Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 418

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Liisankadun ja Maurinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2016-010637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville Aloite Kvsto 28092016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Liisankadun ja Maurinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi niin, että kyseiseen risteykseen jalkakäytävälle rakennetaan nopeutta hillitsevät hidasteet tai ryhdytään muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joilla alueen liikenneturvallisuutta voidaan riittävästi parantaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Liisankatu on Kruununhaassa sijaitseva kokoojakatu, jonka tehtävä on välittää liikennettä muuhun katuverkkoon. Liisankadun liikennemäärä on noin 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nopeusrajoitus 30 km/h.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuonna 2009 periaatteet ajonopeuksien hillitsemiseksi Helsingissä. Niiden mukaan kantakaupungin alueella vältetään rakenteellisia hidastetöyssyjä. Tiiviissä katurakenteessa nopeudet eivät nouse sille tasolle kuin esikaupunkialueilla, missä hidasteita pääasiassa käytetään. Keskusta-alueilla hidasteiden melu- ja päästöhaitat voivat kärjistyä katukuiluissa, sillä ajoneuvojen hidastukset ja kiihdytykset tuottavat melua ympäristöönsä. Lisäksi hidasteiden sovittaminen rakennushistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan on haasteellista. Liisankadun länsipäässä on nopeusnäyttötaulu tukemassa poliisin automaattista ja perinteistä nopeusvalvontaa.

Lopuksi esittelijä toteaa, että Liisankatu kuuluu pyöräilyn pääreittien tavoiteverkkoon. Pyöräliikennejärjestelyjen suunnittelun yhteydessä tullaan tarkastelemaan Liisankatua kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon niin Liisankadun historialliset ja kaupunkikuvalliset arvot kuin liikenneturvallisuusnäkökohdatkin, mukaan lukien keinot ajonopeuksien hillitsemiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville Aloite Kvsto 28092016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 448

HEL 2016-010637 T 00 00 03

Hankenumero 5264_67

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liisankatu on Kruununhaassa sijaitseva paikallinen kokoojakatu, jonka tehtävä on myös välittää liikennettä muuhun katuverkkoon. Liisankadun liikennemäärä on noin 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadun nopeusrajoitus on 30 km/h.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuonna 2009 periaatteet ajonopeuksien hillitsemiseksi Helsingissä. Niiden mukaan kantakaupungin alueella vältetään rakenteellisia hidastetöyssyjä. Tiiviissä katurakenteessa nopeudet eivät nouse sille tasolle kuin esikaupunkialueilla, missä hidasteita pääasiassa käytetään. Keskusta-alueilla on esikaupunkialueisiin verrattuna erityispiirteitä, jotka rajoittavat rakenteellisten hidasteiden käyttöä. Hidasteiden melu- ja päästöhaitat voivat kärjistyä katukuiluissa, sillä ajoneuvojen hidastukset ja kiihdytykset tuottavat melua ympäristöönsä. Lisäksi hidasteiden sovittaminen rakennushistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan on haasteellista. Liisankadun länsipäässä on lisäksi nopeusnäyttötaulu tukemassa poliisin automaattista ja perinteistä nopeusvalvontaa.

Liisankatu kuuluu pyöräilyn pääreittien tavoiteverkkoon. Pyöräliikennejärjestelyjen suunnittelun yhteydessä tullaan tarkastelemaan Liisankatua kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon niin Liisankadun historialliset ja kaupunkikuvalliset arvot kuin liikenneturvallisuusnäkökohdatkin, mukaan lukien keinot ajonopeuksien hillitsemiseksi.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566