Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 924

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta ja rakentamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012078 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Björn Månsson) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Månsson Björn, toivomusponsi 1, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan -  Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto toivoo, että selvitetään voiko kaupunkibulevardit suunnitella ja rakentaa sellaisessa järjestyksessä, että aloitetaan niistä, jotka eivät rajoita puisto- ja viheralueita eivätkä vaadi täyttömaata mereltä, ja kerätään kokemuksia niistä ennen kuin aletaan suunnitella useampia kaupunkibulevardeja." (Björn Månsson)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kiinteistölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista, ja että alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. Samalla Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin.

Kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksen laatimisessa arvioidaan kunkin bulevardin synnyttämiä hyötyjä, vaatimuksia, tuloja sekä investointimenoja. Toteuttamisjärjestystä arvioidaan myös riittävän laajasti teknistaloudellisesti ja asuntotuotannon toteuttamisen määrän ja laadun näkökulmasta. Viherverkostokaupungin kehittäminen on yksi kriteeri, jonka perusteella toteuttamisjärjestystä arvioidaan. Yleiskaavassa kaikkien bulevardien varsille on määritelty rakentamisalueita, jotka sijoittuvat nykyiselle rakentamattomalle maalle tai joiltakin osin meritäytöille.

Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii hyvin paljon suunnittelua sekä tiivistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen yhteensovittamiseksi. Kaupunkibulevardit tulevat olemaan suuria alueellisia suunnittelu- ja rakentamishankkeita ja edellyttävät tiivistä yhteistä maankäytön ja liikennejärjestelmätason suunnittelua sekä muutoksia, joten niitä ei voida toteuttaa kovin montaa kerrallaan. Laajasalontie on ensimmäinen bulevardi, joka todennäköisesti tulee toteutumaan, ja vaikka liikennemäärältään Laajasalontie on sisääntuloväyliä hiljaisempi, tullaan siitäkin jo saamaan kokemuksia, joita voidaan hyödyntää muiden bulevardien suunnittelussa. Vielä seuraavaksi toteutettavat bulevardit tulevat niin ikään olemaan pilottikohteita, josta saatuja kokemuksia hyödynnetään seuraavien bulevardien suunnittelussa, vaikka kaikilla bulevardeilla onkin omat erityispiirteensä.

Kaupunkibulevardien vaikutuksia on arvioitu yleiskaavaprosessin aikana monesta eri näkökulmasta. Viimeisimpänä esimerkkinä on Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistyössä laadittu tarkka virtausmalli, joka kuvaa miten erilaiset korttelimallit vaikuttavat kadun varren tuulettuvuuteen ja siten ilmanlaatuun. Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii laajaa tietopohjaa ja kokemuksien keräämistä pilottikohteista sekä tiivistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen sovittamiseksi yhteen. Rakennettavan kaupunkiympäristön tulee olla korkealaatuista ja turvallista kaikille käyttäjille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupungin kaavoitettava asuntotuotanto nojautuu bulevardien varsille kuin myös tavoite kestävän liikkumisen osuuden kasvusta, ei saa kuitenkaan vaarantaa tai olla ristiriidassa hyvän ja
viihtyisän asuinympäristön sekä kaupungin lyhyen ja pitkän tähtäimen asuntotuotantotavoitteiden kanssa. Kaupungin asuntotuotantotavoitteet ovat korkeat, jonka vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tarpeen tutkia kaikkia mahdollisia asuntotuotantoa edistäviä ratkaisuja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Månsson Björn, toivomusponsi 1, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 121

HEL 2016-012078 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksen laatimisessa tulee arvioida kunkin bulevardin synnyttämiä hyötyjä, tuloja sekä investointimenoja. Toteuttamisjärjestystä tulee arvioida myös riittävän laajasti teknistaloudellisesti ja asuntotuotannon toteuttamisen määrän ja laadun näkökulmasta.

Yleiskaavassa kaikkien bulevardien varsille on määritelty rakentamisalueita, jotka sijoittuvat nykyiselle rakentamattomalle maalle tai joiltakin osin meritäytöille. Kaupunkibulevardit tulevat olemaan suuria alueellisia suunnittelu- ja rakentamishankkeita ja edellyttävät laajoja liikennejärjestelmätason muutoksia sekä investointeja, joka rajoittaa niiden toteuttamista samanaikaisesti. Laajasalontie on kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan ensimmäinen bulevardi, joka todennäköisesti tulee toteutumaan. Vaikka liikennemäärältään Laajasalontie on sisääntuloväyliä hiljaisempi, tullaan siitä mahdollisesti saamaan toiminnallisia ja taloudellisia kokemuksia, joita voidaan hyödyntää muiden bulevardihankkeiden suunnittelussa.

Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii hyvin paljon suunnittelua sekä tiivistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen sovittamiseksi yhteen.

Kaupunkikehitys, jossa kaupungin kaavoitettava asuntotuotanto nojautuu bulevardien varsille kuin myös tavoite kestävän liikkumisen osuuden kasvusta, ei saa kuitenkaan vaarantaa tai olla ristiriidassa hyvän ja viihtyisän asuinympäristön sekä kaupungin lyhyen ja pitkän tähtäimen asuntotuotantotavoitteiden kanssa. Kaupungin asuntotuotantotavoitteet ovat korkeat, jonka vuoksi on tarkoituksenmukaista ja tarpeen tutkia kaikkia mahdollisia asuntotuotantoa edistäviä ratkaisuja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 57

HEL 2016-012078 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksen laatimisessa arvioidaan kunkin bulevardin synnyttämiä hyötyjä ja vaatimuksia. Viherverkostokaupungin kehittäminen on yksi kriteeri, jonka perusteella toteuttamisjärjestystä arvioidaan.

Yleiskaavassa kaikkien bulevardien varsille on määritelty rakentamisalueita, jotka sijoittuvat nykyiselle rakentamattomalle maalle tai joiltakin osin meritäytöille.

Kaupunkibulevardit tulevat olemaan suuria alueellisia suunnittelu- ja rakentamishankkeita ja edellyttävät liikennejärjestelmätason muutoksia, joten niitä ei voida toteuttaa kovin montaa kerrallaan. Laajasalontie on ensimmäinen bulevardi, joka todennäköisesti tulee toteutumaan, ja vaikka liikennemäärältään Laajasalontie on sisääntuloväyliä hiljaisempi, tullaan siitäkin jo saamaan kokemuksia, joita voidaan hyödyntää muiden bulevardien suunnittelussa. Laajasalontien jälkeen seuraavaksi toteutettava bulevardi tulee niin ikään olemaan vielä pilottikohde, josta saatuja kokemuksia hyödynnetään seuraavien bulevardien suunnittelussa, vaikka kaikilla bulevardeilla onkin omat erityispiirteensä.

Kaupunkibulevardien vaikutuksia on arvioitu yleiskaavaprosessin aikana monesta eri näkökulmasta. Viimeisimpänä esimerkkinä on Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistyössä laadittu tarkka virtausmalli, joka kuvaa miten erilaiset korttelimallit vaikuttavat kadun varren tuulettuvuuteen ja siten ilmanlaatuun. Kaupunkibulevardien toteuttaminen vaatii laajaa tietopohjaa ja kokemuksien keräämistä pilottikohteista sekä tiivistä yhteistä suunnittelua maankäytön ja liikenneratkaisujen sovittamiseksi yhteen. Rakennettavan kaupunkiympäristön tulee olla korkealaatuista ja turvallista kaikille käyttäjille.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566