Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

30.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2017 § 65

HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 203

HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä NCC:n kanssa solmittavan sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta niin, että

        liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä viimeistään 31.12.2025,

        HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja

        autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä (60) vuotta liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien,

ja muuten tehtävästä sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Johtokunta päättää esittää edellä tarkoitetun sopimusluonnoksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi niin, että kaupunginhallitus samalla myöntää HKL:lle kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan autopaikkojen käyttöoikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten.

Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla.

Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen.

Käsittely

08.12.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän lisäys päätösehdotukseen:

Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla

Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi