Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

25.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 884

Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen

HEL 2017-009882 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        edistää ja seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä

        varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen kaupungin palvelujen kehittämisessä

        edistää omalta osaltaan kaupungin strategiassa määritellyn vision toimeenpanoa vauhdittamalla toimialojen ja kaupungin palvelujen uudistamista digitalisaation keinoin

        seurata kaupungin ja toimialojen digitalisaatio-ohjelmien laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista

        antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaatiota edistävistä suunnitelmista ja hankkeista

        edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa

        arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja antaa lausuntoja kehitystarpeista

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Kok.

Joona Haavisto

Leila Kaleva

2.

Vihr.

Minerva Krohn

Joonas Lyytinen

3.

SDP

Antton Rönnholm

Miia Järvi

4.

Vas.

Riikka Aurava

Mikko Pöri

5.

PS

Tiina Ahva

Jarmo Keto

6.

Kesk.

Riku Eskelinen

Monica Lamberg

7.

PP

Ville Hautakangas

Johanna Vendelin

 

 

 

 

 

 

Pj. Minerva Krohn

 

 

 

Vpj. Joona Haavisto

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

        määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietotekniikka- ja viestintäjohtajan kaupunginkansliasta

        kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen:

Lisätään digitalisaatiotoimikunnan tehtävien loppuun seuraava ranskalainen viiva:

"- arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja antaa lausuntoja kehitystarpeista".

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kari Miskala, vs. tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36252

kari.miskala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimikuntaan nimetyt jäsenet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        edistää ja seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä

        varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen kaupungin palvelujen kehittämisessä

        edistää omalta osaltaan kaupungin strategiassa määritellyn vision toimeenpanoa vauhdittamalla toimialojen ja kaupungin palvelujen uudistamista digitalisaation keinoin

        seurata kaupungin ja toimialojen digitalisaatio-ohjelmien laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista

        antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaatiota edistävistä suunnitelmista ja hankkeista

        edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Kok.

Joona Haavisto

Leila Kaleva

2.

Vihr.

Minerva Krohn

Joonas Lyytinen

3.

SDP

Antton Rönnholm

Miia Järvi

4.

Vas.

Riikka Aurava

Mikko Pöri

5.

PS

Tiina Ahva

Jarmo Keto

6.

Kesk.

Riku Eskelinen

Monica Lamberg

7.

PP

Ville Hautakangas

Johanna Vendelin

 

 

 

 

 

 

Pj. Minerva Krohn

 

 

 

Vpj. Joona Haavisto

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättää

        määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietotekniikka- ja viestintäjohtajan kaupunginkansliasta

        kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijän perustelut

Kaupungin strategian tavoitteena on tehdä Helsingistä parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Digitalisaatiotoimikunnan tehtävänä on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista ja tukea kaupungin toimialoja palvelutoiminnan uudistamisessa digitalisaation avulla.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan.

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävät

Digitalisaatiotoimikunnan rooliksi on täsmentynyt kaupunkistrategian valmistelun edetessä omalta osaltaan edistää kaupungin ja toimialojen digitalisaation hyödyntämistä ja seurata sitä koskevien toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupunkikehityksessä. 

Helsingin tavoitteena on olla asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki. Tämä edellyttää muotoilun ottamista elimelliseksi osaksi digitaalisten palvelujen kehittämistä ja hyvän käyttäjäkokemuksen rakentamista. Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tämän periaatteen toteutuminen.

Kaupungin lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset ja yhteisöt vaikuttavat kaupungin digitalisoitumiseen ja tuottavat palveluita kaupunkilaisille. Kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Toimikunnan tehtävänä on saada aikaan laaja-alainen yhteistyö, jonka tarkoituksena on valjastaa kaikki toimijat edistämään kaupunkiyhteisön laajaa digitalisoitumista ja omalta osaltaan tukemaan strategisen tavoitteen saavuttamista.

Digitalisaatiotoimikunta voi myös osallistua kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin, joissa tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti kaupungin digitaalisuutta ja kaupunkiyhteisön eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja osallisuutta kaupungin digitaalisten palveluiden uudistamiseen.

Digitalisaatiotoimikunnan kokoonpano

Digitalisaatiotoimikunnan työskentelyssä on olennaista jäsenten laaja-alainen näkemys digitalisaatiosta kaupungin palvelujen ja toiminnan uudistamisen mahdollistajana ja heidän verkostojensa kautta saatu yhteys kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on mahdollisuus myötävaikuttaa kaupungin ja kaupunkiyhteisön digitaalisuuden kehittämiseen tässä ajassa.

Toimielimeen nimettävät jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia kaupungin luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Digitalisaatiotoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kari Miskala, vs. tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36252

kari.miskala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimikuntaan nimetyt jäsenet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimialajohtajat

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.09.2017 § 864

HEL 2017-009882 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.09.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kari Miskala, vs. tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36252

kari.miskala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566