Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 931

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Maunulan uurnalehdon kehittämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012103 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Vesikansa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesikansa Sanna, toivomusponsi 12, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia kehittää Maunulan uurnalehtoa osana Keskuspuiston ekologista käytävää esimerkiksi lisäämällä lehdon kasvillisuuden monimuotoisuutta, tukemalla sen metsäisyyttä ja poistamalla uurnalehdon aita ainakin etelä- ja pohjoisreunalla, joka mahdollistaisi eläinten liikkumisen lehdon läpi. "(Sanna Vesikansa)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Maunulan uurnalehto on osa yleiskaavassa osoitettua Keskuspuiston virkistys- ja viheraluetta. Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa alue on varattu hautausmaa-alueeksi.

Maunulan uurnalehto Keskuspuistossa on Helsingin seurakuntayhtymän ylläpitämä uurna- ja tuhkahautauksille perustettu 8 hehtaarin laajuinen hautausmaa, joka on perustettu vuonna 1966. Haudattuja vainajia on noin 24 000 ja hautoja 11 000. Lisäksi alueella on muistolehtoja. Uusia hautauksia on 500–600 kappaletta vuodessa. Hautausmaa on vainajien omaisille tärkeä ja arvokas paikka. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 3 §;n 2 momentti edellyttää, että seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna ja että hautausmaa on aidattu. Seurakunta ei voi luopua hautausmaan aidasta. Hautausmaan aita rajaa alueen ja antaa sinne rauhallisen hautausmaan tunnelman. Aitatyyppi on tällä hetkellä pääosin sellainen, että hirvieläimiä pienemmät eläimet pääsevät liikkumaan aidan alitse ja aidan raoista. Hautausmaan edustajan mukaan aita ei tunnu hidastavan kanien, rusakoiden, kettujen, supien yms. liikkumista. Portit ovat päivisin avoinna ja kävelyportit ovat lukitsemattomina öisin.

Alueella on perinteisiä hoidettuja hautapaikkoja kukkaistutuksineen, mutta myös metsähautakortteleita, joissa on vanhaa puustoa. Lisäksi hautausmaalla on monimuotoisuutta luova vesiaihe ja luonnonkiviasetelmia. Hautausmaan hoidossa on otettava ekologisten asioiden ohella huomioon  tavoitteet alueen kauneudesta sekä turvallisista ja esteettömistä käytävistä ja aitaamisesta. Alueella on useita kymmeniä linnunpönttöjä. Seurakuntayhtymä tulee jatkossakin istuttamaan runsaasti kasveja ja rakentamaan kaunista ja arvokasta hautausmaaympäristöä

Hautausmaan läpi kulkee Maunulan luontopolku. Luontopolun perustajat katsoivat, että Maunulan uurnalehdossa on niin monipuolinen kasvillisuus ja kaunis ympäristö, että se selkeästi lisää luontopolun houkuttelevuutta.

Hyväksyessään 26.10.2016 yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä I:n välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen. Prosessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston reunan osalta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mukaan lukien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalueiden reunoihin. Valmistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden, esimerkiksi perustuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitettyyn kapeimpaan vaihtoehtoon.

Maunulan uurnahautausmaa puistomaisine ja puustoisine osineen on nykyisin osa Keskuspuiston ekologista käytävää. Helsingin seurakuntayhtymä hoitaa aluetta sen arvot tiedostaen.  Aluetta koskevat luontoselvitykset ja alueen merkitys Keskuspuiston osana selvitetään siinä vaiheessa kun Keskuspuiston asemakaavojen mahdolliset muutokset tulevat ajankohtaisiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesikansa Sanna, toivomusponsi 12, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 51

HEL 2016-012103 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Maunulan uurnalehto on hautausmaa-alue, jonka kasvillisuus ja aitaaminen määräytyvät sen ensisijaisesta käyttötarkoituksesta. Nykyisen aidan alareuna on paikoin riittävän korkealla mahdollistaakseen hirvieläimiä pienempien nisäkkäiden, kuten ketun tai supikoiran, liikkumisen aidan ali. Uurnalehto on melko puustoinen ja kasvillisuudeltaan monipuolinen. Reuna-alueiden nykyistäkin suurempi luonnonmukaisuus edistäisi metsän tuntua myös alueen ulkopuolella. Tätä on mahdollista edistää seurakuntayhtymän toimesta puistosuunnittelun keinoin. Metsäisen yhteyden kannalta on tärkeää, että kaupungin ulkoilumetsää uurnalehdon molemmin puolin hoidetaan edelleen runsaspuustoisena.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 68

HEL 2016-012103 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Maunulan uurnalehto on osa yleiskaavassa osoitettua Keskuspuiston virkistys- ja viheraluetta. Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa alue on varattu hautausmaa-alueeksi.

Maunulan uurnalehto Keskuspuistossa on Helsingin seurakuntayhtymän ylläpitämä uurna- ja tuhkahautauksille perustettu 8 hehtaarin laajuinen hautausmaa, joka on perustettu vuonna 1966. Haudattuja vainajia on noin 24 000 ja hautoja 11 000. Lisäksi alueella on muistolehtoja. Uusia hautauksia on 500 - 600 kappaletta vuodessa. Hautausmaa on vainajien omaisille tärkeä ja arvokas paikka. Kirkkojärjestyksen 17 luku 3 momentti edellyttää, että seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna ja hautausmaa on aidattu. Seurakunta ei voi luopua hautausmaan aidasta. Hautausmaan aita rajaa alueen ja antaa sinne rauhallisen hautausmaan tunnelman. Aitatyyppi on tällä hetkellä pääosin sellainen, että eläimet pääsevät liikkumaan aidan alitse ja aidan raoista. Hautausmaan edustajan mukaan tämä aita ei tunnu hidastavan kanien, rusakoiden, kettujen, supien yms. liikkumista. Portit ovat päivisin avoinna ja kävelyportit ovat lukitsemattomina öisin.

Alueella on perinteisiä hoidettuja hautapaikkoja kukkaistutuksineen, mutta myös metsähautakortteleita, joissa on vanhaa puustoa. Lisäksi hautausmaalla on monimuotoisuutta luova vesiaihe ja luonnonkiviasetelmia. Hautausmaan hoidossa on otettava ekologisten asioiden ohella huomioon hautausmaakulttuuriin liittyvät tavoitteet alueen kauneudesta sekä turvallisista ja esteettömistä käytävistä ja aitaamisesta. Alueella on useita kymmeniä linnunpönttöjä. Seurakuntayhtymä tulee jatkossakin istuttamaan runsaasti kasveja ja rakentamaan kaunista ja arvokasta hautausmaaympäristöä.

Hautausmaan läpi kulkee Maunulan luontopolku. Luontopolun perustajat katsoivat, että Maunulan uurnalehdossa on niin monipuolinen kasvillisuus ja kaunis ympäristö, että se selkeästi lisää luontopolun houkuttelevuutta.

Hyväksyessään 26.10.2016 yleiskaavan kaupunginvaltuusto päätti samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä 1 välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen. Prosessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston reunan osalta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mukaan lukien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalueiden reunoihin. Valmistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden, esimerkiksi perustuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitettyyn kapeimpaan vaihtoehtoon.

Maunulan uurnahautausmaa puistomaisine ja puustoisine osineen on nykyisin osa Keskuspuiston ekologista käytävää. Helsingin seurakuntayhtymä hoitaa aluetta sen arvot tiedostaen. Nykyinen harvahko aita mahdollistaa eläinten liikkumisen alueella. Aluetta koskevat luontoselvitykset ja alueen merkitys Keskuspuiston osana selvitetään siinä vaiheessa kun Keskuspuiston asemakaavojen mahdolliset muutokset tulevat ajankohtaisiksi.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566