Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 708

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi hankkeiden toteuttamisesta enimmäishinnan puitteissa

HEL 2017-002665 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Mika Ebeling) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 1.3.2017 Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos -liikelaitokselta selvitystä niistä konkreettisista toimista, joihin Liikennelaitos -liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteuttaa hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa." (Mika Ebeling)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että silloinen liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta vahvisti 12.5.2016 HKL:n tavoiteohjelman 2016 - 2024 sekä siihen liittyvät strategiset tavoitteet. Yksi strategisista tavoitteista on tehdä HKL:stä kustannustehokkuudeltaan Euroopan paras raideliikennetoimija. Kustannustehokkuuteen liittyvä tavoite vuodelle 2020 investointien osalta on, että investointihankkeiden toteutuneet kustannukset eroavat -5 - 0 % hankesuunnitelman kustannusarviosta.

Liikenneliikelaitoksessa on vastikään aloitettu tavoiteohjelmaan perustuva omaisuuden hallinnan kehittämisohjelma, jossa arvioidaan ja kehitetään prosesseja ja menettelytapoja. Investointihankkeiden toteuttamisprosessin kehittäminen on osa tätä ohjelmaa. Nykyistä tarkempaan ja pitävämpään kustannusarvioon pyritään mm. tarkemman ja yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla sekä kehittämällä toimintatapoja ja ohjeistusta. Hankkeen toteuttamisvaiheessa kehitetään mm. riskiarviointia, raportointia ja dokumentointia. Mahdolliset poikkeamat hankkeen toteutuksessa voidaan havaita aikaisemmin ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet pystytään tekemään riittävän ajoissa.

Kehittämisohjelmaan on varattu resursseja, mm. toukokuussa aloittaneen kehittämisinsinöörin työpanoksin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2017 § 94

HEL 2017-002665 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

HKL:ssä on aloitettu omaisuuden hallinnan kehittämisohjelma, jossa arvioidaan ja kehitetään laaja-alaisesti prosesseja ja menettelytapoja. Investointihankkeiden toteuttamisprosessin kehittäminen on osa tätä ohjelmaa. Investointihankkeiden osalta analysoidaan ja kehitetään toimintatapoja ja ohjeistusta sekä investoinnin suunnittelussa että hankkeen toteuttamisessa. Suunnitteluvaiheessa pyritään tarkemman ja yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta aikaisempaa tarkempaan ja pitävämpään kustannusarvioon. Tämä asia on otettu mukaan myös HKL:n toimintasuunnitelmaan. Hankkeen toteuttamisvaiheessa kehitetään mm. riskiarviointia, raportointia ja dokumentointia. Nämä vaikuttavat siihen, että mahdolliset poikkeamat hankkeen toteutuksessa voidaan havaita aikaisemmin ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet pystytään tekemään riittävän ajoissa.

HKL:n Infra- ja kalustoyksikössä on 15.5.2017 aloittanut kehittämisinsinööri, joka tulee käyttämään merkittävän osan työajastaan edellä mainittujen asioiden parissa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Kimmo Reiman, hankepäällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566