Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 360

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin

HEL 2016-013280 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansallinen kaupunkipuisto helsinkiin_palautejärjestelmän viesti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on tehnyt aloitteen, jonka
on allekirjoittanut 6 334 helsinkiläistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Kuten aloitteessakin kerrotaan, on se saman sisältöinen valtuustoaloitteen kanssa, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli 22.2.2017 (128 §). Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunkipuistoa koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoi kaupunginhallitus, että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tai perustamatta jättämisestä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin kaksi hyväksyttyä toivomuspontta:

        Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet aloittaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys vuoden 2017 aikana.

        Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään aloitteen selvitetään mahdollisuudet järjestää perustamisselvityksen yhteydessä kysely kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kaupunginhallitus on 27.2.2017 tekemässään täytäntöönpanopäätöksessä (205 §) kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoimintamallissa.

Kaupunginjohtaja asetti 15.3.2017 (23 §) kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on käynnistää perustamisselvitystyö vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus selvittää Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistaa lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyödyt ja haitat.

Aloitteen tekijöille on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansallinen kaupunkipuisto helsinkiin_palautejärjestelmän viesti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 08.03.2017 § 15

HEL 2016-013280 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
päätti antaa seuraavan vastauksen Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen aloitteeseen, jossa esitetään kansallisen kaupunkipuiston saamista Helsinkiin.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 670 henkilöä. Kuten aloitteessakin kerrotaan, on se saman sisältöinen valtuustoaloitteen kanssa, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli 22.2.2017 (128 §). Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunkipuistoa
koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoi kaupunginhallitus, että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tai perustamatta jättämisestä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin kaksi hyväksyttyä toivomuspontta:

        Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet aloittaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys vuoden 2017 aikana.

        Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään aloitteen selvitetään mahdollisuudet järjestää perustamisselvityksen yhteydessä kysely kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kaupunginhallitus on 27.2.2017 tekemässään täytäntöönpanopäätöksessä (205 §) kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoimintamallissa.

Tarkoituksena on, että kaupunginjohtaja asettaa maaliskuun 2017 kuluessa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on käynnistää perustamisselvitystyö vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus selvittää Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistaa lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyödyt ja haitat.

Esittelijätiedot

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566