Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/27

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 943

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään  Helsingin uuden yleiskaavan- Kaupunkikaavan, kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen kansallisen kaupunkipuiston perustamista". (Nina Huru)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viitaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että  toivomusponnessa esitetään, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä. Perustamisselvitys on käynnistetty yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Kaupunkipuiston edellytyksiä on selvitettävä huolellisesti ottaen huomioon kaupungin muut kehittymistarpeet. Kaavojen mukaisen maankäytön kehittämisen ja puistorajauksen tulee olla ristiriidaton. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan puistoon voidaan osoittaa alueita, jotka on kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön. On arvioitava myös tarvitaanko
puiston perustamiseksi uusia asemakaavoja tai kaavamuutoksia.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävien alueiden tulisi tukea sisällöltään Helsingin kehitystarinaa ja täyttää kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on tutkittu Yleiskaavan 2002 valmistelun yhteydessä ja lukuisten aloitteiden pohjalta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisen sijaan on aikaisemmin esitetty Yleiskaavassa 2002 osoitetun Helsinkipuiston kehittämistä kaupungin omana hankkeena. Helsinkipuiston suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 7.2.2012.

Kaupunkiympäristötoimialan tämän hetkinen käsitys on, että edellytykset kansalliselle kaupunkipuistolle täyttyvät parhaiten Helsinkipuiston alueella. Uuden yleiskaavan valmistelussa on otettu huomioon Helsinkipuiston alue. Helsinkipuiston asemakaavoitusta on toteutettu pääosin niin, että alueen kulttuuriympäristö- ja virkistys ja ekologiset arvot tulevat turvattua. Uusi yleiskaava mahdollistaisi Helsinkipuiston lähes Yleiskaavassa 2002 esitetyssä laajuudessa.

Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkempaan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristöministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuutosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mukaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi mahdollista edetä kohti hakuvaihetta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Huru Nina, toivomusponsi 22, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 101

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Nina Hurun toivomusponnessa esitetään, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Kaupunkipuiston edellytyksiä on selvitettävä huolellisesti ottaen huomioon kaupungin muut kehittymistarpeet. Kaavojen mukaisen maankäytön kehittämisen ja puistorajauksen tulee olla ristiriidaton. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan puistoon voidaan osoittaa alueita, jotka on kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön. On arvioitava myös tarvitaanko puiston perustamiseksi uusia asemakaavoja tai kaavamuutoksia.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävien alueiden tulisi tukea sisällöltään Helsingin kehitystarinaa ja täyttää kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on tutkittu Yleiskaavan 2002 valmistelun yhteydessä ja lukuisten aloitteiden pohjalta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisen sijaan on aikaisemmin esitetty Yleiskaavassa 2002 osoitetun Helsinkipuiston kehittämistä kaupungin omana hankkeena. Helsinkipuiston suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 7.2.2012. Kaupunkisuunnitteluviraston tämän hetkinen käsitys on, että edellytykset kansalliselle kaupunkipuistolle täyttyvät parhaiten Helsinkipuiston alueella. Uuden yleiskaavan valmistelussa on otettu huomioon Helsinkipuiston alue. Helsinkipuiston asemakaavoitusta on toteutettu pääosin niin, että alueen kulttuuriympäristö- ja virkistys- ja ekologiset arvot tulevat turvattua. Uusi yleiskaava mahdollistaisi Helsinkipuiston lähes Yleiskaavassa 2002 esitetyssä laajuudessa.

Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkempaan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristöministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuutosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mukaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi mahdollista edetä kohti hakuvaihetta.

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Rikhard Manninen: Poistetaan kappaleesta (2) seuraava virke:
Kaupunginvaltuustossa on parhaillaan käsittelyssä Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Korvataan virkkeellä:
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraavat osat:
Jotta kansallisen kaupunkipuiston perustamista voidaan edistää ja varsinainen perustamisselvitys kaupunginvaltuuston mahdollisen päätöksen pohjalta tehdä, tarvitaan alustava tarveselvitys, jossa selvitetään kansallisen kaupunkipuiston edellytykset kaupunkisuunnittelun ja yleiskaavan toteuttamisen näkökulmista. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että alustavaa tarveselvitystä laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla vuoden 2017 aikana.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraava virke:
Sen yhteydessä selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Poistetaan kappale (6) kokonaan ja korvataan seuraavalla kappaleella:
Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkempaan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristöministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuutosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mukaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi mahdollista edetä kohti hakuvaihetta.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Anna Böhling, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi

Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566