Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 714

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelusta palvelukeskusliikelaitokseen

HEL 2017-004649 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Tomi Sevander:

Kaupunginhallitus päättää, että toimistovahtimestari ********** vakanssi varsinaisine palkkoineen pysyy edelleen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelussa ja samalla selvitetään onko tarpeen keskittää tehtäviä edes toimialan sisällä.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää siirtää toimistovahtimestari ********** (vakanssi 462025) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelusta palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2017 lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.

Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.

Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).

Taidemuseopalvelun toimistovahtimestarin tehtäviin kuuluu pääasiallisesti toimiston yleiset asiat, mm. tilojen yleisestä siisteydestä huolehtiminen, laitteiden huoltokutsut, vieraiden vastaanottaminen ja ohjaaminen sekä neuvonta sekä toimiston juoksevien asioiden hoito.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut on keskitetty. Tavoitteena on keskittää vahtimestaripalvelut palvelukeskusliikelaitokseen.

Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialan hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.

Toimialan toiminnan käynnistyttyä 1.6.2017 ei tehtävien organisoinnissa ole tehty muutoksia suhteessa aiempaan.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.

Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin taidemuseon henkilöstötoimikunnassa 17.3.2017, toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely käytiin 5.4.2017.

Asia on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2017 (§ 478) ottaa asian käsiteltäväkseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Siirrettävä henkilö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Palvelukeskusliikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 679

HEL 2017-004649 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

19.06.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö/U 26.4.2017 § 13 §

HEL 2017-004649 T 01 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti siirtää toimistovahtimestari ********** (vakanssi 462025) varsinaisine palkkoineen ja vakansseineen taidemuseosta palvelukeskusliikelaitokseen 1.6.2017 lukien.

Päätöksen perustelut

1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti kansliapäällikkö päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä (12 luku 1 momentti 1 § 9 kohta). Kansliapäällikkö tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.

Kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) mukaisesti kaupungin organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Toimenpiteenä on mm. tukipalvelujen keskittämisen jatkaminen.

Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (16.3.2016 § 78) perusteluissa todetaan nykyisten virastojen hallintotehtäviä keskitettävän toimialoittain, siltä osin kuin niitä ei ole tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että yksittäisiä tehtäviä voidaan jatkovalmistelussa siirtää hallintokuntien välillä.

Johtamisuudistuksen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevia osia koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen (22.6.2016 § 196) perusteluissa todetaan toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistettavan suhteessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.

Hallinto- ja tukipalveluja on selvitetty työryhmässä osana johtamisuudistusta. Tässä työssä on ollut tavoitteena tehtäväjärjestelyt, joissa sekä toimialojen kesken että toimialojen ja keskushallinnon liikelaitosten kesken on yhtenäiset työnjaot. Työn tuloksena on muodostunut kokonaisuus tehtävistä, jotka voidaan keskittää keskushallinnon liikelaitoksiin ja erityisesti palvelukeskusliikelaitokseen. Johtamisen jaostolle on annettu asiasta tilannekatsaus osana hallinto- ja tukipalvelujen valmistelutilanteen katsausta 28.11.2016 (94 §) ja 12.12.2016 (101 §).

Taidemuseon toimistovahtimestarin tehtäviin kuuluu pääasiallisesti toimiston yleiset asiat, mm. tilojen yleisestä siisteydestä huolehtiminen, laitteiden huoltokutsut, vieraiden vastaanottaminen ja ohjaaminen sekä neuvonta sekä toimiston juoksevien asioiden hoito.

1.6.2017 aloittavalla kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla hallinto- ja tukipalvelut keskitetään. Vahtimestaripalvelut tulevat tällöin olemaan palvelukeskusliikelaitokseen keskitettyjä tukipalveluja toimialalla.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 (196 §) hyväksymässä hallintosäännössä on palvelukeskusliikelaitoksen tehtävistä poistettu aiempi yksityiskohtainen luettelo tehtävistä ja yleistetty liikelaitoksen tehtäväksi huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että palvelukeskusliikelaitokseen voidaan keskittää erilaisia tukipalvelutehtäviä.

Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltu tehtävien keskittämistä toimialoittain hallinto- ja tukipalveluihin. Valmistelussa on kuitenkin päädytty toimialojen keskinäisen yhdenmukaisuuden johdosta keskittämään tehtävät palvelukeskusliikelaitokseen.

Vahtimestarityön keskittämistä palvelukeskusliikelaitokseen käsiteltiin taidemuseon henkilöstötoimikunnassa 17.3.2017, toimialan yhteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 24.3.2017 ja henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely käytiin 5.4.2017. Asia on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 12.4.2017.

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566