Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 378

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentaminen Koskelan alueelle

HEL 2016-002141 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta keskeyttää sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Sj/1, Kvsto) käsittelyn keskustelun alettua ja jatkaa asian käsittelyä kokouksen viimeisenä asiana.

 

Palautusehdotus:
Arja Karhuvaara:

Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, jossa liikuntaviraston lausunto muotoillaan uudelleen niin, että:

  1. Siinä vastataan asettajan kysymykseen
  2. Esitellään Koskelan alueella jo olevat allasvaihtoehdot
  3. Annetaan tiedoksi Jätkäsaareen valmistuva suunnitelma ja projektitilanne

Kannattaja: Laura Kolbe

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Arja Karhuvaaran palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 8
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen

Tyhjä: 2
Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 5 (2 tyhjää).

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

kunnan asukkaan aloite 120216.pdf

2

Liikuntaviraston lausunto vesivoimistelualtaasta Koskelaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on 12.2.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa ehdottanut, että Koskelan sairaalan täydennysrakentamisen yhteydessä alueelle rakennettaisiin vesivoimisteluallas ja muita liikuntatiloja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja liikuntatilojen helpon saatavuuden turvaamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntalautavirasto on 15.4.2016 antanut aloitteen johdosta lausunnon, jossa se toteaa, että se tarjoaa ohjattua vesivoimistelua seitsemässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vesivoimistelua yhdessä palvelukeskuksessa. Kaupungin vesivoimistelumahdollisuuksia täydentävät osaltaan myös Urheiluhallien vesivoimisteluryhmät senioreille neljässä eri toimipisteessä. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on liikuntaviraston lausunnon perusteella vastannut aloitteen tekijälle 31.5.2016 seuraavaa:

Koskelan sairaalan alueelle on valmisteltu asemakaavaehdotus, jossa sairaala-alue muutetaan pääasiassa asuntoalueeksi.  Asemakaavaehdotuksessa Kunnalliskodintien pohjoispuolelle osoitetulle erityisasumisen ja palveluiden korttelialueelle on suunnitteilla ikääntyneille ja muistisairaille palveluja tarjoava monipuolinen palvelukeskus. Sosiaali- ja terveysvirasto on suunnitellut uudisrakennukseen sisäliikuntatilaa, mutta ei uima-allasta.

Sekä sosiaali- ja terveysvirastossa että liikuntavirastossa ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävät liikuntamahdollisuudet nähdään erityisen tärkeinä. Liikuntaviraston mukaan kaupungissa on tarvetta varsinkin sellaiselle uima- ja monitoimihallille, joka palvelee mahdollisimman laajaa käyttäjäryhmää. Liikuntalautakunta on helmikuussa 2016 puoltanut Jätkäsaareen suunnitteilla olevan Bunkkerin uima- ja monitoimiliikuntahallin hankesuunnitelmaa, ja valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 11.5.2016. Bunkkerin uima-allastilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut allastilan mahdollisimman suuri määrä, jotta hallissa pystyttäisiin samaan aikaan palvelemaan useita eri kävijäryhmiä: uinninopetus, vesivoimistelu, vesijuoksu, kuntouinti, kilpauinti ja virkistysuinti. Bunkkerin muut liikuntatilat tulevat palvelemaan ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia. Liikuntavirasto tarjoaa ohjattua vesivoimistelua seitsemässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia ja sosiaali- ja terveysvirasto yhdessä palvelukeskuksessa. Urheiluhallien vesivoimisteluryhmät senioreille toimivat neljässä eri toimipisteessä.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastauksen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Koskelan sairaalan ja pesuloiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 14.12.2016 ja se tuli voimaan 27.1.2017.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

kunnan asukkaan aloite 120216.pdf

2

Liikuntaviraston lausunto vesivoimistelualtaasta Koskelaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.04.2017 § 330

HEL 2016-002141 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Arja Karhuvaaran ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 31.05.2016 § 11

HEL 2016-002141 T 10 06 00

Päätös

********** tekemässä kunnan asukkaan aloitteessa esitetään, että Koskelan sairaalan täydennysrakentamisen yhteydessä alueelle rakennettaisiin vesivoimisteluallas ja muita liikuntatiloja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja liikuntatilojen helpon saavutettavuuden turvaamiseksi. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti vastata aloitteen tekijälle seuraavaa:

Kaupunkisuunnitteluvirastosta ja sosiaali- ja terveysvirastosta saatujen tietojen mukaan Koskelan sairaalan alueelle on valmisteltu asemakaavaehdotus, jossa sairaala-alue muutetaan pääasiassa asuntoalueeksi. Asemakaavaehdotuksessa Kunnalliskodintien pohjoispuolelle osoitetulle erityisasumisen ja palveluiden korttelialueelle on suunnitteilla ikääntyneille ja muistisairaille palveluja tarjoava monipuolinen palvelukeskus. Sosiaali- ja terveysvirasto on suunnitellut palvelukeskukseen sisäliikuntatilaa, mutta ei uima-allasta.

Sekä sosiaali- ja terveysvirastossa että liikuntavirastossa ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävät liikuntamahdollisuudet nähdään erityisen tärkeinä. Liikuntaviraston mukaan kaupungissa on tarvetta varsinkin sellaiselle uima- ja monitoimihallille, joka palvelee mahdollisimman laajaa käyttäjäryhmää. Liikuntalautakunta on helmikuussa 2016 puoltanut Jätkäsaareen suunnitteilla olevan Bunkkerin uima- ja monitoimiliikuntahallin hankesuunnitelmaa, ja valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 11.5.2016. Bunkkerin uima-allastilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut allastilan mahdollisimman suuri määrä, jotta hallissa pystyttäisiin samaan aikaan palvelemaan useita eri kävijäryhmiä: uinninopetus, vesivoimistelu, vesijuoksu, kuntouinti, kilpauinti ja virkistysuinti. Bunkkerin muut liikuntatilat tulevat palvelemaan ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia.

Liikuntavirasto tarjoaa nykyisellään ohjattua vesivoimistelua seitsemässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vesivoimistelua yhdessä palvelukeskuksessa. Kaupungin vesivoimistelumahdollisuuksia täydentävät osaltaan myös Urheiluhallien vesivoimisteluryhmät senioreille neljässä eri toimipisteessä.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566