Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 504

Lainan myöntäminen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle

HEL 2016-014427 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 72 900 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 20.12.2016

2

Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys.

FC Kontu ry on yksi Helsingin suurimmista jalkapalloseuroista. Pelilisenssi on 1200 pelaajalla, joista 900 on junioreja. Kenttäolosuhteiden parantaminen lisää harrastajien määrää ja mahdollistaa piiritasoisten pelien pelaamisen kotikentällä. Kentän saavutettavuus julkisin kulkuvälinein on hyvä.

Kaupunginhallitus päätti 20.3.2017, 286 § myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Kurkimäen liikuntapuistosta maa-alueen 31.12.2032 saakka. Alueella sijaitsee nyt hiekkapohjainen jalkapallokenttä.

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 243 000 euron (alv, 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 72 900 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 20 000 euroa, pankkilainalla 89 350 euroa ja valtion avustuksella 60 750 euroa.

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 95,9 miljoonaa euroa, josta 93,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 20.12.2016

2

Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 15

HEL 2016-014427 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Kurkimäen liikuntapuistoon rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää.

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 72 900 euron lainan myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Kurkimäen liikuntapuiston alueella sijaitsevalle maa-alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja alueellisesti hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakentamistarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteilla kyseisestä alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 243 000 euron (alv, 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 72 900 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 20 000 euroa, pankkilainalla 89 350 euroa ja valtion avustuksella 60 750 euroa.

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566