Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 715

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tukipalvelutyöntekijöiden siirto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen

HEL 2017-004645 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:

Kaupunginhallitus päättää, ettei liitteessä 1 ja 2 mainittuja työntekijöitä siirretä palvelukeskusliikelaitokseen vaan he pysyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omina työntekijöinä ja samalla selvitetään onko tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502

kati.takanen(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät

2

Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää siirtää liitteessä 1 mainitut työntekijät ja liitteessä 2 mainitut määräaikaiset työntekijät varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.

Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.

Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).

Strategiaohjelman mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omana työnä tuottamat tukipalvelutehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 alkaen.

Siirto koskee 17 kalustonhoitajan tehtävää, kolmea kokin tehtävää, yhtä laitosmiehen tehtävää, kahta vahtimestarin tehtävää, yhtä palvelupäällikön, kolmea työnjohdollisen opistoisännän ja 14 opistoisännän tehtävää.

Aiemmin opetusvirastossa ja toistaiseksi toimialalla kalustonhoitajat ovat sijoitettuna hallinto- ja tukipalveluihin, eivätkä he ole koulujen rehtorien alaisuudessa. Kalustonhoitajien tehtävänä on koulujen teknisen työn tilojen kaluston huolto ja ylläpito tukipalveluna. Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa tekninen työ ja tekstiilityö eivät enää ole erillisiä oppiaineita, vaan tilalle on tullut kaikille yhteinen käsityö. Muutos vaikuttaa välinemääriin ja erikoislaitteiden vähentymiseen.

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan opiskelijoiden ravitsemispalvelut on ainoana ammattiopiston toimipaikkana hoidettu osana hotelli-, ravintola- ja cateringalan opetusta. Kolmen kokin esimiehenä on toiminut koulutuspäällikkö, jolla on paljon vastuuta opetuksen toteuttamisessa. Opiskelijaruokailu on tarkoituksenmukaista irrottaa opetuksesta, jolloin opiskelijaravintolan keittiö muodostaa opiskelijoille aidon työssäoppimisympäristön.

Stadin ammattiopiston toimipisteistä ainoastaan Sturenkadun kampuksella on kiinteistöhuollon tehtäviä hoidettu omalla henkilöstöllä. Yhden laitosmiehen esimiehenä on toiminut opetuksen esimies, jonka asiantuntemus on muulta kuin kiinteistönhoidon alalta. Sijaistus on ollut vaikeaa järjestää. On tarkoituksenmukaista, että kiinteistöjen huolto hoidetaan jatkossa kokonaan palveluostona kuten muissakin toimipaikoissa.

Palvelukeskusliikelaitokseen siirtyminen mahdollistaa toimialan kahden vahtimestarin tehtävien ja tehtäväkuvausten selkeyttämisen toimistotyön ja muun vahtimestarityön osalta.

Suomenkielisen työväenopiston opistoisäntäpalvelun esimiestyön ja henkilöstön oikea kohdentaminen ja työnkuvien selkeyttäminen toimistotyön, asiakaspalvelun, opetuksen tuen ja muun opistoisäntätyön osalta mahdollistaa palvelun kehittämisen edelleen.

Keskittäminen mahdollistaa kaikille edellä mainituille henkilöstöryhmille oman osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon laajentamisen sekä haluttaessa tehtävämuutokset monialaisessa palvelukeskusliikelaitoksen organisaatiossa. Lisäksi keskittäminen vahvistaa esimiestyötä ja tehostaa sijaisten hankintaa.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa se, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.

Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta on kuitenkin perusteltua keskittää tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.

Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 ei tehtävien organisoinnissa ole tehty muutoksia suhteessa aiempaan.

Asia on käsitelty siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn
mukaisesti.

Opetusvirastossa asiaa on käsitelty valmistelevasti virastotoimikunnassa 12.12.2016 ja 17.2.2017. Ennen virastotoimikuntakäsittelyä pidettiin henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 14.2.2017.

Työväenopistossa pidettiin ennen henkilöstötoimikuntakäsittelyä henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 16.2.2017. Asia käsiteltiin työväenopiston henkilöstötoimikunnassa 17.2.2017, jossa käsiteltiin JHL:n kannanotto sekä opetushenkilöstön ja heidän luottamusmiesten kannanotto opistoisäntien säilyttämiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa. JHL:n kannanottoon viitaten henkilöstötoimikunnassa todettiin, että opiston yhteistoiminta on käsitelty johdon ja henkilöstön osalta, mutta kaupungin tasolla kannanotto on jäänyt huomioimatta. Kannanotot sisältöineen on kirjattu 16.2.2017 työväenopiston yhteistoimintatilaisuuden muistioon.

Kaupungin henkilöstötoimikunnassa asia on ollut 10.3.2017 ja 21.3.2017.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian käsiteltäväkseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502

kati.takanen(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät

2

Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Siirrettävät henkilöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Palvelukeskusliikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 680

HEL 2017-004645 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.06.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502

kati.takanen(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 25.04.2017 § 7

HEL 2017-004645 T 01 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti siirtää liitteessä 1 mainitut työntekijät ja liitteessä 2 mainitut määräaikaiset työntekijät varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen opetusvirastosta ja suomenkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.

Päätöksen perustelut

1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.

Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.

Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.

Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).

Strategiaohjelman mukaisesti opetusviraston ja suomenkielisen työväenopiston omana työnä tuottamat tukipalvelutehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää Palvelukeskus Helsinkiin 1.6.2017 alkaen.

Siirto koskee opetusvirastossa 17 kalustonhoitajan tehtävää, kolmea kokin tehtävää, yhtä laitosmiehen tehtävää sekä kahta vahtimestarin tehtävää. Suomenkielisessä työväenopistossa siirto koskee asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston tilapalvelut-yksikköön sijoitettuja yhtä palvelupäällikön, kolmea työnjohdollisen opistoisännän ja 14 opistoisännän tehtävää.

Opetusvirastossa kalustonhoitajat on tällä hetkellä sijoitettu viraston hallinto- ja tukipalveluihin; he eivät siten ole koulujen rehtorien alaisuudessa. Kalustonhoitajien tehtävänä on koulujen teknisen työn tilojen kaluston huolto ja ylläpito tukipalveluna. Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa tekninen työ ja tekstiilityö eivät enää ole erillisiä oppiaineita, vaan tilalle on tullut kaikille yhteinen käsityö. Muutos vaikuttaa välinemääriin ja erikoislaitteiden vähentymiseen.

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan opiskelijoiden ravitsemispalvelut on ainoana ammattiopiston toimipaikkana hoidettu osana hotelli-, ravintola- ja cateringalan opetusta. Kolmen kokin esimiehenä on toiminut koulutuspäällikkö, jolla on paljon vastuuta opetuksen toteuttamisessa. Opiskelijaruokailu on tarkoituksenmukaista irrottaa opetuksesta, jolloin opiskelijaravintolan keittiö muodostaa opiskelijoille aidon työssäoppimisympäristön.

Stadin ammattiopiston toimipisteistä ainoastaan Sturenkadun kampuksella on kiinteistöhuollon tehtäviä hoidettu omalla henkilöstöllä. Yhden laitosmiehen esimiehenä on toiminut opetuksen esimies, jonka asiantuntemus on muulta kuin kiinteistönhoidon alalta. Sijaistus on ollut vaikeaa järjestää. On tarkoituksenmukaista, että kiinteistöjen huolto hoidetaan jatkossa kokonaan palveluostona kuten muissakin toimipaikoissa.

Palvelukeskusliikelaitokseen siirtyminen mahdollistaa opetusviraston kahden vahtimestarin tehtävien ja tehtäväkuvausten selkeyttämisen toimistotyön ja muun vahtimestarityön osalta.

Suomenkielisen työväenopiston opistoisäntäpalvelun esimiestyön ja henkilöstön oikea kohdentaminen ja työnkuvien selkeyttäminen toimistotyön, asiakaspalvelun, opetuksen tuen ja muun opistoisäntätyön osalta mahdollistaa palvelun kehittämisen edelleen.

Keskittäminen mahdollistaa kaikille edellä mainituille henkilöstöryhmille oman osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon laajentamisen sekä haluttaessa tehtävämuutokset monialaisessa palvelukeskuksen organisaatiossa. Lisäksi keskittäminen vahvistaa esimiestyötä ja tehostaa sijaisten hankintaa.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa se, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.

Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta on kuitenkin perusteltua keskittää tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.

Asia on käsitelty siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti prosessin alusta lähtien.

Opetusvirastossa asiaa on käsitelty valmistelevasti virastotoimikunnassa 12.12.2016 ja 17.2.2017. Ennen virastotoimikuntakäsittelyä pidettiin henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 14.2.2017.

Työväenopistossa pidettiin ennen henkilöstötoimikuntakäsittelyä henkilöstölle ja esimiehille yhteistoimintakäsittely 16.2.2017. Asia käsiteltiin työväenopiston henkilöstötoimikunnassa 17.2.2017, jossa käsiteltiin JHL:n kannanotto sekä opetushenkilöstön ja heidän luottamusmiesten kannanotto opistoisäntien säilyttämiseksi tulevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa. JHL:n kannanottoon viitaten henkilöstötoimikunnassa todettiin, että opiston yhteistoiminta on käsitelty johdon ja henkilöstön osalta, mutta kaupungin tasolla kannanotto on jäänyt huomioimatta. Kannanotot sisältöineen on kirjattu 16.2.2017 työväenopiston yhteistoimintatilaisuuden muistioon.

Kaupungin henkilöstötoimikunnassa asia on ollut 10.3.2017 ja 21.3.2017.

Lisätiedot

Kati Takanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 42502

kati.takanen(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566