Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/32

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 948

Valtuutettu Mika Raatikaisen toivomusponsi Vartiosaaren itäosien kallioiden säilyttämisestä luonnontilaisina Vartiosaaren osayleiskaavassa

HEL 2016-012154 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Mika Raatikainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Raatikainen Mika, toivomusponsi, Kvsto 26.10.2016 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 27.10.2016 Vartiosaaren osayleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina." (Mika Raatikainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vartiosaaren maisemarakenne on erityinen: Saarta ympäröivät kallioselänteet muodostavat keskelle saarta melko sulkeutuneen, suhteellisen jyrkkäreunaisen, maljamaisen laaksotilan, josta ei avaudu näkymiä muualle. Vartiosaaren korkeuserot ovat huomattavia, samoin rinteiden ja rantojen jyrkkyydet paikoitellen. Saaren pohjoisosa on topografialtaan mäkinen ja jyrkkärinteinen, eteläosa on kumpuilevampaa. Saaren itäosan jyrkkäreunaiset kalliot ovat metsäisiä ja avokallioita tavataan ainoastaan molempien selänteiden korkeimmilla lakialueilla sekä rannoilla. Vartiosaaren voimakas maisemarakenne turvaa saaren ominaisluonnetta ja takaa saaren ranta-alueiden hienoimpien luontokohteiden ja tunnuspiirteiden säästymisen. Vartiosaaren osayleiskaava on laadittu maisemarakenne huomioon ottaen.

Vartiosaaren merelliset näkymät avautuvat kaakkoon ja selännekallioilta on erityisen hienoja näkymiä itäiseen saaristoon ja ulapalle. Vartiosaaren metsäinen siluetti on toiminut itäisen saariston vihreänä selustana. Vartiosaaren osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää saaren itärannan kallioinen metsäselänne ja huvilapuutarhakulttuurin vyöhyke leveämpänä ja laajempana yhtenäisenä viheralueena. Tätä kautta saaren itäinen rantavyöhyke säilyy Helsingin itäisen saariston perinteisen maisemakuvan osana ja vaikuttaa osaltaan koko itäisen saariston koettuun virkistysarvoon.

Vartiosaaren itärannan kalliovyöhykkeen saaren sisäpuoleinen osa lounaassa on osittain rakentamisaluetta. Rakentaminen on pienimuotoista ja se pyritään sijoittamaan siten, että se jää kallioselänteen latvusrajan taakse. Vartiosaaren tunnetuin näköalapaikka, ns. Viikinkikallio, ja sen
eteläpuolella oleva toinen korkea kallio säilyvät luonnontilaisina. Tärkeät kulttuuri- sekä maisema- ja luontokohteet on suunnitelmassa pyritty säästämään ja kehittämään niitä osana rantojen viher- ja virkis-
tysalueita. Itärannan metsäinen kalliovyöhyke on osoitettu osayleiskaavassa virkistysalueeksi, jonka luonto-, maisema-, puutarha- ja kulttuurihistorialliset sekä geologiset arvot tulee säilyttää. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta rannan huvilavyöhykettä kehitetään asuin-, palvelujen ja hallinnon alueena sekä virkistysalueena siten, että luonnonympäristöä voidaan säilyttää mahdollisimman paljon. Uudisrakentamisen ja tehostuvan virkistyskäytön aiheuttamaa kulumista ranta- ja metsäalueilla voidaan ehkäistä reittiverkoston huolellisella suunnittelulla, toimivalla kulunohjauksella ja mm. erilaisin pitkospuurakentein herkillä kallioalueilla ja kosteikkopaikoissa. Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita noudatetaan ja tarkennetaan Vartiosaaren asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin alueita tutkitaan vielä perusteellisemmin ja suunnitellaan yksityiskohtaisemmin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Raatikainen Mika, toivomusponsi, Kvsto 26.10.2016 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 82

HEL 2016-012154 T 00 00 03

Ksv 5264_74

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vartiosaaren maisemarakenne on erityinen: saarta ympäröivät kallioselänteet muodostavat keskelle saarta melko sulkeutuneen, suhteellisen jyrkkäreunaisen, maljamaisen laaksotilan, josta ei avaudu näkymiä muualle. Vartiosaaren korkeuserot ovat huomattavia, samoin rinteiden ja rantojen jyrkkyydet paikoitellen. Saaren pohjoisosa on topografialtaan mäkinen ja jyrkkärinteinen, eteläosa on kumpuilevampaa. Saaren itäosan jyrkkäreunaiset kalliot ovat metsäisiä ja avokallioita tavataan ainoastaan molempien selänteiden korkeimmilla lakialueilla sekä rannoilla.

Vartiosaaren voimakas maisemarakenne turvaa saaren ominaisluonnetta ja takaa saaren ranta-alueiden hienoimpien luontokohteiden ja tunnuspiirteiden säästymisen. Vartiosaaren osayleiskaava on laadittu maisemarakenne huomioon ottaen.

Vartiosaaren merelliset näkymät avautuvat kaakkoon ja selännekallioilta on erityisen hienoja näkymiä itäiseen saaristoon ja ulapalle. Vartiosaaren metsäinen siluetti on toiminut itäisen saariston vihreänä selustana. Vartiosaaren osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää saaren itärannan kallioinen metsäselänne ja huvilapuutarhakulttuurin vyöhyke leveämpänä ja laajempana yhtenäisenä viheralueena. Tätä kautta saaren itäinen rantavyöhyke säilyy Helsingin itäisen saariston perinteisen maisemakuvan osana ja vaikuttaa osaltaan koko itäisen saariston koettuun virkistysarvoon.

Vartiosaaren itärannan kalliovyöhykkeen saaren sisäpuoleinen osa lounaassa on osittain rakentamisaluetta. Rakentaminen on pienimuotoista ja se pyritään sijoittamaan siten, että se jää kallioselänteen latvusrajan taakse. Vartiosaaren tunnetuin näköalapaikka, ns. Viikinkikallio, ja sen eteläpuolella oleva toinen korkea kallio säilyvät luonnontilaisina.

Tärkeät kulttuuri- sekä maisema- ja luontokohteet on suunnitelmassa pyritty säästämään ja kehittämään niitä osana rantojen viher- ja virkistysalueita. Itärannan metsäinen kalliovyöhyke on osoitettu osayleiskaavassa virkistysalueeksi, jonka luonto-, maisema-, puutarha- ja kulttuurihistorialliset  sekä geologiset arvot tulee säilyttää. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta rannan huvilavyöhykettä kehitetään asuin-, palvelujen ja hallinnon alueena sekä virkistysalueena siten, että luonnonympäristöä voidaan säilyttää mahdollisimman paljon. Uudisrakentamisen ja tehostuvan virkistyskäytön aiheuttamaa kulumista ranta- ja metsäalueilla voidaan ehkäistä reittiverkoston huolellisella suunnittelulla, toimivalla kulunohjauksella ja mm. erilaisin pitkospuurakentein herkillä kallioalueilla ja kosteikkopaikoissa. Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita noudatetaan ja tarkennetaan Vartiosaaren asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin alueita tutkitaan vielä perusteellisemmin ja suunnitellaan yksityiskohtaisemmin.

Esittelijä

vs. asemakaavapäällikkö

Pia Sjöroos

Lisätiedot

Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566