Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 926

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Lauttasaaren rantojen jättämisestä luonnollisiksi Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että Lauttasaaren rannat jätetään niin luonnollisiksi kuin mahdollista." (Sirpa Asko-Seljavaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että luonnontilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaavan viherverkoston suunnittelun yhteydessä.

Yleiskaavassa edellytetään, että rannat suunnitellaan julkisina uusilla rakentamisalueilla. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämisestä ja paikallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta ja kulttuuriympäristön huomioimisesta. Nämä tavoitteet otetaan huomioon myös Lauttasaaren rantojen jatkosuunnittelussa.

Lauttasaaren koillisosa on uudessa yleiskaavassa osoitettu keskusta-alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsiväylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mahdollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Lauttasaaressa kävelyolosuhteita on ajateltu parannettavan Lauttasaarta kiertävällä rantareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaarenselkää kiertävää reittiä.

Lauttasaaren pohjoisosa on yleiskaavassa osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Aluetta kehitetään asumisen ohella virkistys- ja liikuntapalvelujen käyttöön. Jatkosuunnittelussa huomioidaan Helsingin luontotietojärjestelmässä osoitetut arvokkaat luontokohteet. Muut Lauttasaaren rannat on yleiskaavassa osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueiksi, joilla luonnontilaisten rantojen säilyttäminen on mahdollista.

Luonnonrantaa on Lauttasaaressa kantakaupunkimaiseen sijaintiin nähden melko paljon. Taka-, Särki- ja Vattuniemessä on suojeltu merenrantaniitty. Lauttasaaren pohjoisosassa yleiskaava mahdollistaa
myös rantaviivan siirtoa ja meritäyttöä. Näillä alueilla tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja luontoarvojen täydentäviä kartoituksia.

Helsingissä noudatettu vapaiden rantojen periaate mahdollistaa hyvin rantojen saavutettavuutta virkistyskäyttöön. Rantareittien rakentamistavoite voi joskus aiheuttaa kompromissitarpeita luontoarvojen säilyttämisen kanssa, ja nämä ongelmakohdat on hyvä tunnistaa jatkosuunnittelussa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 95

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Luonnontilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaavan viherverkoston suunnittelun yhteydessä.

Yleiskaavassa edellytetään, että rannat suunnitellaan julkisina uusilla rakentamisalueilla. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämisestä ja paikallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta ja kulttuuriympäristön huomioimisesta. Nämä tavoitteet otetaan huomioon myös Lauttasaaren rantojen jatkosuunnittelussa.

Lauttasaaren koillisosa on uudessa yleiskaavassa osoitettu keskusta-alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsiväylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mahdollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Lauttasaaressa kävelyolosuhteita on ajateltu parannettavan Lauttasaarta kiertävällä rantareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaarenselkää kiertävää reittiä.

Lauttasaaren pohjoisosa on yleiskaavassa osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Aluetta kehitetään asumisen ohella virkistys- ja liikuntapalvelujen käyttöön. Jatkosuunnittelussa huomioidaan Helsingin luontotietojärjestelmässä osoitetut arvokkaat luontokohteet. Muut Lauttasaaren rannat on yleiskaavassa osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueiksi, joilla luonnontilaisten rantojen säilyttäminen on mahdollista.

Käsittely

28.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisäys kohtaan 2, loppuun: Edelleen asemakaavoituksessa tulee huomioida saaren luonnontilaiset rannat ja riittävät viherverkostot, jotka varmistaa lajien monipuolisen säilymisen.

Jäsen Moision vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Salla Ahokas, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37156

salla.ahokas(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 47

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Luonnonrantaa on Lauttasaaressa kantakaupunkimaiseen sijaintiin nähden melko paljon. Taka-, Särki- ja Vattuniemessä on suojeltu merenrantaniitty. Lauttasaaren pohjoisosassa yleiskaava mahdollistaa myös rantaviivan siirtoa ja meritäyttöä. Näillä alueilla tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja luontoarvojen täydentäviä kartoituksia.

Helsingissä noudatettu vapaiden rantojen periaate mahdollistaa hyvin rantojen saavutettavuutta virkistyskäyttöön. Rantareittien rakentamistavoite voi joskus aiheuttaa kompromissitarpeita luontoarvojen säilyttämisen kanssa, ja nämä ongelmakohdat on hyvä tunnistaa jatkosuunnittelussa.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566