Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

09.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 905

Lainan myöntäminen Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle

HEL 2017-004568 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, 1 942 000 euron suuruisen lainan jäljempänä mainituin ehdoin:

Laina-aika: laina on laina-ajallaan lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika, edellyttäen että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron suuruinen (tällä hetkellä 0 %).

Lainan vakuus: lainansaaja huolehtii, että kaupunki saa lainan vakuudeksi riittävän määrän kiinteistöön tai sen vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: kaupunkiympäristön toimialan tarve- ja hankesuunnittelulle tulee toimittaa seuraavat dokumentit ennen lainan nostamista: yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, kustannusseuranta lainaerien nostamista varten ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti toteutuneista rakennuskuluista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemen Yhteiskoulua ylläpitävä Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio hakee kaupungilta 1 942 000 euron rahoitusta koulukiinteistön liikuntasaliin liittyviin perusparannustöihin (sisältäen mm. vesikaton työt, lattiatyöt, lämmitysjärjestelmän sekä AV-järjestelmäuusintaan liittyvät työt). Koulu toimii kaupungin ns. sopimuskouluna.

Helsingin kaupungin ja sopimuskoulujen (aikaisemmin korvaavat koulut) välillä on ollut katkeamatta toistaiseksi voimassa oleva sopimus aina peruskoulu-uudistuksesta vuodesta 1977 lähtien. Sopimusta on aika ajoin tarkistettu esim. lainsäädännön muutosten yhteydessä. Sopijapuolten tarkoituksena on turvata Helsingissä asuvien oppivelvollisuusikäisten mahdollisuudet saada laadukasta perusopetusta riippumatta siitä, käykö oppilas kaupungin koulua vai sopimuskoulua. Lisäksi sopimuksen tarkoituksena on turvata sopimuskoulua käyvälle Helsingissä asuvalle oppilaalle julkisen rahoituksen osalta yhdenvertaiset edellytykset suhteessa kaupungin koulua käyvään oppilaaseen.

Valtion maksamiin oppilaskohtaisiin kotikuntakorvauksiin ei sisälly tilojen hankkimisesta tai peruskorjauksista aiheutuvien kustannusten laskennallista osuutta.

Lainojen myöntäminen on kuntakorvauksen ulkopuolelle jäävien tilojen uudis- ja korjausrakentamisesta aiheutuvien kustannusten rahoitusmuoto, kun kysymyksessä on kaupungin omaa toimintaa korvaavia tai täydentäviä palveluja tuottava yksityinen tai kaupungin suorassa määräysvallassa toimiva yhteisö. Helsingin kaupungin ja ylläpitäjän välillä tehdyn koulusopimuksen kohdan 6 mukaisesti sopimuskoulun on haettava perusparantamiseen ja uudisrakentamiseen tarkoitettua lainaa ensi sijassa kaupungilta.

Helsingin kaupungin Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle antamassa lainassa ei ole kysymys Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan mukaisesta valtiontuesta, koska yhtiön toiminnassa on kysymys pääasiassa julkisin varoin rahoitetusta yleisestä koulutuspalvelusta, mitä ei voida pitää taloudellisena toimintana. Näin ollen lainan myöntämisestä ei tarvitse tehdä SEUT 108 artiklan 3 kohdan mukaista ennakkoilmoitusta komissiolle.

Opetuslautakunta on käsitellyt laina-asiaa 16.5.2017 kokouksessaan, ja antamassaan lausunnossa pitää tärkeänä, että oppimis- ja työympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset ja siltä osin puoltaa Oy Herttoniemen yhteiskoulun ja Reaalilukion lainahakemusta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta on saanut selvityksen koulun hankesuunnitelman mukaisen vuosille 2017 - 2019 suunnitellun toimenpidealueen (liikuntasalirakennus sekä kouluosan ja liikuntasalin välinen käytäväalue) korjauksista. Koulun toimialalle toimittaman materiaalin perusteella korjaustoimenpiteet on arvioitu asiallisiksi ja tarpeellisiksi koulun toiminnalle ja kiinteistön ylläpidolle. Esitetty kustannusarvio on myös asianmukainen suhteessa hankkeen sisältöön ja kokoon.

Kaupungin omistamalla tontilla 43125/2 sijaitsevan koulurakennuksen tekninen arvo on 19.9.2017 tehdyn arvion mukaan nyt esitettyjen korjausten valmistuessa 15 127 000 euroa. Koulun kaupungilta saamien koululainojen lainapääoma on tällä hetkellä yhteensä 12 211 935,77 euroa. Lainoja on alkujaan myönnetty Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle yhteensä 939 400,13 euroa. Myöhemmässä vaiheessa lainat on myönnetty suoraan koulun ylläpitäjälle, Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle, jolle myönnettyjen lainojen yhteismäärä on 11 272 535,64 euroa. Kaikissa em. lainoissa vakuutena ovat toimineet em. kohteen vuokraoikeuteen tehdyt kiinnitykset. Nyt lainoitettavaksi esitetyn peruskorjauksen valmistuessa vuokraoikeuden vakuusarvo riittää edelleen kattamaan lainojen yhteismäärän.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, on tällä hetkellä käytettävissä yhteensä 5 223 000 euroa uusien lainojen myöntämistä varten, josta 3 000 000 euroa on varattu Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarve- ja hankesuunnittelu

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 16.05.2017 § 69

HEL 2017-004568 T 02 05 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että oppimis- ja työympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset ja siltä osin puoltaa Oy Herttoniemen yhteiskoulun ja Reaalilukion lainahakemusta.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566