Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 510

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätöstä 6.3.2017 (§ 227). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kumpula Toukola kylätila hakemus 2017

2

Liite 4 Kumpula-seura ja Kumposti-lehti

3

Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 13.2.2017

4

Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017

5

Oikaisuvaatimus 2017 KH Kumpula Toukola

6

Kumpulan Kylätilan kävijämäärät vuonna 2016

7

2017 talousarvio 3_oikaisuvaatimus

8

Asukasosallisuuden avustuskriteerit ja lajit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.  Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kumpula Toukola Kylätilayhdistys ry. on asiassa asianosainen, joten yhdistyksellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 227) tekemään päätökseen, jossa Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin 24 400 euroa. Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haluaa päätöstä oikaistavan niin, että yhdistykselle myönnetään yhden kokopäiväisen työntekijän palkkarahoitukseen 40 000 euroa, kuten sosiaali- ja terveyslautakunta on vuodesta 2014 asti myöntänyt. Lisäksi yhdistys esittää, että jo myönnetty 2 800 euron toiminta-avustus Kumposti-paikallislehden julkaisemiseen voidaan käyttää työntekijän palkkaamiseen ja tämän lisäksi myönnetään 7 200 euron suuruinen puuttuva summa.

Yhdistys tuo esiin oikaisuvaatimuksessaan, että asukastalo Kumpulan Kylätilan on mahdotonta sopeuttaa taloutta niin, että toiminta jatkuisi ennallaan 10 000 euroa pienemmällä avustussummalla. Kevään toimintakausi on jo hinnoiteltu, joten hinnankorotuspaineet kohdistuisivat ainoastaan syyslukukaudelle. Näin Kylätilan aktiiviset käyttäjät, mm. alueen lapsiperheet, joutuvat maksumiehiksi.

Lisäksi yhdistys tuo esiin oikaisuvaatimuksessa, että vakiintuneen toiminnan resurssien heikentäminen aiheuttaa suoria ja välittömiä vaikutuksia kuten työntekijän lomauttamisen sekä lähes 500 alueen asukkaan kerho- ja harrastustoiminnan katkeamisen jopa kolmen kuukauden ajaksi. Yhdistyksen talous on oikaisuvaatimuksen mukaan ollut muutaman vuoden ajan kestävällä pohjalla ja oma varainhankinta on kokonaisbudjetista noin puolet, vuonna 2016 yhteensä 56 540 euroa.

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys tuo esille tilastoimiensa kävijämäärien ja vapaaehtoistyötuntien määrää. Yhdistys toteaa, että näihin ja toiminnan laatuun ja merkittävyyteen perustuen sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt yhdistykselle avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen ja kirjasto- ja kulttuurilautakunta vuokraan.

Yhdistys viittaa oikaisuvaatimuksessa aikaisemmin vastaavaan toimintaan avustuksia myöntäneiden toimielinten päätöksiin ja avustusmäärärahoihin. Avustukset myönnetään kulloinkin päättävän toimielimen vahvistamien kriteereiden mukaisesti ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätökset Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle on valmisteltu kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuskriteereitä noudattaen huomioiden avustusmääräraha suhteessa saapuneisiin hakemuksiin. Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätöksiä ei ole sidottu muiden toimielinten ja heidän kriteeriensä mukaisiin, aikaisempien vuosien avustuspäätöksiin.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä muiden kuin kaupungin asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Uudistuksen merkittävänä tavoitteena on ollut läpinäkyvyys kaupungin avustusten myöntämisessä kriteerien mukaisesti ja että samaan toimintaan ei myönnetä avustusta eri lautakunnista tai virastoista. Asukasosallisuuden avustuskriteeristöä valmisteltiin tiiviissä vuoropuhelussa kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien yhteisöjen kanssa. Yhteisvalmistelussa yhteisöt nostivat erityisesti esille epäkohdan avustusten epätasaisesta jakautumisesta alueittain.

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haki vuodelle 2017 kaupunginhallitukselta asukasosallisuuden yleisavustusta 93 190 euroa sekä toiminta-avustusta 5 000 euroa, yhteensä 98 180 euroa vuodelle 2017. Yhdistys haki henkilöstökuluihin 77 000 euroa ja tilavuokraan ja asukastalon ylläpidon kustannuksiin 16 190 euroa. Toiminta-avustusta haettiin kaupunginosalehti Kumpostiin 5 000 euroa.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 2017 tuli määräaikaan 2.5.2016 mennessä 41 kappaletta, hakemukset yhteensä olivat 1 434 845 euroa. Asukasosallisuuden avustuksiin vuodelle 2017 oli osoitettu 741 750 euroa.

Kaupunginhallitus päätti avustuksista kahdessa erässä 13.2. (§ 155) 24 400 euroa ja 6.3.2017 (§ 227) 24 400 euroa. Yhdistykselle myönnettiin avustusta vuodelle 2017 yhteensä 48 800 euroa, joista 30 000 euroa palkkakustannuksiin, 16 000 euroa vuokrakustannuksiin ja 2 800 euroa lehden julkaisuun.

Vuoden 2017 asukasosallisuuden avustusten päätöksen perusteluissa todetaan, että määrärahasyistä pääsääntönä on ollut, että asukasosallisuuden avustuksilla rahoitetaan vain yhtä työntekijää hakijaa/aluetta kohden. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon ja tarveperustaiseen harkintaan. Palkkaus- ja henkilökulujen yhdenmukaistaminen toteutettiin yksi työntekijä hakijaa kohden – linjauksen lisäksi siten, että samaan kaupunginosaan ei myönnetty avustusta useamman työntekijän palkkaamiseksi. Yhtä työntekijää kohden myönnettiin avustusta 30 000 euroa vuodessa.

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoiteltiin mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Tavoitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastattiin myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Lisäksi kaupunginhallituksen 6.3. 2017 (227 §) myöntämien avustusten perusteluissa todetaan, ettei esitetty 2017 avustusjako ole suoraan verrannollinen edellisten vuosien avustuksiin. Hallintokunnat avustivat aikaisemmin asukastoimijoita myös muilla määrärahoilla kuin niillä, mitkä siirtyivät kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusmäärärahaan. Näin on tilanne esimerkiksi Kumpulan Kylätilan kohdalla, joka vuonna 2016 sai asukastalotoimintaan sosiaali- ja terveyslautakunnalta 40 000 euroa sekä kaupunkikulttuuriavustusta 15 740 euroa kulttuurikeskuksen osastopäällikön viranomaispäätöksenä.

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Kaupungin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttämään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, siivous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on saanut uusien kriteereitten mukaisen ja 2017 avustusmäärärahan mahdollistaman yleisavustuksen vuokraan ja palkkaan omalle alueelleen. Kaupungin asukasosallisuuden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kehittämisen puitteissa ei ole mahdollista jakaa erityistä lisätukea vain yhdelle alueelle. Yhdistyksen oikaisuvaatimuksen liitteessä on kuvattu tilan käyttöastetta ja kävijämääriä. Toiminnan luonne vaihtelee eri yhteisöjen asukastiloissa, mutta toiminnan laajuudessa ja vaikuttavuudessa ei ole niin merkittäviä eroja, että olisi perusteltua muuttaa myönnettyä osuutta palkkakustannuksiin.

Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun. Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin määrärahojen puitteissa toiminta-avustusta 2 400 euroa Kumposti -lehden julkaisuun. Hakemusasiakirjojen mukaan avustusta on haettu lehden ilmoitusmyyntikulujen kattamiseen. Tähän käyttötarkoitukseen myönnetyllä toiminta-avustuksella lisätään yhdistyksen omavaraisuusastetta Kumposti -lehden kulujen kattamiseksi ja alueellisen viestinnän edistämistä paikallislehden välityksellä.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan Kumpulan kylätila toimii paikallisena liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintatilana. Kylätilan toimintaperiaatteena on, että kaikki kerhojen ja kurssien ohjaajat pyritään löytämään ensisijaisesti oman alueen ammattilaisista. Oman toiminnan lisäksi tila annetaan muille toimijoille päiväkäyttöön veloituksetta (ennen klo 17.00), mikäli he järjestävät lapsille, eläkeläisille tai työttömille suunnattua kerhotoimintaa. Iltaisin muiden toimijoiden käyttämästä ajasta peritään tuntiperusteinen vuokra. Vapaaehtoisten ohjaajien vetämistä harrastepiireistä sen sijaan vuokraa ei peritä. Alueen päiväkodit Marjala, Nurmikko ja Koivikko voivat edelleen jatkaa tilan käyttämistä liikuntasalina kahdesti viikossa omien liikuntatilojen puuttuessa.

Yhdistys antaa mielellään tilan asukkaiden käyttöön yhteisöllisyyttä lisäävään toiminnan järjestämiseksi. Myös alueen muut toimijat ja yhdistykset voivat käyttää Kylätilaa kokouspaikkana. Asukasosallisuuden avustuskriteerit ohjaavat tukemaan kaikille avointa ja maksutonta toimintaa. 

Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät jatkossakin avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.  Jo myönnetyt asukasosallisuuden avustukset eivät estä hakemasta muiden toimielinten myöntämiä avustuksia niiden kriteerien mukaiseen Kumpulan Kylätilassa tapahtuva harrastus- ja kerhotoimintaan.

Yhdistyksen talous on oikaisuvaatimuksen mukaan ollut muutaman vuoden ajan kestävällä pohjalla ja oma varainhankinta on kokonaisbudjetista noin puolet, vuonna 2016 yhteensä 56 540 euroa. Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kumpula Toukola kylätila hakemus 2017

2

Liite 4 Kumpula-seura ja Kumposti-lehti

3

Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 13.2.2017

4

Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017

5

Oikaisuvaatimus 2017 KH Kumpula Toukola

6

Kumpulan Kylätilan kävijämäärät vuonna 2016

7

2017 talousarvio 3_oikaisuvaatimus

8

Asukasosallisuuden avustuskriteerit ja lajit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 472

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Henrik Nyholmin ehdotuksesta.

06.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.02.2017 Pöydälle

13.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566