Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 358

V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409)

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45146 tontin 3 asemakaavan muutoksen 6.9.2016 päivätyn piirustuksen numero 12409 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12409 kartta, päivätty 6.9.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12409 selostus, päivätty 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016

3

Vuorovaikutusraportti 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tontti sijaitsee 1960-luvulla kaavoitetulla ja rakennetulla Myllypuron kerrostaloalueella. Tontilla on 1965 valmistunut asuinkerrostalo, jossa on viisi asuinkerrosta ja maanpäällinen kellari.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin 45146/3 täydennysrakentamisen kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla. Uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2800 k-m². Uudisrakennuksen ehdotetulla paikalla on tällä hetkellä puustoa, kalliota sekä pieni päällystämätön pysäköintialue.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa numero 10937 vuodelta 2003, tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).

Asemakaavan toteuttamisen edellyttämästä sähköverkon jakelukaapeleiden johtosiirrosta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 45 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on pitkäaikaisvuokrattu. Kaavaratkaisu on tehty tontin haltijan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.9.
- 24.10.2016. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

HSY:n lausunnossa kerrottiin, että muutosehdotus ei edellytä yleisten vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä. Tonttijohtojen siirroista tulee tonttien haltijoiden sopia keskenään.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että kaava-alue ei sisällä yleisiä alueita, jolloin kaavan toteuttamisesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12409 kartta, päivätty 6.9.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12409 selostus, päivätty 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016

3

Vuorovaikutusraportti 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainneaineisto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Rakennusvalvontavirasto

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.11.2016

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Ksv 1821_6, karttaruutu 678503-678504

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 6.9.2016 päivättyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45146 tontin 3 asemakaavan muutosehdotusta nro 12409. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin 45146/3 täydennysrakentamisen asuinkerrostalolla, jonka kerroslukumäärä on 8. Uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2800 k-m². Kaikki lisärakentamisen edellyttämät autopaikat ovat sijoitettavissa uuden ohjeellisen tontin pihalle ja tarvittaessa lisäksi uudisrakennuksessa sijaitsevaan autohalliin. Nykyisen Asunto Oy Yläkiventie 6 pihalle on rakennettava pieni pysäköintialue korvaamaan uudisrakentamisen tieltä poistuvia pysäköintipaikkoja.

Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä uudisrakentaminen sijoittuu olevan yhdyskuntarakenteen sisään.

Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on pitkäaikaisvuokrattu. Kaavaratkaisu on tehty tontin haltijan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee 1960-luvulla kaavoitetulla ja rakennetulla Myllypuron kerrostaloalueella. Tontilla on 1965 valmistunut asuinkerrostalo, jossa on 5 asuinkerrosta ja maanpäällinen kellari. Kaavamuutoksen mukaisella uudisrakennuksen paikalla on puustoa, kalliota sekä pieni päällystämätön pysäköintialue.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 6.9.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.–24.10.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        yleisten töiden lautakunta

HSY:n lausunnossa esitettiin, että muutosehdotus ei edellytä yleisten vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä. Tonttijohtojen siirroista tulee tonttien haltijoiden sopia keskenään.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että kaava-alue ei sisällä yleisiä alueita. Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisen edellyttämästä sähköverkon jakelukaapeleiden johtosiirrosta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 45 000 euroa.

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 08.11.2016 § 424

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen Yläkiventie 6 tontille.

Kaava-alue ei sisällä yleisiä alueita. Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia asemakaavan muutoksen toteuttamisesta.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 125

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Yläkiventie 6 (Vartiokylä, Myllypuro) asemakaavaehdotuksesta nro 12409:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Uudisrakennuksen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisut tulee jatkosuunnittelussa käydä läpi pelastusviranomaisen kanssa.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 19.10.2016

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Yläkiventie 6

 

Kiinteistövirasto toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnnalle, että sillä ei ole huomauttamista Yläkiventie 6:n asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12409).

Kaavaehdotusta on valmisteltu yhteistyössä tontin 45146/3 vuokralaisena olevan Asunto Oy Yläkiventie 6:n kanssa. Kiinteistöviraston tonttiosasto on käynyt yhtiön kanssa alustavia keskusteluja täydennysrakentamiskorvausta koskevasta menettelystä tontilla 45146/3.

Lisätiedot

Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 271

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1821_6, karttaruutu 678503-678504

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 6.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12409 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45146 tonttia 3
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12409 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 26.5.2016

HEL 2014-007110 T 10 03 03

 

Tontti sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella, jolla rakentaminen edellyttää louhintaa. Louhintatöitä varten tulee laatia ympäristöselvitys, jossa selvitetään louhinnan vaikutusalueella sijaitsevat tärinäherkät rakenteet ja niiden tärinärajat. Lähistöllä sijaitsevat rakennukset, putkijohdot,  kaasujohto Yläkiventiellä, 30 m tontin länsipuolella sijaitseva kalliotila sekä muut mahdolliset rakenteet tulee ottaa louhintoja suunniteltaessa huomioon. Lähellä sijaitsevat koulutoiminnot saattavat aiheuttaa rajoituksia louhintatöiden suorittamisajankohtiin.

Lisätiedot

Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.5.2016

HEL 2014-007110 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 21.4.2016

 

Asemakaavan muutos koskee tonttia 45146/3 osoitteessa Yläkiventie 6. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen tontin länsiosaan. Kaavoitus on tullut vireille tontin haltijan hakemuksesta. Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Yläkiventie 6 täydennysrakentamishanke koskee tonttia, jolla sijaitsee nykyisin viisikerroksinen lamellitalo. Asuinkerrostalo valmistui vuonna 1965, ja sen suunnittelijana toimi arkkitehti Matti E. Hirvonen. 

Asemakaavamuutoksessa tontille esitetään olemassa olevan asuinkerrostalon länsipuolelle uutta pistetaloa, joka olisi kahdeksankerroksinen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu hiljattain Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (kslk 17.11.2015). Suunnitteluperiaatteiden mukaan kaavasuunnitteluun ryhdytään kiinteistöjen haltijoiden tekemien hakemusten perusteella. Jokainen täydennysrakentamishanke arvioidaan erikseen. Tavoitteena on mahdollistaa merkittävä alueen rakentamisen ja asukasmäärän lisäys. 1960-luvulla kaavoitetun kerrostaloalueen osalta todetaan kuitenkin: ”Täydennysrakentamisen myötä alueen kaupunkirakenne väistämättä tiivistyy ja kaupunkimaistuu, mutta suunnittelussa otetaan huomioon alueen nykyinen maisemallinen luonne ja arvot. Uusien rakennusten sijoitukset ja massoittelu suunnitellaan siten, että alueelle tyypillisiä, tonttien rajat ylittäviä avoimia ja puistomaisia näkymiä säilyy täydentämisen jälkeenkin. Tonteilla oleva puusto ja kalliot ovat näkymällisesti yhteistä omaisuutta ja otetaan mahdollisuuksien rajoissa suunnittelussa huomioon”.

Yläkiventie 6 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei käy ilmi, onko tontin lisärakentamista kartoitettu vaihtoehtoisilla tavoilla esimerkiksi massoittelun suhteen tai muita sijaintipaikkoja tutkien. Nyt esitetty rakennuspaikka sijaitsee loivassa rinteessä ja paikalla kasvaa mm. vanhoja kuusia, jotka jouduttaisiin kaatamaan rakentamisen tieltä pois.   

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 17.5.2016

HEL 2014-007110 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1242-00/16 (asemakaavan muutoshakemus Vartiokylän korttelin 45146 tontille 3, Yläkiventie 3), 31.5.2016 mennessä.

Osoitteessa Yläkiventie 6 suunnitellaan täydennysrakentamista. Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen tontin länsiosaan. Muutos on Myllypuron kerrostaloalueelle laadittujen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden (kslk 17.11.2015) mukainen.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566