Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 482

Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman hyväksyminen, Tapaninkylä nro VIO 5838/1

HEL 2017-001985 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman nro VIO 5838/1 siten, että hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 1 714 000 euroa (alv 0 %).

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että puistosuunnitelma toteutetaan yhteistyössä alueen asukkaiden (erityisesti lasten ja nuorten) ja keskeisten toimijoiden (mm. Maatullin alakoulu, Tapulikaupunkiseuran ja nuorisotalon) kanssa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että suunnitelma -otsikon alainen kolmas kappale muutetaan seuraavasti:

Vuonna 1977 valmistunut leikkipuistorakennus puretaan puiston peruskorjauksen yhteydessä kuitenkin niin, että vanha rakennus on leikkipuiston käytössä uuden rakennuksen valmistumiseen saakka.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Hyväksyessään leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman kaupunginhallitus edellyttää, että puistosuunnitelma toteutetaan yhteistyössä alueen asukkaiden (erityisesti lasten ja nuorten) ja keskeisten toimijoiden (mm. Maatullin alakoulu, Tapulikaupunkiseuran ja nuorisotalon) kanssa.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5838/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5838/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman nro VIO 5838/1 siten, että hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 1 714 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 14.3.2017 Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman nro VIO 5838/1 hyväksymistä.

Lautakunnan esitys on päätöshistoriassa. Puistosuunnitelman selostus ja piirustus ovat liitteinä 1 ja 2.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tapulin leikkipuisto ympäristöineen sijaitsee osin Tapaninkylän (39.) ja osin Suutarilan (40.) kaupunginosissa. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa 12191 puistoa (VP). Puistoon sijoittuva leikkipuisto sekä muu rakennettava puisto uusittavine reitistöineen on kokonaispinta-alaltaan noin 31 900 m².

Alue rajautuu pohjoisessa Maatullin ala-asteeseen ja Tapulikaupungin kerrostalovaltaiseen asuinalueeseen ja etelässä sekä lännessä uusiin erillispientalotontteihin, jotka on kaavoitettu alueelle. Puistoalue jatkuu suunnittelualueelta länteen Maatullinpuistona ja laajana liikuntapuistona.

Tapulin leikkipuiston suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunginosat yhdistävä avoin ja selkeä keskuspuisto. Maatullin ala-asteen ja leikkipuisto Tapulin piha-alueet yhdistetään puiston uudeksi toiminnalliseksi keskukseksi; asukaspuistoksi.

Suunnitelma

Puiston välineistö ja kalusteet uusitaan, uusia reittejä rakennetaan ja puisto jäsennellään uudelleen myös toimintojen suhteen. Uudet reittilinjaukset noudattelevat voimassa olevan kaavan ohjeellisia ulkoilureittilinjauksia.

Uusi aidoin rajattu leikkipaikka sijoittuu lähelle Maatullin ala-astetta, keskeiselle paikalle puistoon. Leikkipaikan toiminnot on jaettu erilaisiin leikkialueisiin. Esteettömyys on huomioitu leikkipaikan pintamateriaaleissa, puistoon pääsyssä (esteettömät pysäköintipaikat sisääntulon yhteydessä) ja oleskeluvarusteissa.

Vuonna 1977 valmistunut leikkipuistorakennus puretaan puiston peruskorjauksen yhteydessä. Uudelle leikkipuistorakennukselle on suunniteltu kaavassa tilavaraus koulun läheisyyteen. Paikka toteutetaan nyt avoimena kivituhkapintaisena pelikenttänä, jonka paikalle voi toteuttaa leikkipuistorakennuksen sen tullessa ajankohtaiseksi.

Olevaa kasvillisuutta säästetään suunnitelmassa mahdollisimman paljon. Alue säilyy pääosin puistomaisena ympäristönä.

Tarkempi kuvaus puistosuunnitelmasta on päätöshistoriassa sekä puistosuunnitelman selostuksessa.

Vuorovaikutus

Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä paikallisten leikkipuisto-ohjaajien sekä alueen asukkaiden kanssa. Suunnitelma on ollut nähtävillä 5.−25.10.2016 Tapulin leikkipuiston ilmoitustaululla. Saatujen palautteiden perusteella puistoon lisättiin liukumäki sekä leikkimökit.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 1 714 000 euroa, noin 53 euroa/m² (alv 0 %). Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 38 280 euroa, 1,20 euroa/m² (alv 0 %). Leikkipuiston hoitoluokka on A2 (käyttöviheralue).

Puisto voidaan rakentaa vuosina 2018 – 2020 vuoden 2017 talousarvioon sisältyvän investointiohjelman vuosiksi 2017 – 2026 talousarviokohtaan 8 06 08, Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset, yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi merkittyjen määrärahojen puitteissa.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että yleisten töiden lautakunta esitti puistosuunnitelmaa käsitelessään toiveen, että leikkipuisto tulee tarvitsemaan leikkipuistorakennuksen purkamisen jälkeen jonkinlaisen wc-ratkaisun uuden rakennuksen valmistumista odotellessa. Esittelijä toteaa, että varhaiskasvatusvirasto selvittää parhaillaan leikkipuistorakennuksen mahdollisia väistötiloja ja niiden aikataulua yhdessä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5838/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5838/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 448

HEL 2017-001985 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.03.2017 § 100

HEL 2017-001985 T 10 05 02

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman nro VIO 5838/1 hyväksymistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tapulin leikkipuisto ympäristöineen sijaitsee osin Tapaninkylän (39.) ja osin Suutarilan (40.) kaupunginosissa. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa 12191 puistoa (VP). Puistoon sijoittuva leikkipuisto sekä muu rakennettava puisto uusittavine reitistöineen on kokonaispinta-alaltaan noin 31 900 m².

Leikkipuisto on suunniteltu 1970-luvulla ja rakennettu 1980-luvun aikana. Vielä 1970-luvun lopussa ympäristö oli pientalovaltaista ja puistoalue peltona, mutta kerrostaloalueet rakentuivat vauhdilla 1980-luvun taitteessa ja jäljelle jääneet peltotilkut suunniteltiin viheralueiksi. Puiston kehämäiset vallit edustavat tälle aikakaudelle ominaista maamassoilla muotoilua.

Leikkipuistorakennus on valmistunut 1977 ja rakennusta on laajennettu sen jälkeen jonkin verran. Puistorakennus on käytössä. Rakennus puretaan puiston peruskorjauksen yhteydessä.

Välineistöä on vuosien varrella päivitetty, mutta suurin osa välineistä on uusimisen tarpeessa. Leikkipuistossa on kaksi allasta vesileikkejä varten, mutta ne ovat jo hyvin huonokuntoisia.

Leikkipuisto Tapuli ja ympäröivä Maatullinpuisto ovat luonteeltaan väljiä, niitty- ja nurmipintaisia puistoalueita. Kasvillisuus on istutettu tiiviisiin, monikerroksisiin ryhmiin. Entiselle peltoalueelle sijoittuvan laajan puistokokonaisuuden ominaispiirteitä ovatkin tasaisuus ja sen vastapainona muutamat rakennetut kehämäiset nurmivallit tiiviine istutusrinteineen. Keskeisiä ulkoilureittejä reunustavat puurivit.

Alue rajautuu pohjoisessa Maatullin ala-asteeseen ja Tapulikaupungin kerrostalovaltaiseen asuinalueeseen ja etelässä sekä lännessä uusiin erillispientalotontteihin, jotka ovat kaavoitettu alueelle Tapulikaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnitelman mukaisesti. Puistoalue jatkuu suunnittelualueelta länteen Maatullinpuistona ja laajana liikuntapuistona. Puiston poikki on useita kulkuyhteyksiä.

Tapulin leikkipuiston suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunginosat yhdistävä avoin ja selkeä keskuspuisto, jonka ytimessä olevat Maatullin ala-asteen ja leikkipuisto Tapulin piha-alueet yhdistetään puiston uudeksi toiminnalliseksi keskukseksi; asukaspuistoksi. Puisto palvelee eri ikäryhmiä leikki- ja pelialueineen ja tarjoaa viihtyisän ja turvallisen puiston alueen asukkaille.

Suunnitelman sisältö

Leikkipuisto Tapuli kunnostetaan eri ikäryhmiä palvelevaksi erikoistason esteettömäksi asukaspuistoksi. Puiston välineistö ja kalusteet tullaan uusimaan, uusia reittejä rakennetaan ja puisto jäsennellään uudelleen myös toimintojen suhteen.

Puiston läpi kulkevat tärkeät seudulliset ulkoilureitit (Moisiontieltä Maatullin ala-asteelle, Maatullinaukiolle ja siitä pohjoiseen sekä idästä urheilupuistoon). Uudet reittilinjaukset noudattelevat voimassa olevan kaavan ohjeellisia ulkoilureittilinjauksia. Kivituhkapintaiset  pääraitit on suunniteltu riittävän leveiksi ja valaistaviksi. Leikkipaikkojen huolto- ja jäteautolla ajot on huomioitu suunnitelmassa puiston pohjoisosan kautta. Muun ajoneuvoliikenteen pääsy puistoon estetään ajonestopuomein Moisiontieltä, Kimnaasipolulta ja Kortesuontieltä.

Uusi aidoin rajattu leikkipaikka sijoittuu lähemmäs Maatullin ala-astetta, keskeiselle paikalle puistoon. Leikkipaikan toiminnot on jaettu erilaisiin leikkialueisiin. Keinu- ja kiipeilyalueen lisäksi puistosta löytyvät pienten pyöräilyrata sekä hyppelyalue trampoliineilla. Uusi vesileikkialue on suunniteltu matalaksi painanteeksi, johon voi pumpata matalilla käsipumpuilla vettä ja seurata veden virtausta. Pienten puolella hiekkalaatikko, karuselli sekä kiikut sopivat myös liikuntaesteisille leikkijöille. Esteettömyys on huomioitu myös leikkipaikan pintamateriaaleissa, puistoon pääsyssä (esteettömät pysäköintipaikat sisääntulon yhteydessä) ja oleskeluvarusteissa.

Uudelle leikkipuistorakennukselle on suunniteltu kaavassa tilavaraus koulun läheisyyteen. Paikka toteutetaan nyt avoimena kivituhkapintaisena pelikenttänä, jonka paikalle voi toteuttaa leikkipuistorakennuksen sen tullessa ajankohtaiseksi.

Aitaamattomalle alueelle leikkipuistosta lounaaseen sijoittuvat isommat kiipeilytelineet sekä muutamia liikuntaleikkivälineitä lapsille.

Alueella on myös avointa pelinurmea, mainioita kumpareita liikkumiseen ja leikkiin. Olevaa kasvillisuutta säästetään suunnitelmassa mahdollisimman paljon.

Alue säilyy pääosin puistomaisena ympäristönä. Erillistonttien rajautuessa puistoon, puistotilat tulevat muuttumaan ja kehämäiset vallit saavat uudenlaisen ilmeen. Vanha rauhallinen tunnelma vallialueella pyritään kuitenkin säilyttämään rajaamalla jäljelle jääneet vallit uudisrakennuksista kasvillisuudella ja osittain matalammilla uusilla kummuilla niin, että suojaisa vallitunnelma säilyy.

Alueen maasto on tasaista, joten tulvareitit ja viivyttävät pinnat on otettu huomioon suunnittelussa. Avo-ojien lisäksi puistoon on suunniteltu viivytyspainanteita. Viivytyspainanteista vesi johdetaan suodatinkerrosten kautta hulevesiputkiin, sillä maaperä ei sovellu imeyttämiseen.

Vuorovaikutus

Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä paikallisten leikkipuisto-ohjaajien sekä alueen asukkaiden kanssa.

Suunnitelma on ollut nähtävillä 5.−25.10.2016 Tapulin leikkipuiston ilmoitustaululla.

Saatujen palautteiden perusteella puistoon lisättiin liukumäki sekä leikkimökit. Leikkipuiston uudistus sai hyvin positiivista palautetta.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen eli Tapulin leikkipuiston ja ympäröivän viheralueen kokonaispinta-ala on n. 31 900 m². 

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 1 714 000 euroa, noin 53 euroa/m² (alv 0 %).

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 38 280 euroa, 1,20 euroa/m² (alv 0 %).

Leikkipuiston hoitoluokka on A2 (käyttöviheralue).

Tapulin leikkipuiston rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden 2018−2020 taloussuunnitelmassa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 08 Puistorakentaminen.

Yleisten töiden lautakunta pyytää huomioimaan, että leikkipuisto tulee tarvitsemaan leikkipuistorakennuksen purkamisen jälkeen jonkinlaisen wc-ratkaisun uuden rakennuksen valmistumista odotellessa.

Käsittely

14.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Yleisten töiden lautakunta pyytää huomioimaan, että leikkipuisto tulee tarvitsemaan leikkipuistorakennuksen purkamisen jälkeen jonkinlaisen wc-ratkaisun uuden rakennuksen valmistumista odotellessa.

Kannattaja: Antti Möller

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sahlbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jouni Sivonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38443

jouni.sivonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566