Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 389

V 3.5.2017, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Love Records -yhtiön muistolaatasta

HEL 2016-012069 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että helsinkiläiselle levy-yhtiölle Love Recordsille tulisi laittaa muistolaatta Vuorimiehenkatu 29:ään, joko talon seinään tai katuosuudelle. Yhtiö toimi mainitussa osoitteessa vuosina 1966-1979, ja samassa osoitteessa sijaitsi legendaarinen studio. Aloitteessa mainitaan lukuisia artisteja, joille Love Records tarjosi tilaisuuden ponnahtaa julkisuuteen. Aloitteessa todetaan edelleen, että Love Recordsin tallentama musiikki elää edelleen, ja muistolaatta olisi muisto mittavasta työstä populaarikulttuurin hyväksi.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginmuseon lausuntoon. Siinä kaupunginmuseon johtokunta yhtyy aloitteessa olevaan kuvaukseen Love Recordsin mittavasta roolista ja merkityksestä Suomen populaarikulttuurin historiassa. Levy-yhtiön tallentama musiikki on vahvasti elävää kulttuuriperintöämme. Muistolaatan toteuttamiselle ei ole estettä, mutta lausunnossa todetaan, että kaupungin määrärahoja ei ole enää vuosiin osoitettu tällaisiin hankkeisiin. Muistolaattahankkeiden toteuttajina ovat olleet yksityiset tahot, yritykset tai yhdistykset. Asia kuuluu ensisijaisesti asianomaiselle taloyhtiölle, jonka on oltava hankkeessa vähintäänkin luvan myöntäjän roolissa. Kaupunginmuseosta saa neuvoja muistolaatan toteuttamisessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 28.03.2017 § 25

HEL 2016-012069 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että selvitetään muistolaatan toteuttamista Love Recordsille Vuorimiehenkatu 29 seinään tai katuosuudelle.

Kaupunginmuseon johtokunta yhtyy aloitteen tekijöiden esittämään kuvaukseen helsinkiläisen levy-yhtiön Love Recordsin mittavasta roolista ja merkityksestä populaarimusiikin ja sen kautta yleisemminkin Suomen populaarikulttuurin historiassa 1960-luvulta lähtien. Vaikka yhtiön toiminta loppuikin jo 1979, on sen tallentama musiikki vahvasti elävää kulttuuriperintöämme. Levy-yhtiön studio toimi Vuorimiehenkatu 29:ssä vuosina 1966-79. Alkuperäinen rakennus on purettu.

Love Recordsin artistien ja levytysten luoma elävä perintö on jo itsessään soivana muistomerkkinä läsnä tässä päivässä, mutta kaupunginmuseon johtokunta ei myöskään näe estettä muistolaatan toteuttamiselle. Valitettavasti kaupungin määrärahoja ei kuitenkaan enää vuosiin ole osoitettu tällaiseen toimintaan, mutta toteutukseen voi saada neuvoja kaupunginmuseosta. Yleensä muistolaattahankkeiden toteuttajina on viime vuosina ollutkin jokin yksityinen taho, yritys tai yhdistys. Luonnollisesti asia kuuluu ensi sijassa asianomaiselle taloyhtiölle tai kiinteistönomistajalle, jonka tulisi olla hankkeen osapuolena vähintäänkin luvan myöntäjän roolissa. Lisäksi toteutuksessa tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston ehtoja ja ohjeita. Rakennuksen seinään sijoitettava muistolaatta on käytännöllisempi ja toimivampi ratkaisu kuin aloitteessa mainittu katuosuus.

Esittelijä

museonjohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566