Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

29.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 633

Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12415 (Mellunkylä, tontit 47017/1 ja 47019/5)

HEL 2017-005519 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan tekemään Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47017 tontin nro 1 omistajan Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja korttelin nro 47019 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12415

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tonteilla on voimassa asemakaava nro 5550, joka on vahvistettu 7.5.1965 ja jossa tontit on merkitty kuulumaan asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 18 850  k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Tonttien 47017/1 ja 47019/5 omistajat ovat hakeneet tonteilleen asemakaavamuutosta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 28.3.2017 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415.

Muutos mahdollistaa yhteensä 9 910 k-m²:n lisärakentamisen esitysehdotuksessa mainituille tonteille. Tonteille suunnitellaan rakennettaviksi kahdeksankerroksisia asuinrakennuksia.

Asemakaavan muutosesitys on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu tonttien omistajille merkittävää hyötyä, joten kiinteistöviraston tonttiosasto on käynyt tonttien omistajien kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Tonttien omistajien kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jonka mukaan tonttien omistajat sitoutuvat suorittamaan kaupungille 1 230 000 euron suuruisen korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Sopimus perustuu kaupunginhallituksen päätökseen ja noudatettuun käytäntöön ja on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12415

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 273

HEL 2017-005519 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47017 tontin nro 1 omistajan Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja korttelin nro 47019 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA147-7)

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566