Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 408

V 3.5.2017, Hallintosäännön tekninen tarkistus

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuusto on hallintosääntöä koskevissaan päätöksissään 22.6.2016 (§ 196) ja 16.11.2016 (§ 291) päättänyt siirtymäsäännöksistä, jotka edelleen ovat voimassa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajohtaja tai heidän määräämänsä voivat allekirjoittaa sopimuksia, joiden allekirjoittamisesta on päätetty ennen 1.6.2017 ja allekirjoitustoimivalta on annettu päätöshetken mukaisen organisaation viranhaltijalle, jota ei enää ole.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että jos ennen 1.6.2017 tehtyihin päätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten tai hankintaoikaisuvaatimusten käsittely on kesken uuden hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017, eri toimielimille osoitetut oikaisuvaatimukset ja hankintaoikaisuvaatimukset käsittelee se uuden hallintosäännön mukainen toimielin, jolle asia kuuluisi, jos oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös olisi tehty 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön toimivaltamääräysten mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraava:

Jos ennen 1.6.2017 tehtyihin päätöksiin kohdistuvien oikaisuvaatimusten tai hankintaoikaisuvaatimusten käsittely on kesken uuden hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017, eri toimielimille osoitetut oikaisuvaatimukset ja hankintaoikaisuvaatimukset käsittelee se uuden hallintosäännön mukainen toimielin, jolle asia kuuluisi, jos oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös olisi tehty 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön toimivaltamääräysten mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

20170411 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset hyväksytty

2

20170411 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunginvaltuusto on hallintosääntöä koskevissaan päätöksissään 22.6.2016 (§ 196) ja 16.11.2016 (§ 291) päättänyt siirtymäsäännöksistä, jotka edelleen ovat voimassa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajohtaja tai heidän määräämänsä voivat allekirjoittaa sopimuksia, joiden allekirjoittamisesta on päätetty ennen 1.6.2017 ja allekirjoitustoimivalta on annettu päätöshetken mukaisen organisaation viranhaltijalle, jota ei enää ole.

Esittelijän perustelut

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2016 hyväksynyt Helsingin kaupungin hallintosäännön voimaan 1.6.2017 lukien, ja muuttanut sitä 1.3.2017 (§ 139) rakentamispalveluliikelaitokseen perustamista koskevan päätöksen yhteydessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto käsittelee 19.4.2017 hallintosäännön täydentämistä Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä.

Kaupunginhallitus kehotti 21.11.2016 (§ 1049) kaupunginjohtajaa tarvittaessa valmistelemaan hallintosääntöön mahdollisesti tarvittavat korjaukset tai tarkistukset siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa keväällä 2017.

Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistamista on valtuuston 16.11.2016 päätöksen jälkeen jatkettu.

Kaupunginjohtaja asetti 11.1.2017 (4 §) johtamisjärjestelmän uudistamisen kevään 2017 valmisteluvaiheen työryhmät. Kunkin toimialan toimintaan valmistautumista varten asetettiin toimialaryhmä, jonka tehtävänä on mm. valmistella tarvittavia toimialalautakunnan ja toimialajohtajan päätöksiä sekä laatia ehdotus toimialan toimintasäännön täydennyksestä. Toimialaryhmien lisäksi kaupunginjohtaja asetti johtaminen ja koordinaatio -ryhmän huolehtimaan muutosprosessin ohjauksesta ja valmistelun koordinoinnista. Ryhmän tehtävänä on myös arvioida ja valmistella hallintosääntöön mahdollisesti tarvittavia korjauksia tai tarkistuksia siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa keväällä 2017. Muut asetetut työryhmät ovat osallisuusryhmä, joka jatkaa osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelua, ICT muutostyöryhmä, joka koordinoi ICT-ratkaisujen muutoksia sekä hallinto- ja tukipalvelut -ryhmä, jonka tehtävänä on mm. valmistella toimialojen toimintasääntöjen yhteiset mallit sekä koordinoida päätösten ja ohjeiden päivittämistä.

Toimialajohtajat ovat päättäneet tammikuussa 2017 toimialojen toimintasäännöissä toimialansa tarkemmasta organisaatiorakenteesta. Toimialaryhmien alaryhmissä on valmisteltu kevään 2017 aikana toimintasääntöjen täydennyksiä mm. toimivallan delegointien osalta. Lisäksi johtamisen jaoston päätettäväksi on valmisteltu toimialalautakunnille kuuluvia päätöksiä, joita tarvitaan ennen tulevien toimialalautakuntien kokoontumista.  

Valmistelun tarkentuessa ja edetessä on työryhmätyöskentelyssä havaittu joukko hallintosäännön teknisiä tarkistustarpeita. Nämä ovat luonteeltaan kirjoitusasun yhdentämisiä, oikolukujen ja virheiden korjauksia sekä toimivaltakysymyksiin liittyviä tarkennuksia.

Esitettävät muutokset eivät muuta johtamisjärjestelmän toimivaltasuhteita.

Esitettävät muutokset

Hallintosäännön toisessa, toimielimiä käsittelevässä luvussa, on yhdenmukaistettu jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnan sanamuotoja. Lisäksi on korjattu taloushallintopalveluliikelaitoksen nimi.

Keskushallintoa, tarkastusvirastoa ja toimialoja käsittelevään neljänteen lukuun on tehty teknisiä ja yhdenmukaistavia korjauksia ja täydennetty liikelaitoksia koskeviin pykäliin niiden toiminnassaan käyttämät nimet: Palvelukeskus Helsinki, Talpa, Työterveys Helsinki ja HKL. Henkilöstöosaston tehtävistä, toisen pykälän toisen momentin kolmas kohta, on poistettu henkilöstön eläkeneuvonta ja henkilöstöasioiden neuvontaa kaupungin esimiehille, koska työntekijöiden ja esimiesten erilaiset neuvontapalvelut keskitetään taloushallintopalveluliikelaitokseen osana tukipalvelujen työnjaon tarkistuksia. Henkilöstöosastolta Talpaan siirtyvät palvelut ovat esimiesten päivittäinen HR-neuvonta, eläkeneuvonta ja työnhakijoiden eRekry –neuvonta.

Lukuun viisi, Johtavat viranhaltijat, on täydennetty virkojen perustamisen yhteydessä päätetyt virkanimikkeet. Ympäristövalvonta- ja ympäristölupa-asiat on täsmennetty ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asioiksi.

Toimialalautakunnan yleistä toimivaltaa käsittelevän 10 luvun ensimmäisen pykälän toisen momentin kolmannen kohdan sanajärjestystä on selkeytetty. Toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan hallintojohtajan virkaan ottamisesta.

11 luvun ensimmäisen pykälän toisen momentin ensimmäistä kohtaa on selkeytetty lisäämällä liikelaitoksen johtokunnan yleiseen, delegoitavissa olevaan päätösvaltaan tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Luvun toisen pykälän, liikelaitoksen johtajan päätösvallan viidenteen kohtaan on lisätty työntekijän siirtäminen toiseen työsuhteeseen. Vaikka siirto ei ole hallintopäätös, se on otettu selkeyden vuoksi viranhaltijan siirtämisen rinnalle hallintosääntöön. Vastaava lisäys on tehty 12 luvun ensimmäisen pykälän, kansliapäällikön toimivalta, ensimmäisen momentin yhdeksänteen kohtaa (siirto toimialojen välillä), toisen momentin kymmenenteen kohtaan (siirto keskushallinnossa), 13 luvun toisen pykälän, tarkastusjohtajan toimivalta, ensimmäisen momentin kuudenteen kohtaan, 14 luvun ensimmäisen pykälän, toimialajohtajan toimivalta, toisen momentin kahdeksanteen kohtaan sekä 16 luvun 12 pykälän, pelastuskomentajan toimivalta, toisen momentin kuudenteen kohtaan.  

Luvussa 12, toimivalta keskushallinnossa, ensimmäisen pykälän toisen momentin 10 kohdan kansliapäällikön toimivalta viranhaltijan ja työntekijän siirtämisessä on laajennettu kattamaan koko keskushallinto. Muutos on tekninen, koska kansliapäällikkö päättää myös toimialojen välisistä siirroista. Luvun viidennen pykälän, rahoitusjohtajan toimivalta, kahdeksas kohta on poistettu, koska laskutus- ja perintäohjeiden antaminen sisältyy 20 luvun 11 §:n toimivaltaan. Tarkoitus on, että rahoitusjohtaja antaa laskutus ja perintäohjeet. Aiemman 12 kohdan käteisvarojen enimmäismäärästä päättäminen on korjattu koskevaksi kaupunginkansliaa, tarkastusvirastoa, toimialoja, liikelaitoksia ja pelastuslaitosta.

Tarkastuslautakunnan ja -johtajan toimivaltaa käsittelevän 13 luvun ensimmäisen pykälän sisältöä on järjestelty teknisesti uudelleen siten, että aiemman kolmannen momentin sisältö on siirretty osaksi ensimmäistä momenttia, jolloin ensimmäinen momentti sisältää tarkastuslautakunnan kaiken ei delegoitavan toimivallan ja toinen momentti sisältää tarkastuslautakunnan delegoitavan toimivallan.

Luvun 15 ensimmäisestä, kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityistä toimivaltaa käsittelevän pykälän ensimmäisestä momentista on poistettu kohta kolme, päättäminen käynnistämistuen myöntämisestä yksityiseen päiväkotitoimintaan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan. Tämä sisältyy toisen momentin toiseen kohtaan, jonka mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Käynnistämistuki ei poikkea oikeudelliselta luonteeltaan järjestöavustuksista. Luvun kolmannen, koulujen ja lukioiden johtokuntien erityistä toimivaltaa koskevan pykälän kolmannen kohdan sanamuotoa on täsmennetty niin, että johtokunta päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Kuudennentoista luvun ensimmäisen pykälän, jossa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa, ensimmäisen momentin 2 d kohdasta on poistettu kaupunginvaltuuston hyväksymistä koskeva tarkennus, jolloin lautakunnalla on toimivalta muuttaa kaavan mukaista rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua myös lautakunnan itsensä hyväksymien kaavamuutosten osalta. Aiemman kolmannen kohdan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnan perustellun kannanoton ilmoittaminen kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille on siirretty pykälän toiseen momenttiin, jolloin se on delegoitavissa viranhaltijalle. Muutos mahdollistaa kaavaprosessin kehittämisen. Lautakunnan erityiseen toimivaltaan on lisätty uusi, seitsemäs kohta, jonka mukaan se päättää kunnallisen pysäköinninvalvojan asettamisesta. Toisen momentin 13 kohdan sanamuotoa on yhdenmukaistettu viidennen pykälän, maankäyttöjohtajan toimivallan viidennen kohdan sanamuodon kanssa koskemaan periaatteellisesti merkittävää rakentamista.

Luvun toisen, ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaa käsittelevän pykälän ensimmäisen momentin kahdeksas kohta, rakennusluvista päättäminen, mikäli hakemuksen sisältämien uudisrakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tai ylittää 3 000 kerrosneliömetriä, on siirretty pykälän toiseen momenttiin, jaoston delegoitavaan toimivaltaan, jolloin se voidaan osoittaa viranhaltijan tehtäväksi esimerkiksi lomakaudella. Luvun toisen momentin kolmas kohta on täsmennetty koskemaan talousjätevesien käsittelyä koskevia vaatimuksia. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivaltaa käsittelevän kolmannen pykälän toisen momentin kolmas kohta on selkiytetty koskemaan kaikkien lautakuntien hyväksymiä tarveselvityksiä.

Maankäyttöjohtajan toimivaltaa käsittelevän viidennen pykälän ensimmäinen, kolmas ja neljäs kohta on siirretty uuteen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivaltaa käsittelevään kuudenteen pykälään. Voimassa olevassa hallintosäännössä toimivalta on kirjattu maankäyttöjohtajalle, koska alempi organisaatio ei ollut hallintosääntöä tuolloin hyväksyttäessä tiedossa. Esitettävä toimivaltajako vastaa nykyistä käytäntöä. Maankäyttöjohtajan toimivaltaan on lisätty uusi 3 c kohta, jonka mukaan tämä päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poikkeamisesta, kun hakemus käsittää useita poikkeamisia, joista osa kuuluu maankäyttöjohtajalle ja osa muulle viranhaltijalle. Muutos on asiakaslähtöinen ja se selkeyttää poikkeamismenettelyä. Toimivallasta on poistettu ristiriitaisena ja tarpeettomana aiempi 21 kohta, valtuutuksen antaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisluvan hakemiseen. Tätä koskeva toimivalta sisältyy toimialajohtajan viranomaislupien hakemista koskevaan kohtaan.

Aiempien kahdeksannen ja yhdeksännen pykälän nimikkeet on täsmennetty kaupunginhallituksen virkojen perustamisen yhteydessä päättämien virkanimikkeiden mukaisiksi. Rakennusvalvontaa johtaa rakennusvalvontapäällikkö ja ympäristötointa johtaa ympäristöjohtaja.

Aiempaan 10 pykälään, pelastuslautakunnan toimivaltaan, on lisätty toisen momentin 10 kohta, jonka mukaan pelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen. Vastaava tehtävä sisältyy toimialalautakuntien yleiseen toimivaltaan. Neljännen kohdan suojelusuunnitelmat on täsmennetty väestönsuojelua koskeviksi suunnitelmiksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan erityistä toimivaltaa käsittelevän 18 luvun kolmanteen pykälään on lisätty uusi ensimmäinen momentti, jonka mukaan toimialajohtaja määrää viranhaltijan päättämään, siltä osin kuin asia ei kuulu jaoston päätettäväksi, sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta perittävän maksun määräämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. Vastaava toimivalta sisältyy sosiaali- ja terveystoimen nykyisessä johtosäännössä viraston päällikölle.

Kaupunginvaltuuston hallintosääntöä koskevan päätöksen 22.6.2016 (§ 196) perusteluissa on todettu, että sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimivallan kohdentumista yhdenmukaistetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ja lautakunnan nykyisen johtosäännön 4 § 18 kohdan sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrän vahvistaminen ja niiden tilapäisistä muutoksista päättäminen sekä 4 § 19 kohdan toimintayksiköiden aukioloajoista päättäminen siirretään viranhaltijatehtäviksi. Hallintosäännön 18 lukuun on lisätty neljäs, palvelukokonaisuuden johtajan erityistä toimivaltaa käsittelevä pykälä, jonka mukaan tämä vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista sekä päättää toimintayksiköiden aukioloajoista. Palvelukokonaisuuden johtaja voi myös määrätä tehtävän muulle viranhaltijalle.

Hallintomenettelyn 24 luvun ensimmäisen, asiakirjojen allekirjoittamista käsittelevän pykälän kolmatta momenttia on muutettu siten, että sopimukseen sitoutumisesta päättänyt viranhaltija voi delegoida sen allekirjoittamisen määräämälleen henkilölle. Neljännen momentin sisältö on yleistetty kattamaan muut kuin aiemmissa momenteissa mainitut asiakirjat ja niiden allekirjoittaminen on osoitettu hallintosäännössä mainituille johtaville viranhaltijoille tai heidän määräämilleen henkilölle. Tavanomaisten asiakirjojen allekirjoittaminen on osoitettu niiden laatijalle.

Yksilöityjen muutosten lisäksi hallintosäännön pykälistä on korjattu kirjoitusvirheitä ja niihin on tehty vähäisiä täsmennyksiä, täydennyksiä ja poistoja sekä kieliasun tarkistuksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

20170411 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset hyväksytty

2

20170411 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.04.2017 § 328

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1049

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 943

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 913

Kaupunginhallitus 27.06.2016 § 639

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 589

Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 560

Kaupunginvaltuusto 16.11.2016 § 291

Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 196

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 17.10.2016 § 72

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 10.10.2016 § 67

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 30.05.2016 § 38

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 16.05.2016 § 31

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566