Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 707

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi

HEL 2016-013310 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville, Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy yhteistyössä liikenneviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa toimenpiteisiin Kannelmäki-Kaivoksela tieosuuden meluongelman laajuuden ja terveysvaikutusten selvittämiseksi sekä ratkaisemiseksi meluaidan tai meluvallin avulla.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnoissa todetaan, että kaupunki on omissa investointiohjelmissaan vuosittain varautunut maanteiden erillisten meluntorjuntahankkeiden toteutukseen omalla kustannusosuudellaan. Kyseisen hankkeen toteutuminen on kuitenkin riippuvainen Uudenmaan ELY-keskuksen osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen ja sen osoittamasta investoinnista sekä aikataulusta.

Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma, joka sisältää myös meluesteet, on vanhentunut ja sen vuoksi ennen melusuojauksen toteuttamista kohteeseen pitää laatia uusi maantielain mukainen tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman päivittäminen kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle.

Hämeenlinnanväylälle on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 1993. Suunnitelma on jo monilta osin vanhentunut. Kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatimassa kehittämisselvitystä Hämeenlinnanväylän osuudelle Hakamäentie - Kehä III. Sen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin maantielain mukaisen yleissuunnitelmatyön sisältöä. Kehittämisselvityksen valmistuttua voidaan kohteelle alkaa laatia tiesuunnitelmaa Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta.

Helsingin kaupunki on korostanut maanteiden meluntorjunnan tarpeellisuutta monissa eri yhteyksissä ja kiirehtinyt meluesteiden toteutusta vuosittain lausuessaan Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Jo vuonna 2008 ympäristölautakunta totesi lausunnossaan valtuustoaloitteesta meluntorjunnan parantamiseksi Hämeenlinnanväylällä, että Hakuninmaan ja Kaarelan asukkaat ovat joutuneet odottamaan meluesteiden rakentamista suhteettoman pitkään. Hämeenlinnanväylä on valtion hallinnoima ja siten kaupungin mahdollisuudet edistää meluntorjunnan parantamista ja rahoitusta ovat rajalliset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville, Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 185

HEL 2016-013310 T 00 00 03

Hankenumero 5264_104

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat esittäneet valtuustoaloitteessaan että Helsingin kaupunki ryhtyy yhteistyössä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toimenpiteisiin Hämeenlinnanväylän Kannelmäki - Kaivoksela tieosuuden meluongelman laajuuden ja terveysvaikutusten selvittämiseksi sekä ratkaisemiseksi meluaidan tai meluvallin avulla.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä liikenneinvestointien talousarvio- ja investointiohjelmaehdotuksessa Hämeenlinnanväylän Kaarelan kohdan lisäkaistat ja meluesteet ovat mukana kaupungin rahoitusosuuden osalta. Kyseinen hankeen toteutuminen on kuitenkin riippuvainen (Liikenneviraston) Uudenmaan ELY-keskuksen osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen ja sen osoittamasta investoinnista sekä aikataulusta.

Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma, joka sisältää myös meluesteet, on vanhentunut ja sen vuoksi ennen melusuojauksen toteuttamista kohteeseen pitää laatia uusi maantielain mukainen tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman päivittäminen kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle.

Hämeenlinnanväylälle on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna 1993, joka on jo monilta osin vanhentunut. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatimassa Hämeenlinnanväylän osuudelle Hakamäentie - Kehä III kehittämisselvitystä. Sen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin maantielain mukaisen yleissuunnitelman työn sisältöä. Kehittämisselvityksen valmistuttua voidaan kohteelle alkaa laatia tiesuunnitelmaa Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.04.2017 § 113

HEL 2016-013310 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus yhteistyössä seuraa Hämeenlinnanväylän liikennemelutilannetta viiden vuoden välein tehtävillä laskennallisilla meluselvityksillä. Viimeisin meluselvitys on vuodelta 2012. Meluselvityksen perusteella Kanneltien pohjoispuolella keskiäänitaso väylän itäpuoleisilla lähimmillä kiinteistöillä on päivällä (klo 7-22) 60–70 dB ja yöllä (klo 22-7) 55–65 dB. Länsipuolella lähimmillä kiinteistöillä keskiäänitaso on 65–75 dB ja yöllä 60–70 dB. Melutasot yksittäisten kiinteistöiden osalta, jotka ovat erittäin lähellä tietä keskiäänitasot saattavat ylittää jopa 75 dB päivällä 70 dB yöllä.

Alueen keskiäänitasot ovat erityisesti lähimpien tonttien osalta korkeita. Melutasot ylittävät valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ohjearvot päivälle 55 dB ja yölle 50 dB jopa 100–200 metrin päässä tiestä.

Hämeenlinnanväylän liikennemäärät kyseisellä osuudella olivat vuonna 2016 noin 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärässä ei ole tapahtunut melutasoon vaikuttavia muutoksia edellisen vuoden 2012 meluselvityksen jälkeen.

Tutkimusten perusteella pitkäkestoiselle voimakkaalle melulle altistumisen tiedetään lisäävän mm. elimistön stressireaktioiden riskiä, unihäiriöitä sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen perusteella ympäristömelu on Suomessa ympäristöaltisteiden osalta toiseksi suurin tautitaakan aiheuttaja pienhiukkasten jälkeen. Terveysvaikutuksia ja -riskejä arvioitaessa on kuitenkin muistettava, että nykyiset menetelmät soveltuvat lähinnä väestötason riskinarviointiin.

Hämeenlinnanväylä on valtion hallinnoima ja siten kaupungin mahdollisuudet edistää meluntorjunnan parantamista ja rahoitusta ovat rajalliset. Helsingin kaupunki on omissa investointiohjelmissaan vuosittain varautunut maanteiden erillisten meluntorjuntahankkeiden toteutukseen omalla kustannusosuudellaan.

Ympäristötoimi on monissa eri yhteyksissä korostanut maanteiden meluntorjunnan tarpeellisuutta ja kiirehtinyt meluesteiden toteutusta. Jo vuonna 2008 ympäristölautakunta totesi lausunnossaan valtuustoaloitteesta meluntorjunnan parantamiseksi Hämeenlinnanväylällä, että Hakuninmaan ja Kaarelan asukkaat ovat joutuneet odottamaan meluesteiden rakentamista suhteettoman pitkään.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2013–2018 on esitetty perusteltu listaus Helsingin kiireellisimmistä maanteiden meluntorjuntakohteista. Ympäristökeskuksen edustaja osallistui kohteiden priorisointiin. Hämeenlinnanväylän osuus Hakuninmaan ja Kaarelan kohdalla on Liikenneviraston Uudenmaan meluntorjuntakohteiden prioriteettilistalla ensimmäisenä. Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelma on kuitenkin vanhentunut ja uusi tiesuunnitelma vaaditaan ennen kuin meluntorjunta voidaan suunnitella uudestaan.

Liikennevirasto on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaiset meluselvitykset vuosina 2007 ja 2012. Uusi meluselvitys valmistuu tämän vuoden kesällä. Liikennevirasto valmistelee maanteiden osalta meluselvityksen jatkotyönä tehtävää ympäristönsuojelulain mukaista meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Toimintasuunnitelman tulee valmiina kesällä 2018. 

Ympäristölautakunta korostaa voimakkaasti meluesteiden toteuttamisen kiireellisyyttä ja tärkeyttä maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jouni Ahtiainen, Vs. ympäristötarkastaja, puhelin

jouni.ahtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566