Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

30.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2017 § 56

HEL 2016-012665 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.01.2017 Pöydälle

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Ritva Viljanen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstien ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi