Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-014356 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotettujen siivouspalvelujen yhdistämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Desiko -liikelaitokseen 1.6.2017 lukien liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunki pyrkii tarjoamaan työsuhdeasunnon tilalle vuokra-asunnon omasta kannastaan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Lisäksi kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunki pyrkii tarjoamaan työsuhdeasunnon tilalle vuokra-asunnon omasta kannastaan.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus (korjattu 6.2.2017)

2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

3

Siirtosopimus sote laitoshuolto07022017

4

Liikkeenluovutussopimuksen liite 5  Muut osana toimintaa siirtyvät sopimukset (lisätty 6.2.2017)

5

Palvelukuvaus (korjattu 6.2.2017)

6

Palvelukuvauksen liite 1: Laitoshuollon kohteet 2017

7

Palvelukuvauksen liite 2 Ostopalveluna hankittavat siivouspalvelut

8

Palvelukuvauksen liite 3: Irtaimistoluettelo

9

Palvelukuvauksen liite 4: Vastuunjakotaulukko

10

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus laitoshuolto- ja siivouspalvelujen tuottamisesta

11

Yhteistoimintasopimuksen liite 1: Palvelukuvaus (korjattu 6.2.2017)

12

Yhteistoimintasopimuksen liite 2: Laitoshuollon hinta

13

Yhteistoimintasopimuksen liite 3: Ostopalvelusopimusten hinnoitteluliite

14

Yhteistoimintasopimuksen liite 4: Ostopalveluna hankittavat siivouspalvelut

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 3

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotettujen siivouspalvelujen yhdistämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Desiko -liikelaitokseen 1.6.2017 lukien liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (14.2.2017) sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotettujen siivouspalvelujen yhdistämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Desiko -liikelaitokseen 1.6.2017 lukien liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Esitys sisältyy päätöshistoriaan.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää laitoshuollon palvelut sekä ostopalveluna tuotetut siivouspalvelut horisontaalisena yhteistyönä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa kaupungille tämän palvelun HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu.   

Laitoshuoltopalveluun kuuluu puhtaanapito-, tekstiilihuolto-, vuodehuolto- ja avustavia ruokahuoltopalveluja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kohteille sekä vähäisessä määrin ulkopuolisille asiakkaille. Laitoshuollon tehtävänä on lisäksi toimia asiantuntijana oman alansa kehittämis-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä.

Laitoshuoltoa tuotetaan palvelukuvauksen mukaisesti mm. seuraaviin sosiaali- ja terveysviraston kohteisiin:

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut:

- kaupunginsairaalat (3)

- kotihoidon kohteet (n. 60)

- kotisairaalat (4)

- monipuoliset palvelukeskukset (10)

 

Terveys- ja päihdepalvelut:

- terveysasemat (25)

- psykiatria- ja päihdepalvelut (4)

- psykiatrinen sairaala (1)

- päivystyssairaalat (2)

- sisätautien poliklinikat (2)

- suun terveydenhuollon hammashoitolat (28) ja liikkuvan hammashoidon yksikkö

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

- lastensuojelun kohteet

- lastenkodit (4)

- maahanmuuttajapalvelut

- neuvolat ja perhetyön kohteet

- puheterapia (9)

- vammaistyön kohteet (13)

 

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi laitoshuollon palveluja saavat kuntoutuksen osaamiskeskuksen kohteet, palvelutalot, apuvälinepalvelut, psykologipalvelut, toimintaterapiapalvelut, asumisen tuen kohteet, jalkaterapia, ravitsemusterapia ja kouluterveydenhuollon keskitetty hallinto. Ostopalvelusiivousta hankitaan sosiaali- ja terveysviraston kohteisiin ylläpitosiivouksena, perussiivouksena, ikkunanpesuna tai raivaussiivouksena.

Tehdyn selvityksen perusteella järjestämällä laitoshuollon palvelu sekä ostopalveluna tuotettava siivouspalvelu yhteistoiminnassa HUSin kanssa hyödynnetään voimavarat mahdollisimman tehokkaalla tavalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. 

Selvitystyön toteutus ja tulokset

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti 5.9.2016 perustaa ohjaus- ja projektiryhmän selvittämään sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalvelusiivousten yhdistämismahdollisuutta HUS-Desikoon päällekkäisyyksien purkamiseksi. Selvitys tehtiin yhdessä HUS-Desikon kanssa. Ohjausryhmässä oli myös henkilöstön edustus.

Ohjausryhmä selvitti ja arvioi sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotettujen siivouspalvelujen yhdistämismahdollisuuden HUSiin sekä yhdistämisen edut ja riskit. Lisäksi selvitettiin yhdistämisen kustannusvaikutukset sekä vaikutukset henkilöstöön ja siirrettäviin ostopalveluihin.

Nykyisen toimintamallin mukaan sosiaali- ja terveysviraston tarvitsemat siivouspalvelut tuottaa viraston laitoshuolto tai ne hankitaan ostopalvelusiivouksena. Laitoshuolto koostuu ylläpitosiivouksesta, perussiivouksesta, avustavasta ruokapalvelusta, vuode- ja tekstiilihuollosta, apuvälineiden huollosta/pesusta, vaihtomattojen huollosta ja pesusta sekä ikkunoiden ja välilasien pesusta. Palvelu on kohteesta riippuen päivä-, kaksivuoro tai kolmivuorotyötä.

Palvelun tuottamiseen tarvittaviin resursseihin kuuluvat laitoshuollon henkilöstö, siivousvälineet, -aineet ja -koneet ja toimintaan tarvittavat muut materiaalit. Lisäksi laitoshuollon tukipalveluihin sisältyvät yksikön ydinprosessia tukevat resurssit, kuten mitoitus- ja asiantuntijapalvelut, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja johtamistyö. Palvelu tuotetaan asiakaskohtaisesti tarpeen mukaan.

Yhdistämällä viraston laitoshuolto ja ostopalvelusiivoukset HUSiin voidaan päällekkäisyyksiä poistaa ja saavuttaa synergiaetuja kiinteistökohtaisesti ja sairaala-alueittain muun muassa Haartmanin sairaalassa, Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja Auroran sairaalassa. Virasto tulee hyötymään myös HUSn infektiotiimitoiminnasta ja -osaamisesta.

Yhdistäminen mahdollistaa koneiden laajemman käytön ja palvelutuotannon joustavuuden lisäämisen, ostopalvelujen sekä siivousaineiden, -välineiden ja -koneiden hankinnan kustannussäästöt. Yhdistäminen tehostaa sijaisjärjestelyjä ja mahdollistaa HUS-Desikon sisäisen koulutusorganisaation ja palveluohjaajien ammattitaidon hyödyntämisen laitoshuoltajien työn ohjauksessa, perehdytyksessä ja laitoshuoltajien uralla etenemisen esim. oppisopimuskoulutuksena palveluohjaajaksi ja -esimieheksi.

HUS-Desiko on arvioinut laitoshuollon vuosikustannuksiksi 25,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston arvio kustannuksista on 1,1 miljoonaa euroa suurempi. Ero johtuu pääosin Helsingin korkeammista palkkojen sivukuluista Helsingille kohdentuvan eläkemenoperusteisen eläkemaksun vuoksi. Helsingille jää maksettavaksi Kevan eläkemenoperusteinen maksu, vaikka toiminta siirtyy HUSiin. Tämä huomioon ottaen toiminnan kustannuksissa ei ole merkittävää eroa ensimmäisenä vuotena Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tai HUSn tuottamana.

Toiminnan synergiaetujen taloudelliset edut realisoituvat HUS-Desikon arvion mukaan vuodesta 2018 eteenpäin. Tällöin on mahdollista saavuttaa ensimmäisenä vuonna arviolta 0,3 miljoonan euron kustannushyödyt vuoden 2017 tasosta. Jatkossa kustannushyötyjä syntyy enemmän. Sopimushintaa päivitetään vuodelle 2018, kun HUS-Desiko on siirtymävaiheen jälkeen saanut suunniteltua palvelukokonaisuutensa yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Yhteistoiminta

Asiaa on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja henkilöstötoimikunnissa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 27.2.2017 ja totesi, että yhteistoiminta on toteutunut ja merkitsi asian tiedoksi. Henkilöstölle tarjotaan muutostukea yhteistyössä Työterveys Helsingin kanssa.

Toiminnan siirto

Liikkeenluovutuksessa siirtyviin työntekijöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n säännöksiä. Liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä (siirtyvä henkilöstö liitteessä 2). Henkilöstön siirtymisestä on laadittu liikkeenluovutussopimuksen mukainen henkilöstön asemaa koskeva liite (liite 3) yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Henkilöstön asemaa koskevissa neuvotteluissa on otettu huomioon palvelussuhdeasumisesta hyväksytyt periaatteet.   

Siirtyvä henkilöstö on koko laitoshuollon henkilökunta, johon kuuluvat hoitavat seuraavia vakansseja:

1 laitoshuoltopäällikkö

3 siivouspäällikköä

24 siivoustyönjohtajaa

580 laitoshuoltajaa

1 laitoshuollon asiantuntija

1 toimistosihteeri

 

Helsingin kaupungin ja HUSn laitoshuoltopalvelut ja ostopalvelusopimusten perusteella tuotettavat siivouspalvelut määritellään tarkemmin yhteistoimintasopimuksessa, palvelukuvauksessa sekä hinta- ja muissa liitteissä.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, henkilöstöosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan luovutettavia palveluja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen. 

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus (korjattu 6.2.2017)

2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

3

Siirtosopimus sote laitoshuolto07022017

4

Liikkeenluovutussopimuksen liite 5  Muut osana toimintaa siirtyvät sopimukset (lisätty 6.2.2017)

5

Palvelukuvaus (korjattu 6.2.2017)

6

Palvelukuvauksen liite 1: Laitoshuollon kohteet 2017

7

Palvelukuvauksen liite 2 Ostopalveluna hankittavat siivouspalvelut

8

Palvelukuvauksen liite 3: Irtaimistoluettelo

9

Palvelukuvauksen liite 4: Vastuunjakotaulukko

10

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus laitoshuolto- ja siivouspalvelujen tuottamisesta

11

Yhteistoimintasopimuksen liite 1: Palvelukuvaus (korjattu 6.2.2017)

12

Yhteistoimintasopimuksen liite 2: Laitoshuollon hinta

13

Yhteistoimintasopimuksen liite 3: Ostopalvelusopimusten hinnoitteluliite

14

Yhteistoimintasopimuksen liite 4: Ostopalveluna hankittavat siivouspalvelut

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 3

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Palvelukeskus

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.03.2017 § 254

HEL 2016-014356 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.03.2017 Pöydälle

Vastaehdotus:
Hannu Tuominen

Lisätään ehdotuksen toisen kappaleen jälkeen seuraava:

"Lautakunta pitää erityisen tärkeänä, että kaupunki turvaa HUS:iin siirtyvien henkilöiden työsuhdeasuntojen pysyvyyden jatkuvuutta, jotka nyt asuvat kaupungin vastaavissa asunnoissa. Tämä järjestely vastaa lautakunnan mielestä Helsingin kaupungin hyväksymiä henkilöstöpolitiikan periaatteita."

Hannu Tuomisen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.02.2017 § 40

HEL 2016-014356 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin, sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna tuotettujen siivouspalvelujen yhdistämisen HUS-Desiko -liikelaitokseen 1.6.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta esitti siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lautakunta piti erityisen tärkeänä, että kaupunki turvaa HUS:iin siirtyvien henkilöiden työsuhdeasuntojen pysyvyyden jatkuvuutta, jotka nyt asuvat kaupungin vastaavissa asunnoissa. Tämä järjestely vastaa lautakunnan mielestä Helsingin kaupungin hyväksymiä henkilöstöpolitiikan periaatteita.

Käsittely

14.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esitetty vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Maija Anttila: "Lautakunta pitää erityisen tärkeänä, että kaupunki turvaa HUS:iin siirtyvien henkilöiden työsuhdeasuntojen pysyvyyden jatkuvuutta, jotka nyt asuvat kaupungin vastaavissa asunnoissa. Tämä järjestely vastaa lautakunnan mielestä Helsingin kaupungin hyväksymiä henkilöstöpolitiikan periaatteita."

Kannattaja: Jäsen Rene Hursti

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotuksen.

31.01.2017 Pöydälle

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ann-Marie Turtiainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Minna Höckert, laitoshuoltopäällikkö, puhelin: 310 42747

minna.hockert(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566