Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 357

V 19.4.2017, Malminkartanon Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12414)

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33288 tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.9.2016 päivätyn piirustuksen numero 12414 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12414 kartta, päivätty 20.9.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12414 selostus, päivätty 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017, päivitetty Kslk:n 14.3.2017 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017 ja asukastilaisuuden 6.6.2016 muistio

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaavaratkaisu koskee tonttia, joka sijaitsee Malminkartanon pohjoisosan kerrostaloalueella osoitteessa Rukkilanrinne 6. Alueen länsipuolitse kulkee kehärata lentokentälle ja Helsingin keskustaan on noin 10 km. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen nykyisin liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi osoitetulle tontille.

Tontin käyttötarkoitus muuttuu, sen rakennusoikeus kasvaa 480 k-m² ja tontilla oleva, yksikerroksinen asuinrakennus puretaan. Uutta asuntokerrosalaa syntyy 1 680 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Tontille merkitty rakennusoikeus on 1 200 k-m². Rakennuksissa saa olla kaksi kerrosta.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.10. - 21.11.2016. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saapunut yksi kirje (16 allekirjoittajaa), joka kohdistui 4-kerroksisen rakennuksen rakentamiseen.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan, varhaiskasvatusviraston, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui asemakaavassa purettavaksi esitetyn asuinrakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helen Oy ja rakennusvalvontavirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kirjeen ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotuksen muuttaminen ei ollut tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12414 kartta, päivätty 20.9.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12414 selostus, päivätty 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017, päivitetty Kslk:n 14.3.2017 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017 ja asukastilaisuuden 6.6.2016 muistio

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva, 20.9.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Kaupunginmuseo

Kiinteistövirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pelastuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Varhaiskasvatusvirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.03.2017 § 146

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_45, karttaruutu 682492

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        20.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12414 hyväksymistä ja ettei saapunut kirje ja annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33288 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv.

20.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Nina Nynäs-Lundqvist, asemakaavateknikko, puhelin: 310 37298

nina.nynas(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.11.2016

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 3.10.2016

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kaarelassa osoitteessa Rukkilanrinne 6 sijaitsevaa tonttia koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut 20.9.2016 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja sen liitemateriaaliin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Esillä olevan asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on Malminkartanon alueella sijaitsevan Rukkilanrinne 6:n tontin muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Tontin suurin sallittu kerrosluku olisi neljä. Kaavamääräysten mukaisesti rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulisi olla tiili tai rappaus. Lisäksi rakennuksen olisi sopeuduttava materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöönsä eivätkä parvekerakenteet saisi ulottua maantasoon asti. Tontin Rukkilanrinteen puoleiset rakennusalan ulkopuolelle jäävät osat on pääsääntöisesti määritelty istutettaviksi alueen osaksi, samoin kapea kaistale tontin itärajalla. Rukkilanpolun puolelle on määritelty puilla ja pensailla istutettava alueen osa ja myös tontin pohjoisrajalle on määritelty pensailla istutettavan alueen osa. Vehreyttä ympäristöön toisivat myös tontille mahdollisesti rakennettavien autosuojien ja huolto- ja varastorakennusten kaavamääräyksen edellyttämät viherkatot. Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen ratkaisu kuitenkin väistämättä merkitsisi tontilla sijaitsevan vuonna 1958 sijaitsevan yksikerroksisen rivitalon purkamista.

Kaupunginmuseo on 27.6.2016 antanut lausuntonsa Rukkilanrinne 6:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja viitesuunnitelmasta. Lausunnossaan kaupunginmuseo toi esiin Rukkilanrinne 6:ssa sijaitsevan, oman aikansa hyvää suunnittelua ja rakentamista edustavan rivitalon kulttuurihistoriallisen merkityksen osana Malminkartanossa toimineen valtion maatalouden tutkimuskeskuksen rakennuskantaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvista rakennuksista tiettävästi ainoastaan Luutnantintie 13:ssa sijaitsevan, arkkitehti Jalmari Peltosen MTTK:n ja Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen Vakolan käyttöön suunnitteleman rakennuksen säilyminen on turvattu. Kolmikerroksinen rakennus on vuonna 2012 voimaan tulleessa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2 ja tullaan muuttamaan asuinkäyttöön. Muutoin muistumat entisistä maatalouden opetus- ja tutkimustoiminnoista ovat pitkälti kadonneet Malminkartanosta voimakkaan rakentamisen tietä etenkin 1980-luvulla, jolloin myös Rukkilanrinne 6:n ympäristön rakennuskantaa on rakennettu. Kaupunginmuseo muistuttaa, että esimerkiksi Kartanonmetsässä sijaitsee edelleen MTTK:n käytössä olleita asuinrakennuksia, joiden säilyminen tulee tulevaisuudessa varmistaa.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo pitää valitettavana, että Rukkilanrinne 6:n tontin käytön tehostaminen johtaa sillä sijaitsevan rakennuksen purkamiseen. Olemassa olevan rakennuksen purkaminen ei edistä kestävää kehitystä.  Mahdolliseen purkamiseen liittyen kaupunginmuseo kuitenkin piti osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa olennaisena, että tilalle rakennettava uusi asuinkerrostalo sovitetaan massoittelultaan ja julkisivumateriaaleiltaan ympäristöönsä. Esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa on määräyksiä, joiden mukaisesti uuden rakennuksen tulee sopeutua materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöönsä. Lisäksi alueelle ominaisen vehreyden säilyminen pyritään varmistamaan erilaisin istutusmääräyksin, mitä kaupunginmuseo pitää alueen ominaisluonteen säilymisen kannalta tärkeänä. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole muuta huomautettavaa Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.6.2016

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 23.11.2016

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Rukkilanrinne 6

 

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti 33288/3 on yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa nykyisen liike- ja toimisto-rakennusten tontin (K) muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueen tontiksi (AK). Tontin nykyinen rakennusoikeusmäärä (1 200 k-m²) kasvaa 1 680 k-m²:iin.

Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa.

Kiinteistövirasto puoltaa tontin käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen, eikä sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot

Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 22.11.2016 § 349

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 15.11.2016 § 439

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Malminkartanon pohjoisosan kerrostaloalueella osoitteessa Rukkilanrinne 6. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen nykyisin liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi osoitetulle tontille. Nykyinen tontilla oleva rakennus puretaan. Asemakaavan muutos ei aiheuta muutoksia katu- tai viheralueille.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 127

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutoksesta nro 12414:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavaehdotuksen nro 12414 hyväksymistä.

Suunnitellulla asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimintaan.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 14.6.2016

HEL 2016-000439 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Rukkilanrinne 6:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmasta Asunto Oy Rukkilanrinne 6, asemakaavan muutoshakemuksesta Kaarelan, Malminkartanon tontille 33288/3, Rukkilanrinne 6. Määräaika on 17.6.2016 mennessä.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden nelikerroksisen asuinrakennuksen rakentaminen. Nykyisen yksikerroksinen asuinrakennus puretaan.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566