Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

09.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 900

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa

HEL 2017-010193 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Posti Oy:n sopimusehdotuksen (liite 3) ja määräsi esitetyt kolmetoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikkaa Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa liitteessä 1 yksilöityinä aikoina.

Kaupunginhallitus määräsi lisäksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon, Helsingin kaupungintalon ja Kauppakeskus Citycenterin liiketilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi esityslistan liitteessä 2 yksilöityinä aikoina.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Presidentinvaali 2018 ennakkoäänestyspaikat Postit.pdf

2

Presidentinvaali 2018 ennakkoäänestyspaikat kaupungin omat.pdf

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Postin verkostoliite presidentinvaali 2018.pdf

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojenlukumäärästä ja sijainnista sekä määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti.

Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mukaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut. Vaalilain 188 §:n mukaan oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön kulloinkin vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, lukuun ottamatta kuntavaaleja.

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, että ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukaisesti viimeistään 3.11.2017 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmä. Äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Posti Oy on toimittanut Helsingin kaupungille tarjouksen (liitteet 3, 4 ja 5) yleisten ennakkoäänestyspaikkojen järjestämisestä vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa. Posti Oy:n tarjoamat yleiset ennakkoäänestyspaikat on lueteltu osoitteineen ja aukioloaikoineen liitteessä 1.

Helsingillä oli kaupungin omia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja presidentinvaalissa 2012 kuusitoista, kunnallisvaaleissa 2012, europarlamenttivaaleissa 2014 ja eduskuntavaaleissa 2015 yhdeksäntoista sekä kuntavaaleissa 2017 kaksikymmentäkolme. Esitetään, että presidentinvaalissa 2018 on kaksikymmentäkolme kaupungin omaa yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Ennakkoäänestys esitetään järjestettäväksi seuraavissa kaupungin tiloissa: Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastoissa, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevassa Itäkeskuksen kirjastossa, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevassa Vuosaaren kirjastossa, Maunula-talossa sijaitsevassa Maunulan kirjastossa, Myllypuron mediakirjastossa, Pihlajamäen nuorisotalossa ja Helsingin kaupungintalossa sekä Kauppakeskus Citycenterin toisessa kerroksessa sijaitsevassa liiketilassa. Näin ollen yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja olisi Helsingissä yhteensä 36.

Kaupungin omat ennakkoäänestyspaikat on pyritty sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimiminen. Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoittautuneet kaupunginkirjastot. Helsingin ennakkoäänestysverkosto rakentuu pääosin kaupungin kirjastojen varaan.

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan tai sen ulko-ovelle.

Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänestystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Lisäksi oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan paikkojen pysyvyyttä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijainnista.

Mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys Helsingissä sijaitseviin suurimpiin kauppakeskuksiin on selvitetty keskusvaalilautakunnan ja Posti Oy:n toimesta. Kauppakeskus Kampin edustaja on ilmoittanut, että aikataulusta johtuen he eivät pysty tarjoamaan tilaa ennakkoäänestykseen. Kauppakeskus Forumin edustajan mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa vapaista liiketiloista eikä kauppakeskukseen näin ollen ole mahdollista saada ennakkoäänestyspaikkaa. Posti Oy tarjoaa ennakkoäänestyspistettä Kauppakeskus Kaareen, Kauppakeskus Malmin Novaan, Kauppakeskus Ristikkoon, Kauppakeskus Ruoholahteen, Kauppakeskus Columbukseen ja Itiksen kauppakeskukseen. Lisäksi Kauppakeskus Citycenter tarjoaa Helsingin kaupungille mahdollisuutta järjestää yleinen ennakkoäänestyspaikka erilliseen liiketilaan kauppakeskuksen toiseen kerrokseen.

Ennakkoäänestyspaikkoja etsittäessä on harkittu ennakkoäänestyksen järjestämistä myös mm. yliopiston tai joidenkin muiden oppilaitosten tiloissa. Helsingin keskustassa sijaitsee yliopiston suurin kampus. Kaupungin keskusta-alueella on kuitenkin jo useita vakiintuneiksi muodostuneita yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Todetaan, että on tarkoituksenmukaisempaa jakaa resursseja tasaisemmin koko kaupungin alueelle, jotta ennakkoäänestyspaikkaverkostosta saadaan riittävän kattava.

Ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on painotettu eri äänestäjäryhmien tasapuolista kohtelua. Helsingissä on Helsingin yliopiston lisäksi useita eri asteiden oppilaitoksia, joissa opiskelee äänioikeutettuja henkilöitä. Yliopiston kampukset ja suurimmat oppilaitokset sijaitsevat kuitenkin Helsingissä muun asutuksen ja toiminnan keskellä/läheisyydessä toisin kuin monissa muissa kaupungeissa, joissa yliopiston kampus muodostaa oman kaupunginosansa (esimerkiksi Espoossa Otaniemen kampus ja Oulussa Oulun yliopiston kampus). Ei ole pidetty tarpeellisena eikä kaikkien äänestäjäryhmien tasapuolisen kohtelun mukaisena sijoittaa ennakkoäänestyspaikkaa tietyn oppilaitoksen tiloihin, vaan ennakkoäänestyspaikat pyritään sijoittamaan paikkoihin, joihin mahdollisimman monet ja kaikenikäiset äänestäjät ovat valmiita tulemaan. Ennakkoäänestyspaikan sijoittaminen tietyn oppilaitoksen tiloihin palvelee lähinnä kyseisen oppilaitoksen äänioikeutettuja opiskelijoita ja henkilökuntaa. On osoittautunut, etteivät oppilaitoksen ulkopuoliset äänestäjät juuri hakeudu äänestämään oppilaitoksiin. Helsingissä on kokeiltu ennakkoäänestyksen järjestämistä kahden koulun tiloissa. Tämä kokeilu ei onnistunut, koska äänestäjät eivät hakeutuneet äänestämään näihin paikkoihin.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Mahdollisissa paikoissa on suoritettu tarkistuksia ja mittauksia. Lisäksi esitettyihin ennakkoäänestyspaikkoihin on suoritettu mahdollisuuksien mukaan korjauksia esteettömyyden varmistamiseksi. Näiden toimien perusteella on päädytty esittämään liitteissä 1 ja 2 mainittuja paikkoja yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Presidentinvaali 2018 ennakkoäänestyspaikat Postit.pdf

2

Presidentinvaali 2018 ennakkoäänestyspaikat kaupungin omat.pdf

3

Postin kuntasopimus presidentinvaali 2018.pdf

4

Postin verkostoliite presidentinvaali 2018.pdf

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 21.09.2017 § 60

HEL 2017-010193 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Posti Oy:n sopimustarjouksen hyväksymistä ja kolmentoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikan (esityslistan tämän asian liite 1) määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa liitteessä 1 yksilöityinä aikoina.

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon, Helsingin kaupungintalon ja Kauppakeskus Citycenterin liiketilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi esityslistan tämän asian liitteessä 2 yksilöityinä aikoina.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566