aikataulusta päätetään loppuvuonna 2017 yleiskaavan toteuttamisohjelman käsittelyn yhteydessä.

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaihtoehtoisia suunnitelmia, mitä alueelta on tehty. Ne tarjoavat monipuolista käyttäjätietoa sekä erilaisia näkökulmia alueen kehittämiseen. Kun alueen jatkosuunnittelu käynnistyy, on asemakaavoitusvaiheessa jälleen monia vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja. Avoin dialogi kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden välillä mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamisen, missä sekä koira- että hevosharrastuksen toimintaedellytykset alueella varmistetaan.

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisäys lausuntoon: “Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös vaihtoehtoiset suunnitelmat, mitä alueelta on tehty.” Muutetaan muotoon: “Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaihtoehtoisia suunnitelmia, mitä alueelta on tehty.”

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen Moision tekemän ja puheenjohtaja Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.2.2017

HEL 2016-012145 T 00 00 03

 

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan – kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemisen tekemän toivomusponnen: Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asemakaavoituksessa ProTuomarinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan tavoitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi yleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa (26.1.2016) seuraavasti: Tuomarinkylän kartanon uutta pellolle osoitettua rakennusalaa on vähennetty luonnosvaiheesta. Kartanoalueen eteläpuolelta asuntovaltaista aluetta on pienennetty ja muutettu virkistys- ja viheralueeksi. Peltoalue säilyy laajempana, mutta rakennettavalle alueelle tulisi luonnosvaihetta tehokkaampaa rakentamista. Tuomarinkartanon rakennusperinnön ja arvokkaan maisema-alueen keskeisten arvojen säilyminen on siten edelleenkin uhattuna. Kaupunginmuseon johtokunta edellytti, että RKY-alueeseen liittyvässä suunnittelussa mitoitusta arvioidaan uudelleen niin, että alueen kulttuurihistorialliset arvot otetaan paremmin huomioon. Pro Tuomarinkylä -liikkeen julkaisema suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi ottaa yleiskaavaehdotusta paremmin huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Pro Tuomarinkylän ehdotuksessa Vanhaa Tuusulantietä suoristetaan välillä Tuomarinkyläntie – Laamannintie. Tien oikaisu kaventaa Riihipeltoa ja Köyhänmiehenpeltoa, mutta mahdollistaa samalla uutta rakentamista tien länsipuolelle. Tekemällä näin kartanon alue ja koirakeskus voidaan säilyttää viher- ja virkistysalueena. Ehdotus turvaa kartanoalueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävien arvojen säilymisen.

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Pro Tuomarinkylä liikkeen ehdotus Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi otetaan jatkosuunnittelussa huomioon.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 24

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta puoltaa ponnessa esitetyn tutkimuksen tekemistä ja pitää Pro Tuomarinkylän ehdotusta kannatettavana. Pro Tuomarinkylän julkaisemassa ehdotuksessa Vanhaa Tuusulantietä suoristettaisiin välillä Tuomarinkyläntie – Laamannintie. Tien oikaisu kaventaisi Riihipeltoa ja Köyhänmiehenpeltoa, mutta mahdollistaisi samalla uutta rakentamista tien länsipuolelle.

Pro Tuomarinkylän esittämä ratkaisu mahdollistaisi sekä hevosurheilukeskuksen että koiraurheilukeskuksen säilyttämisen nykyisillä paikoillaan. Ehdotus mahdollistaisi myös noin 4 000 uuden asunnon rakentamisen. Yli 60 000 käyttäjää vuodessa palveleva koirakeskus voisi jatkaa toimintaansa ja ratsastuskeskuksen yrittäjät voisivat jatkaa kesken jäänyttä investointiohjelmaansa.

Ehdotus kunnioittaa kartanoalueen suojelumerkintöjä ja Helsingin kaupungin omaa suunnitelmaa tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston yleisen virkistyksen keskus.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566