Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

06.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toimintakatteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yhteensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutoksen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa.
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palveluihin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha -50 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa, aiempien vuosien tapaan, varhaiskasvatuksesta vastaavaa toimielintä tarkistamaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään päätösehdotukseen seuraava:

"Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aiempien vuosien tapaan varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tarkistaa varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

sote

2

vakalk

3

Olk

4

Stojk

5

kirjasto

6

kulke

7

Kklk

8

Vaka 2

9

opetusvirasto

10

Sto

11

HKM

12

Korkeasaari

13

sote 2

14

kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toimintakatteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yhteensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutoksen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa.
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palveluihin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha -50 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ylitykset

Käyttötalousosa

1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat vuonna 2015 yhteensä 56 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vuoksi vuoden 2016 aikana kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia on ollut kuukausittain noin 10 %:a enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kasvua kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajissa on ollut sekä 50 %:n että 70 %:n maksuluokassa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille vuonna 2016 ovat noin 61,8 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 400 000 euroa.

1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan määrärahan ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksusta vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 90 000 euroa.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on vuonna 2016 ollut noin alle prosentin suurempi kuin edellisvuonna.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nousu sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja (+3,2 milj. euroa). Volyymin kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKSin Vatsakeskuksen, Tulehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakeskuksen erikoisaloilla. HUSssa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen laskutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain, yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa nettomaksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla keskimäärin. HUSin vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisältää myös HUSin valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 ylijäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUSin toiminnallinen ylitys oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylitysoikeutta huomattavasti suurempi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 100 000 euroa.

3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on ylittänyt talousarvion, samoin kuin yksityisen hoidontuella, ostopalvelupäiväkodeissa ja maksusitoumuksilla olevien lasten määrä. Perhepäivähoidossa, kotihoidontuella ja kerhoissa olevien lasten määrä alittaa talousarvion. Palvelumuotojen painottuminen kalliimpiin aiheuttaa määrärahoihin ylitystä.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Ryhmäkoon muutoksesta on aiheutunut lisääntynyt sijaistarve ja -kulut.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 150 000 euroa.

4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopisto on saanut opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta sekä kohdeavustusta opintoseteleiden myöntämistä varten. Näiden lisäksi erityishinnoiteltujen kurssien määrä lisääntyi vuonna 2016. Johtokunta esitti lokakuussa 2016 (11.10.2016 §59) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ulkopuolisen rahoituksen ja erityis- ja maksupalvelukurssien tulojen verran ylitystä yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2016.  Tämän lisäksi esitetään vielä 149 000 euron ylitystä. Ylitys johtuu siitä, että lomakorvaus kirjataan työväenopiston kirjanpitoon kuluiksi ja lomapalkkavarauksen muutos kirjataan kaupungin keskitettyihin määrärahoihin. Näin vastaavan suuruinen säästö syntyy kaupungin keskitettyihin määrärahoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen. Kaupungin kirjauskäytäntö aiheuttaa sen, että työväenopiston talousarvio ylittyy maksettujen lomakorvausten vuoksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 344 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuoden 2016 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta, aluehallintovirastolta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2016 käytettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä 2 270 000 euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2017. Arvio siirtyvän hankerahoituksen määrästä vuodelle 2017 on 613 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 657 000 euroa.

4 17 01 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus on saanut erinäisiin hankkeisiin esimerkiksi Helsinki osallistava kulttuurityö -hanke, Helsinki Pekingissä -hanke ja Kulttuurinen kansallinen verkosto -hanke ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastolta ja Taiteen edistämiskeskukselta vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 175 000 euroa.

5 21 03 Tilakeskus

Vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveys-, opetus- ja varhaiskasvatusvirastolta perittäviä sisäisiä tilavuokria alennettiin yhteensä 5 miljoonalla eurolla, joka edellytettiin katettavaksi tilakeskuksen toimintaa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla. Lisäksi tilavuokrien indeksikorotuksen jääminen toteutumatta aiheutti arviolta 5 miljoonan euron lisätavoitteen toiminnan tehostamiseen. Näistä toiminnan taloudellisista tuottavuus- ja tehostamistavoitteista tilakeskus pystyi saavuttamaan kiinteistöjen ylläpidossa, henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa tapahtuneista merkittävistä säästötoimenpiteistä huolimatta vain 3 500 000 euroa.   

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 6 700 000 euroa. 

Investointiosa

8 09 21 Irtaimenomaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseolla oli käytettävänään talousarvion ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus mukaan lukien 800 000 euroa.

Määräraha ylittyy noin 155 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille 400 000 euron suuruisen avustuksen peruskorjaukseen liittyvien, rakennushankkeeseen sisältymättömien hankkeiden toteuttamiseen. Avustuksen maksatus on siirtynyt vuodelle 2017. Määrärahan ylitys kohdistuu avustuksen mukaisiin hankkeiden kustannuksiin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 155 000 euroa.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset

1 10 Kaupunginkanslia

Työsuhdematkalipun menojen arvioidaan olevan 2,9 milj. euroa koko kaupungin henkilöstölle vuonna 2016. Kaupunginkanslian talousarviokohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2015 on 2,8 milj. euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalippuedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupunginkanslia ei voi vaikuttaa ko. talousarviokohdan määrärahan käyttöön. Talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrärahasta arvioidaan säästyvän 2,3 milj. euroa.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -100 000 euroa.
Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin varatun määrärahan ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin vuodelle 2016 enemmän kuin hintatason nousun verran. Talousarviota laadittaessa varauduttiin ainoastaan peruspalveluiden hintaindeksiennusteen mukaiseen nousuun. Lisäksi kaupunginhallituksen edellyttämää iltapäivätoimintaa tarjottiin kaikille 1-2 -luokkalaisille sekä erityisoppilaille silloin, kun avointa iltapäivätoimintaa ei ollut tarjolla kohtuullisen matkan päässä. Talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut syntyy vähintään vastaavan suuruinen määrärahan säästö.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 02 02, Kaupungin tuottamat palvelut -1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11, Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin +1 500 000 euroa.

8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittama myymälätoiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myymälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden perushankinnoista jo vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin vuonna 2016.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkaiden lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä koskevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannustarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kustannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyttötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä vuonna 2016.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 09 23, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha -50 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 21, Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Ylitysesitysten perusteena käytetyt tiedot

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnat/johtokunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys- ja siirtoesitykset vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin joiltakin osin muuttuneet ja siten virastot ovat osin tarkentaneet tammikuun 2017 puolivälissä määrärahojen ylitysesityksiä.  Lautakuntien/johtokuntien ylitysesitykset sekä virastojen tekemät tarkennetut esitykset ovat liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

sote

2

vakalk

3

Olk

4

Stojk

5

kirjasto

6

kulke

7

Kklk

8

Vaka 2

9

opetusvirasto

10

Sto

11

HKM

12

Korkeasaari

13

sote 2

14

kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Varhaiskasvatuslautakunta

Opetuslautakunta

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Tilakeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 73

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566