Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/37

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 953

Korkeasaaren eläintarhan ilvestarhan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen ja määrärahan myöntäminen

HEL 2017-000309 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti korottaa Korkeasaaren eläintarhan ilvestarhan 20.10.2016 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishintaa siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 196 000 euroa elokuun 2017 kustannustasossa.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää Korkeasaaren eläintarhalle vuoden 2017 talousarvion luvusta 8 08 Korkeasaaren eläintarhan investoinnit, Khn käytettäväksi 1 196 000 euroa ilvestarhan toteuttamiseen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat eläintarhanjohtaja Sanna Hellström ja hankepäällikkö Juha Viljakainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläintarhan esitys, 6.10.2017

2

Ilvestarha uusi kustannusarvio

3

Hankesuunnitelma 20.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 31.1.2017 hyväksyä 20.10.2016 päivätyn Korkeasaaren ilvestarhan rakennustöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäiskustannus on arvonlisäverottomana
728 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa.

Korkeasaaren eläintarhan rakennusten ja tarhojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparannuksiin osoitetut määrärahat on 1.6.2017 alkaen osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Aikaisemmin määrärahat oli osoitettu yleisten töiden lautakunnan käyttöön.

Korkeasaaren eläintarha esittää 6.10.2017 kaupunginhallitukselle, että 20.10.2016 päivätyn ilvestarhan hankesuunnitelman arvonlisäverotonta enimmäishintaa korotettaisiin 1 196 000 euroon.

Ilvestarhan enimmäishinnan kustannusten nousu on yhteensä
468 000 euroa. Kustannusten nousuun on vaikuttanut ilveksien tarhan ja pesäalueiden erotukseen rakennettava betonimuuri, joka verhoillaan ruiskubetonoinnilla muistuttamaan luonnonkalliota ja näin ollen luomaan luonnollisen näköisen ympäristön. Tällä ratkaisulla erotetaan selvästi yleisölle näkyvä osa siitä ilvestarhan osa-alueesta, jossa ilvesten pesät ovat ja jossa henkilökunta tekee eläinten hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Lisäkustannuksia on aiheutunut yleisön katselualueen perusvesien ja sadevesiviemäröinteihin tehtävät aikaisemmista suunnitelmaista puuttuneet muutostyöt. Suunnitelmamuutoksina ilvestarhan pinta-alaa on kasvatettu. Suunnittelukustannukset ovat myös kasvaneet. Tarjoushintojen kustannusindeksin nousuvaikutus on 12 % eli
noin 90 000 euroa. Ilvestarhan toteutus kilpailutettiin ja tarjouksia saatiin vain yksi.

Nyt rakennettavalla alueella sijaitsee kaksi vuonna 1998 rakennettua varatarhaa. Alun perin tarhat on rakennettu metsäpeuroille. Tarhat ovat olleet suurimman osan ajasta tyhjillään, mutta niiden käyttö on matalan aidan ja hankalan maaston vuoksi ollut hyvin vähäistä.

Peruskorjauksen yhteydessä varatarhat yhdistetään noin 500 m2:n kokoiseksi tarhaksi, ympäröivät aidat korotetaan. Tarhaan rakennetaan pesät, eristystarha ja kiipeilytelineitä. Tämän jälkeen tarha täyttää maa-ja metsätalousministeriön asetuksen nro 2/EEO/2003 (MMM:n asetuseläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista).

Tarha sijoitetaan Korkeasaaren yleissuunnitelman (2011) mukaisesti Suomalaisen metsän teema-alueelle ja ilves siirtyy sinne Kissalaaksossa sijaitsevasta tarhasta. Vanha ilvestarha tarvitaan lisätilaksi tiikereille, joiden nykyinen tila pentuaikana on liian pieni. Tarha rakennetaan avotarhana, koska kyseinen vaihtoehto on katettua edullisempi. Maasto kohoaa melko voimakkaasti tarhan takaosaa kohti ja siksi eläinten näkymiseen yleisölle on kiinnitetty erityistä huomiota ja tarhan eteläosaan toteutetaan katselualue.

Korotetun enimmäishinnan mukainen ilvestarhan hankesuunnitelma voidaan toteuttaa vuoden 2017 talousarvion luvussa 8 08 Korkeasaaren eläintarhan investoinnit, Khn käytettäväksi määrärahojen puitteissa edellyttäen, että muita ohjelmoituja hankkeita uudelleen aikataulutetaan. Hankkeelle tulisi myöntää yhteensä 1 196 000 euron määräraha em. talousarvion luvusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläintarhan esitys, 6.10.2017

2

Ilvestarha uusi kustannusarvio

3

Hankesuunnitelma 20.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Korkeasaaren eläintarha

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelu -liikelitos

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 43

HEL 2017-000309 T 10 06 00

Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä 20.10.2016 päivätyn Korkeasaaren ilvestarhan rakennustöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäiskustannus on arvonlisäverottomana 728 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa.

Korkeasaaren johtokunta on päättänyt omalta osaltaan hyväksyä ilvestarhan rakennustöiden tarveselvityksen 3.11.2016 § 40.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja

Jukka Forsman

Lisätiedot

Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566