Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 936

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012142 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 16, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavavaiheessa selvitetään mahdollisuutta säilyttää rakentamattomina Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueiden luontoarvojen ja virkistyskäytön kannalta keskeiset osat, jotka ovat luonnonsuojelullisesti Vantaanjokivarren arvokkaimpia- tehdä yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa sellaisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi, joka toteuttaisi em. tavoitteen. "(Anna Vuorjoki)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueet sijaitsevat Oulunkylän ja Viikinmäen välissä Vantaanjoen varrella. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueeksi. Pirunkallion jyrkän etelärinteen alla on uimaranta. Alue rajautuu idässä Vantaanjokeen ja lännessä pientaloalueeseen, jonka kohdalla rakennetun alueen rajaus noudattelee olevaa rakennetta. Alueen pohjoisosaan, Maaherrantien varteen, on osoitettu asuntorakentamista.

Maaherrantielle on suunniteltu pikaraitiotie ja sen lähimmät pysäkit ovat Viikinmäessä ja Veräjämäen jo rakennetun alueen keskellä, Otto Brandtin tien kohdalla. Nopean pyöräliikenteen baana kulkee myös Maaherrantietä pitkin. Maaherrantielle on laadittu liikennesuunnitelma, johon nämä molemmat sisältyvät.

Pirunkallion ylittää pohjois-eteläsuuntainen voimalinja, joka tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Voimalinjan johtokatu jakaa myös metsäalueen kahteen osaan.

Yleiskaavan virkistys- ja viherverkoston teemakartassa alue on osa Helsinkipuistoa, jonka yhtenäisyys ja arvot turvataan. Helsinkipuiston yleissuunnitelmassa Veräjämäen ja Pirunkallion alue kuuluvat osa-alueeseen B4 Oulunkylän rantametsät. Suunnitelman mukaan puiston reittiverkostoa täydennetään kattavaksi rantaviivaa ja sen saavutettavuutta painottaen. Vantaanjoen länsirantaa kehitetään rauhallisena virkistysmaisemana.

Veräjämäen alueella on vireillä asemakaavamuutos, jolla Veräjämäen alkuperäiset huvilayhdyskuntaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja ko. tonteille osoitetaan täydennysrakentaminen huvilayhdyskunnan luonteeseen sopivalla tavalla.

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (2015:8, päivitetty 14.6.2016) kuvataan Oulunkylän täydennysrakentamista, joka Veräjämäen alueella keskittyy Maaherrantien raitiolinjan varrelle.

Uusi yleiskaava ja alueelle laaditut muut suunnitelmat säilyttävät Veräjämäen ja Pirunkallion arvokkaat luontoalueet ja parantavat niiden saavutettavuutta ja mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Täydennysrakentaminen on mahdollista Maaherrantien varrelle. Yleiskaavan rakentamisalueet rajoittuvat 100–200 m etäisyydelle Maaherrantiestä eivätkä yllä maisemaa hallitsevan Pirunkallion lakialueille.

Rakennettavan alueen täsmällinen rajaus ja sen katuyhteydet ratkaistaan asemakaavoissa ja liikennesuunnitelmissa. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen merkitys osana Helsinkipuistoa ja alueellista luonto- ja virkistysverkostoa. Rakentaminen pyritään sovittamaan alueelle siten, että alueen keskeisimmät luonto- ja virkistysarvot säilyvät.

Geologisesti, maisemallisesti ja virkistyksen kannalta arvokas Pirunkallion alue säilyy osana Helsinkipuistoa. Alue rajautuu Vantaanjoen Natura-alueeseen. Alueella ei ole luonnonsuojeluohjelman 2014–2025 suojeltavia kohteita, mutta alueella on runsaasti metsän monimuotoisuusarvoja, joita kuvaavat Pirunkallion pohjoispuolelta vuonna 2016 löydetty liito-oravan ydinalue ja kääpäselvityksen runsas lajimäärä. Lisäksi alueella on linnusto- ja kasvillisuusarvoja. Luontoarvojen säilymisen edellytykset selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.

Paikallisia asukkaita kuullaan jatkosuunnittelussa asemakaavojen ja liikenne- ja katusuunnitelmien laadintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 16, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 50

HEL 2016-012142 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Veräjämäen ja Pirunkallion metsät kuuluvat luonnonsuojelullisesti arvokkaimpiin luonnonsuojeluohjelman ulkopuolelle jääneisiin metsäalueisiin Helsingissä. Luontotietojärjestelmän mukaan ne sisältävät monia vanhan metsän erityisarvoja, ja niiden sieni-, kasvi- ja lintulajisto on vaateliasta. Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitava luonnontieteellisten lisäselvitysten tarve. Luontotietojärjestelmä ei sisällä tietoja alueiden virkistyskäytöstä tai asukkaiden luontoon liittyvistä kokemuksista tai arvostuksista, joten näiden arvojen huomioonottamisessa tarvitaan ponsitekstin mukaista asukasyhteistyötä.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 71

HEL 2016-012142 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueet sijaitsevat Oulunkylän ja Viikinmäen välissä Vantaanjoen varrella. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueeksi. Pirunkallion jyrkän etelärinteen alla on uimaranta. Alue rajautuu idässä Vantaanjokeen ja lännessä pientaloalueeseen, jonka kohdalla rakennetun alueen rajaus noudattelee olevaa rakennetta. Alueen pohjoisosaan, Maaherrantien varteen, on osoitettu asuntorakentamista.

Maaherrantielle on suunniteltu pikaraitiotie ja sen lähimmät pysäkit ovat Viikinmäessä ja Veräjämäen jo rakennetun alueen keskellä, Otto Brandtin tien kohdalla. Nopean pyöräliikenteen baana kulkee myös Maaherrantietä pitkin. Maaherrantielle on laadittu liikennesuunnitelma, johon nämä molemmat sisältyvät.

Pirunkallion ylittää pohjois-eteläsuuntainen voimalinja, joka tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Voimalinjan johtokatu jakaa myös metsäalueen kahteen osaan.

Yleiskaavan virkistys- ja viherverkoston teemakartassa alue on osa Helsinkipuistoa, jonka yhtenäisyys ja arvot turvataan. Helsinkipuiston yleissuunnitelmassa Veräjämäen ja Pirunkallion alue kuuluvat osa-alueeseen B4 Oulunkylän rantametsät. Suunnitelman mukaan puiston reittiverkostoa täydennetään kattavaksi rantaviivaa ja sen saavutettavuutta painottaen. Vantaanjoen länsirantaa kehitetään rauhallisena virkistysmaisemana.

Veräjämäen alueella on vireillä asemakaavamuutos, jolla Veräjämäen alkuperäiset huvilayhdyskuntaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja ko. tonteille osoitetaan täydennysrakentaminen huvilayhdyskunnan luonteeseen sopivalla tavalla.

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (2015:8, päivitetty 14.6.2016) kuvataan Oulunkylän täydennysrakentamista, joka Veräjämäen alueella keskittyy Maaherrantien raitiolinjan varrelle.

Uusi yleiskaava ja alueelle laaditut muut suunnitelmat säilyttävät Veräjämäen ja Pirunkallion arvokkaat luontoalueet ja parantavat niiden saavutettavuutta ja mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Täydennysrakentaminen on mahdollista Maaherrantien varrelle. Yleiskaavan rakentamisalueet rajoittuvat 100-200 m etäisyydelle Maaherrantiestä eivätkä yllä maisemaa hallitsevan Pirunkallion lakialueille.

Rakennettavan alueen täsmällinen rajaus ja sen katuyhteydet ratkaistaan asemakaavoissa ja liikennesuunnitelmissa. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen merkitys osana Helsinkipuistoa ja alueellista luonto- ja virkistysverkostoa. Rakentaminen pyritään sovittamaan alueelle siten, että alueen keskeisimmät luonto- ja virkistysarvot säilyvät.

Geologisesti, maisemallisesti ja virkistyksen kannalta arvokas Pirunkallion alue säilyy osana Helsinkipuistoa. Alue rajautuu Vantaanjoen Natura-alueeseen. Alueella ei ole luonnonsuojeluohjelman 2014–2025 suojeltavia kohteita, mutta alueella on runsaasti metsän monimuotoisuusarvoja, joita kuvaavat Pirunkallion pohjoispuolelta vuonna 2016 löydetty liito-oravan ydinalue ja kääpäselvityksen runsas lajimäärä. Lisäksi alueella on linnusto- ja kasvillisuusarvoja. Luontoarvojen säilymisen edellytykset selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.

Paikallisia asukkaita kuullaan jatkosuunnittelussa asemakaavojen ja liikenne- ja katusuunnitelmien laadintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Jouko Kunnas, arkkitehti, puhelin: 310 37070

jouko.kunnas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566