Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 399

V 3.5.2017, Valtuutettu René Hurstin aloite tilojen varaamisesta Koskelan sairaalasta Stop Huumeille ry:lle

HEL 2016-012661 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rene Hurstin aloite 16.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Koskelan sairaalan alueen G-talon tilat annetaan vastikkeetta Stop Huumeille ry:n käyttöön.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 27.1.2017. Asemakaavassa (nro 12389) entinen sairaalan ja pesuloiden alue on muutettu asuinalueeksi noin 3 000 asukkaalle.

Koskelan sairaalan G-talon tilanne on tarkastettu tiloja hallinnoivasta kiinteistöviraston tilakeskuksesta: Rakennuksen viemäri- ja vesijohtoputkisto on elinkaarensa päässä. Rakennuksessa on ollut paikallisia putkivuotoja, joita on korjattu. Yksi putkilinja on kokonaan pois käytöstä. Kaupungin periaatteiden mukaan tiloja ei anneta vastikkeetta käyttöön. Tällä hetkellä kohdetta vuokrataan ainoastaan lyhytaikaiseen käyttöön rakennuksen kunnon ehdoilla. Koskelan G-talo ei vastaa valtuustoaloitteessa esitettyjä Stop Huumeille ry:n tarpeita tilojen huonokuntoisuuden, väliaikaisuuden ja vastikkeellisuuden vuoksi.

Valtuustoaloitteessa esitetty toiminta ei lisäksi ole asemakaavan mukaista, sillä asemakaavassa G-rakennus on osoitettu muutettavaksi asuinkäyttöön. Rakennus on osa uutta asuinkerrostalojen korttelialuetta 26961. Aloitteessa esitetty toiminta ei olisi sopusoinnussa sairaala-alueen asemakaavan kanssa. Koskelan sairaalan ja pesuloiden asemakaava-alueelle on sinänsä osoitettu runsaasti tilaa sosiaalisille palveluille (mm. mielenterveyskuntoutujien palvelutalo, monipuolinen palvelukeskus ja muistisairaiden ryhmäkoti).

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Stop Huumeille ry:n toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää, mutta valtuustoaloitteen mukaisen käytön osoittaminen ei ole edellä esitetyn perusteella tarkoituksenmukaista. Toiminnalle mahdollisesti Helsingin alueella osoitettavat tilat on tarkoituksenmukaista osoittaa asemakaavassa sosiaalitointa palvelevien ja/tai palvelurakennusten korttelialueille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rene Hurstin aloite 16.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.03.2017 § 88

HEL 2016-012661 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Rene Hurstin valtuustoaloitteesta koskien tilojen varaamista Koskelan sairaalasta Stop Huumeille ry:lle:

"Koskelan sairaalan G-talon tilanne on tarkastettu tiloja hallinnoivasta kiinteistöviraston tilakeskuksesta: Rakennuksen viemäri- ja vesijohtoputkisto on elinkaarensa päässä. Rakennuksessa on ollut paikallisia putkivuotoja, joita on korjattu. Yksi putkilinja on kokonaan pois käytöstä. Tilakeskus ei anna rakennusta vastikkeetta käyttöön. Kohdetta vuokrataan ainoastaan lyhytaikaiseen käyttöön rakennuksen kunnon ehdoilla.

Koskelan G-talo ei vastaa valtuustoaloitteessa esitettyjä Stop Huumeille ry:n tarpeita tilojen huonokuntoisuuden, väliaikaisuuden ja vastikkeellisuuden vuoksi."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.03.2017 § 148

HEL 2016-012661 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 27.1.2017. Asemakaavassa (nro 12389) entinen sairaalan ja pesuloiden alue on muutettu asuinalueeksi noin 3 000 asukkaalle.

Valtuustoaloitteessa Stop-huumeille ry:n mm. päivätoimintakeskuksen, hallinnon ja päivystyksen toimitilakäyttöön vastikkeetta esitetty G-rakennus sijaitsee Koskelan sairaalan alueella Kunnalliskodintien varrella Antti Korpintien risteyksen kohdalla. Rakennus on toiminut tilapäisenä vastaanottokeskuksena turvapaikanhakijoille, mutta tilapäiskäyttö tulee päättymään lähitulevaisuudessa.

Valtuustoaloitteessa esitetty toiminta ei ole asemakaavan mukaista, sillä asemakaavassa G-rakennus on osoitettu muutettavaksi asuinkäyttöön, johon se soveltuu hyvin. Rakennus on osa uutta asuinkerrostalojen korttelialuetta 26961.

Valtuustoaloitteessa esitetty toiminta saattaa vaikeuttaa olennaisesti  sairaala-alueen asemakaavan toteuttamista, sillä Koskelan sairaalan ja pesuloiden asemakaava-alueelle on jo osoitettu  runsaasti tilaa myös sosiaalisille palveluille.

Sairaalan alueella toimii Lilinkotisäätiön mielenterveyskuntoutujien palvelutalo Koskikoti. G-rakennuksen vieressä sijaitseva F-rakennus on suunniteltu muutettavaksi päiväkodin tiloiksi 200-300 lapselle. Entisten pesuloiden alueelle Kunnalliskodintien pohjoispuolelle on varattu tontti kaupungin monipuoliselle palvelukeskukselle (rakennusoikeutta 20 000 k-m²), johon palvelukeskuksen lisäksi tulisi sijoittumaan 250 asukasta muistisairaiden ryhmäkoteihin. Sosiaalisten tai terveyspalveluiden enempi lisääminen asumisen kustannuksella ei ole perusteltua.

Stop Huumeille ry:n toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää, mutta valtuustoaloitteen mukaisen käytön osoittaminen asemakaavan vastaisesti Koskelan sairaala-alueen G-rakennukseen heikentäisi määrällisten ja laadullisten asuntotuotantotavoitteiden toteuttamisedellytyksiä sekä alueen identiteetin kehittymistä. Toiminnalle mahdollisesti Helsingin alueella osoitettavat tilat on tarkoituksenmukaista osoittaa asemakaavassa sosiaalitointa palvelevien ja/tai palvelurakennusten korttelialueille.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566