Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 287

Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten

HEL 2016-012245 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle (myöhemmin HSM Oy) suunnitteluvarauksen Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten ajalle 1.4.2017 - 31.3.2018 seuraavin taustatiedoin ja ehdoin:

Sonera Stadium sijaitsee 14. kaupunginosassa (Töölö), kortteli 14528, tontti 1. Sonera Stadiumia hallinnoi Helsinki Stadion Oy (myöhemmin HeSta Oy), joka on Helsingin kaupungin suurimmaksi osaksi omistama yhtiö. Kaupunki omistaa 80,5 % yhtiön osakkeista, jotka antavat lähes 97 % äänivallan yhtiössä. Sonera Stadium sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla, joka on vuokrattu HeSta Oy:lle vuoden 2028 loppuun saakka. HeSta Oy:n ja HSM Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Vuokra-alueella sijaitseva jalkapallostadion on vuokrattu HSM Oy:lle kaikkineen oheistiloineen lukuun ottamatta niitä aitioita, areenaistuimia ja toimistotiloja, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat yksityishenkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa sekä Helsingin kaupungin liikuntavirastolle ja HIFK Fotboll AB:lle vuokrattuja pukuhuonetiloja. Vuokralaisella on oikeus vuokrata vuokrakohde myös 1.1.2026 lukien viideksi vuodeksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ehdoilla.

HeSta Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 17.1.2017 HSM Oy:n suunnitteluvarausesitystä ja päätti omalta osaltaan puoltaa hanketta sekä totesi, että suunnitteluvarauksen yhteydessä tulee selvittää suunnitteluvarauksessa esitettyjen perusparannusten rahoitusvaihtoehdot.

Suunnitteluvarausmaksua ei peritä, sillä HSM Oy:llä on voimassa oleva vuokrasopimus ja kyseessä on peruskorjaus- ja -parannushanke. 

Suunnitteluvaraushankkeen luonnospiirustukset on esitettävä HeSta Oy:n hallitukselle ja liikuntavirastolle. Varauksensaaja vastaa suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista ja kaikkien viranomaislupien hakemisesta. 

Suunnitteluvarauksen yhteydessä selvitetään pesuparannuksen rahoitusvaihtoehdot sekä selvitetään erityisesti mahdollisuuksia lisärakentamiseen tontin alueella peruskorjauksen ja -parannuksen korjauksen mahdollistamiseksi.

Varauksensaajan tulee varausaikana esittää HeSta Oy:n hallitukselle ja liikuntavirastolle hankkeen peruskorjaus ja -parannuksen kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennus- tai muita viranomaislupia tai hanke jostain muusta syystä viivästyy.

Helsingin kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti 9.2.2017, 32 §, kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi Helsinki Stadion Management Oy:lle suunnitteluvarauksen Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja parannushanketta varten ajalle 1.4.2017-31.3.2018.

Helsinki Stadion Management Oy (myöhemmin HSM Oy) on 7.11.2016 päivätyllä hakemuksella esittänyt suunnitteluvarauksen myöntämistä Sonera Stadiumin peruskorjaukseen ja -parannukseen. Sonera Stadium sijaitsee Helsingin 14. kaupunginosassa (Töölö), kortteli 14528, tontti 1. Hakemuksessa todetaan mm., että Sonera Stadiumin peruskorjaus ja -parannus on valtakunnallinen hanke, joka mainitaan myös Suomen Palloliiton kehittämisstrategiassa ja jossa pyritään tarkoituksenmukaisin toimenpitein ja liiketoimintalogiikalla vastaamaan jalkapalloilun kansainvälisiin ja kansallisiin tarpeisiin niin, että Pallokentän urheilupuiston alue säilyy kuitenkin samalla kaikkien urheilukenttien osalta nykyisessä käytössään. Hakemuksessa todetaan lisäksi, että peruskorjaukset ovat pakollisia stadioinin käytettävyyden kannalta ja parannukset, jotta stadion täyttää UEFA:n tiukentuneet kriteerit.

Maa-alue on Helsingin kaupungin omistama ja sitä hallinnoi Helsinki Stadion Oy (myöhemmin HeSta Oy), joka on kaupungin 80,5 % omistama yhtiö. Maa-alue on vuokrattu yhtiölle vuoden 2028 loppuun saakka. HeSta Oy:n ja HSM Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Vuokra-alueella sijaitseva jalkapallostadion on vuokrattu HSM Oy:lle kaikkineen oheistiloineen lukuun ottamatta niitä aitioita, areenaistuimia ja toimistotiloja, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat yksityishenkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa sekä Helsingin kaupungin liikuntavirastolle ja HIFK Fotboll AB:lle vuokrattuja pukuhuonetiloja.  Vuokralaisella on oikeus vuokrata vuokrakohde 1.1.2026 lukien viideksi vuodeksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ehdoilla.

HeSta Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 17.1.2017 HSM Oy:n suunnitteluvarausesitystä ja päätti omalta osaltaan puoltaa hanketta ja totesi, että suunnitteluvarauksen yhteydessä tulee selvittää suunnitteluvarauksessa esitettyjen perusparannusten rahoitusvaihtoehdot.

Sonera Stadiumin peruskorjaus ja –parannussuunnitelman tavoite on yleisöviihtyvyyden parantaminen ja että stadion kokonaisuutena vastaa huippujalkapallolle asetettuja olosuhdevaatimuksia. Suunnitelman tavoitteena ei ole yleisökapasiteetin kasvattaminen.

Esittelijä toteaa, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon käynnissä oleva Olympiastadionin peruskorjaus ja sen tulevat toiminnot.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2016 (§ 655) kehottaa liikuntavirastoa omana asianaan yhteistyössä HeSta Oy:n, HSM Oy:n, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa valmistelemaan ja tuomaan päätöksentekoon HJK:n Sonera Stadiumia koskevan suunnittelu- ja rakennusvaraushakemuksen.

Liikuntavirasto on sopinut kiinteistöviraston kanssa, että suunnitteluvarausesitys tuodaan liikuntalautakunnan käsittelyyn.

Peruskorjaus- ja -parannushankkeen suunnitteluvarausajaksi esitetään 1.4.2017 - 31.3.2018 välistä aikaa. Suunnitteluvarauksesta ei esitetä perittäväksi varausmaksua, sillä HSM Oy:llä on voimassa oleva vuokrasopimus ja kyseessä on perusparannushanke.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki Stadion Management Oy, suunnitteluvaraushakemus 7.11.2016

2

Kaupunginhallituksen päätös 27.6.2016, § 655

3

Helsinki Stadion Oy, pöytäkirjanote 17.1.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ote

Otteen liitteet

hakija

Esitysteksti

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 32

HEL 2016-012245 T 10 01 01 00

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi Helsinki Stadion Management Oy:lle (myöhemmin HSM Oy) suunnitteluvarauksen Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten ajalle 1.4.2017 - 31.3.2018 seuraavin taustatiedoin ja ehdoin:

Sonera Stadium sijaitsee 14. kaupunginosassa (Töölö), kortteli 14528, tontti 1. Sonera Stadiumia hallinnoi Helsinki Stadion Oy (myöhemmin HeSta Oy), joka on Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Kaupunki omistaa 80,5 % yhtiön osakkeista, jotka antavat lähes 97 % äänivallan yhtiössä. Sonera Stadium sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla, joka on vuokrattu HeSta Oy:lle vuoden 2028 loppuun saakka. HeSta Oy:n ja HSM Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Vuokra-alueella sijaitseva jalkapallostadion on vuokrattu HSM Oy:lle kaikkineen oheistiloineen lukuun ottamatta niitä aitioita, areenaistuimia ja toimistotiloja, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat yksityishenkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa sekä Helsingin kaupungin liikuntavirastolle ja HIFK Fotboll AB:lle vuokrattuja pukuhuonetiloja. Vuokralaisella on oikeus vuokrata vuokrakohde myös 1.1.2026 lukien viideksi vuodeksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ehdoilla.

HeSta Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 17.1.2017 HSM Oy:n suunnitteluvarausesitystä ja päätti omalta osaltaan puoltaa hanketta sekä totesi, että suunnitteluvarauksen yhteydessä tulee selvittää suunnitteluvarauksessa esitettyjen perusparannusten rahoitusvaihtoehdot.

Suunnitteluvarausmaksua ei peritä, sillä HSM Oy:llä on voimassa oleva vuokrasopimus ja kyseessä on peruskorjaus- ja -parannushanke. 

Suunnitteluvaraushankkeen luonnospiirustukset on esitettävä HeSta Oy:n hallitukselle ja liikuntavirastolle. Varauksensaaja vastaa suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista ja kaikkien viranomaislupien hakemisesta. 

Suunnitteluvarauksen yhteydessä selvitetään pesuparannuksen rahoitusvaihtoehdot sekä selvitetään erityisesti mahdollisuuksia lisärakentamiseen tontin alueella peruskorjauksen ja -parannuksen korjauksen mahdollistamiseksi.

Varauksensaajan tulee varausaikana esittää HeSta Oy:n hallitukselle ja liikuntavirastolle hankkeen peruskorjaus ja -parannuksen kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennus- tai muita viranomaislupia tai hanke jostain muusta syystä viivästyy.

Helsingin kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Käsittely

09.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Stefan Fröberg

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566