Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 371

Maankäyttösopimus ja esisopimus Asunto Oy Neitsytsaarentien ja Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa (asemakaavamuutos nro 12429

HEL 2017-002396 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54053 tonttien nrot 1 ja 2 omistajan Asunto Oy Neitsytsaarentien sekä tontin nro 3 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen kiinteistöjen luovutuksesta, samoin tekemään niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus ja esisopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12429

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto-osakeyhtiö Neitsytsaarentie

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mustalahdentie 3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maanomistus

Tontit 54053/1 ja 2 omistaa Asunto Oy Neitsytsaarentie. Tontin 54053/3 omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3. Kaupunki omistaa puisto- ja katualueet.

Voimassa oleva asemakaava

Korttelissa on voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 1.7.1970. Asemakaavassa tontit 1 ja 2 on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontti 3 on merkitty kuulumaan moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeseen (AM).

Asemakaavan muutosehdotus

Kortteliin on maanomistajien aloitteesta laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 12429, jonka hyväksymistä kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 8.11.2016 kaupunginhallitukselle. Asemakaavan muutos mahdollistaa 10 650 k-m²:n suuruisen lisärakentamisen.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu maanomistajille merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto on käynyt kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena maanomistajien kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jonka mukaan nämä sitoutuvat suorittamaan kaupungille 1 180 000 euron korvauksen osallistumisenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Lisäksi esitetään tehtäväksi esisopimus asiaan liittyvistä aluejärjestelyistä. Kaupunki luovuttaa maanomistajille yhteensä 1 274 m² puistoaluetta liitettäväksi tontteihin. Maanomistajat maksavat kaupungille tontinosista yhteensä 1 316 500 euroa.

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus ja esisopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12429

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto-osakeyhtiö Neitsytsaarentie

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mustalahdentie 3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 109

HEL 2017-002396 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54053 tonttien 1 ja 2 omistajan Asunto Oy Neitsytsaarentien sekä tontin 3 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa liitteen 3 mukainen maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta sekä niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA154-8)

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566