Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

30.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 30.11.2016 § 166

HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti tehdä valtioneuvostolle liitteenä 1 olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen esityksen kasvupalveluiden järjestämisvastuuta koskevan pääkaupunkiseudun erillisratkaisun jatkovalmistelusta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 17.10.2016 § 895 osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä ja niihin kytkeytyvää tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut valtioneuvostoa edustavien tahojen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Hallitus on 21.11.2016 tehnyt liitteenä 2 olevan esityksen kaupungeille kasvupalveluiden järjestämisvastuuta koskevan pääkaupunkiseudun erillisratkaisun jatkovalmistelun perusteista edellyttäen kaupunkien vahvistavan kantansa 5.12.2016 mennessä.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous 23.11.2016 sopi yhteisen vastauksen antamisesta päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla. Vastaus toimitetaan valtioneuvostolle 5.12.2016.

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 11.11.2016 § 154

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 895

HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vireillä oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksiin liittyen seuraavaa:

Kaupunginhallitus päätti todeta pääkaupunkiseudun kaupunkien erillisratkaisua koskevan esityksen käsittelyn päättyneeksi hallituksen ilmoitettua 1.10.2016, ettei erillisratkaisulle ole edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä ja niihin kytkeytyvää tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun.

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut valtioneuvostoa edustavien tahojen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa ja kehottaa huolehtimaan asian edellyttämästä valmistelusta ja sen organisoinnista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi