Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön viran väliaikainen hoitaminen

HEL 2016-013281 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä Marja Piimiehen hoitamaan avoinna olevaa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virkaa 7816,74 euron kuukausikokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 11.4.- 31.5.2017 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan määrätty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on myöntänyt eron kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikölle 1.4.2017 lukien eron asemakaavapäällikön virasta. Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on 3.4.2017 ( § 3) valinnut Marja Piimiehen kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen asemakaavapäällikön virkaan 1.6. 2017 lukien. Viran väliaikaisesta hoitamisesta päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan määrätty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.01.2017 § 26

HEL 2016-013281 T 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virasta 1.4.2017 lähtien.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 444

HEL 2016-013281 T 01 01 00

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi eron asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virasta 1.4.2017 lähtien.

Virka lakkautetaan johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Kaupunginhallitus päättänee palveluiden päälliköiden virkojen perustamisesta 19.12.2016.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566