Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 277

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos_muutokset näkyvissä_julkinen

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taideyliopisto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Yleisradio Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy

Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %).

Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien edustajien välisissä neuvotteluissa on keskusteltu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toistaiseksi voimassa olevan nimitystoimikunnan tarkoitukseksi on suunniteltu hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekeminen yhtiökokoukselle, ja sen varmistaminen, että hallituksella ja sen jäsenillä on Helsingin Musiikkitalo Oy:n tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Työjärjestysluonnoksen mukaan toimikuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka valitaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta vuosi- eikä kokouspalkkioita.

Nimitystoimikunta pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti.

Nimitystoimikunnan perustamisesta päätetään Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.3.2017.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen jäsenten valintaan liittyen. Näitä määräyksiä on tarpeen tarkentaa yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimitystoimikunnan perustaminen huomioon ottaen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen, toimikunnan tarkoitus ja sen ehdotusten käsittely on tarpeen ottaa uusina määräyksinä osakassopimukseen.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimus on osittain salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohtien perusteella. Liitteenä on erikseen osakassopimuksen julkiset osat ja niihin esitetyt muutokset sekä salassa pidettävät osat ja niihin esitetyt muutokset.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osalta nimitystoimikuntakäytäntö on osoittautunut toimivaksi.

Helsingin Musiikkitalo Oy ei ole kaupungin tytäryhtiö, mutta muiden omistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on tarkoituksenmukaista pyrkiä parantamaan yhtiön toimintaa paitsi kehittämällä päivittäistä toimintaa myös valmistelemalla yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyviä kysymyksiä osakkeenomistajien yhteisessä toimielimessä.

Yleisradio Oy on omalta osaltaan hyväksynyt kyseessä olevat muutokset hallituksen kokouksessaan 16.2.2017 ja Taideyliopiston hallitus kokouksessaan 9.3.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on tehnyt päätöksen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.3.2017 liittyen siten, että päätösten täytäntöönpano edellyttää kaupunginhallituksen hyväksyntää osakassopimuksen muuttamiselle. Osakassopimuksen muuttamista koskevin osin päätösesitys vastaa konsernijaoston esitystä kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakassopimusluonnos_muutokset näkyvissä_julkinen

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taideyliopisto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Yleisradio Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.03.2017 § 33

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

B

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.3.2017, ja siellä

        esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi sivistystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasta, ja

        hyväksymään muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Konsernijaoston yhtiökokousta koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566