Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 (12 §) tekemän päätöksen täytäntöönpano: Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Pasilasta tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointi- ja ohjausryhmiin

HEL 2016-011649 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti nimetä Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointiryhmään seuraavat Helsingin kaupungin edustajat:

Tuula Saxholm, kaupunginkanslia
Anne Stenros, kaupunginkanslia
Mikko Aho, kaupunkiympäristöt -toimiala
Jaakko Stauffer, kaupunkiympäristöt -toimiala

B

Kaupunginhallitus päätti nimetä Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun ohjausryhmään seuraavat Helsingin kaupungin edustajat:

Dan Mollgren,  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Niina Puumalainen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunginkanslia
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, Helsingin kiinteistövirasto

C

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 (12 §) Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun järjestämisestä. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää kaupungin edustajien nimeämistä kilpailuorganisaatioon.

Kilpailuorganisaatio

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri ja toteutuskilpailun järjestäjinä toimivat Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki. Päätökset kilpailun voittajasta ja aloitusalueen toteutussopimuksen hyväksymisestä tekevät Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunginvaltuusto. Lisäksi eduskunta päättää valtion maaomaisuuden myynnin.

Kilpailuorganisaatio koostuu arviointiryhmästä, ohjausryhmästä sekä sihteeristöstä.

Arviointiryhmä

Kilpailun arviointiryhmä vastaa suunnitelmien laatuarvioinnista. Arviointiryhmässä on neljä valtion (Senaatti-kiinteistöjen) ja neljä Helsingin kaupungin nimeämää jäsentä, joita arvioinnissa avustaa kilpailun sihteeristö, kilpailun ohjausryhmä ja nimetyt asiantuntijat.

Arviointiryhmä päättää ensimmäisestä vaiheesta jatkoon valittavat kilpailijat ja ehdottaa kaupungille ja valtiolle toisen vaiheen voittajaksi valittavaa kilpailijaa.

Arviointiryhmä päättää myös tarvittaessa kilpailijoiden arvioinnin perusteella tapahtuvasta poissulkemisesta. Jos suunnitelmaehdotus ei täytä kilpailuohjelmassa asetettuja täytä ehdottomia vaatimuksia, arviointiryhmä voi päättää sen sulkemisesta pois kilpailusta.

Arviointiryhmään kuuluvat seuraavat järjestäjien nimeämät jäsenet:

Senaatti-kiinteistöjen edustajat
Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, toimistot -toimiala
Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja
Juha Lemström, yhteiskuntavastuujohtaja, operatiivinen johtaja
Mauri Sahi, johtaja, kiinteistökehitys ja -myynti

Helsingin kaupungin edustajat
Tuula Saxholm, kaupunginkanslia
Anne Stenros, kaupunginkanslia
Mikko Aho, kaupunkiympäristöt -toimiala
Jaakko Stauffer, kaupunkiympäristöt -toimiala

Ohjausryhmä

Kilpailun ohjausryhmä vastaa kilpailun valmistelusta ja läpiviennistä, kilpailijoiden
vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkistamisesta, sopimusneuvotteluista ja toteutussopimuksen laatimisesta sekä avustaa arviointiryhmää ohjaamalla ja varmistamalla sihteeristön toimintaa.

Ohjausryhmällä on oikeus sulkea osallistuja kilpailusta, mikäli kilpailija ei täytä vähimmäisvaatimuksia, samoin, mikäli ohjausryhmä havaitsee, että voittajaehdokkaan suunnitelmaehdotusta ei asiantuntijoiden näkemyksen mukaan ole teknisesti mahdollista toteuttaa.

Jos kilpailijan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen toteutussopimuksesta tai kilpailija ei jätä sitovaa tarjousta aloitusalueen ostamisesta tai toteuttamisesta, ohjausryhmä voi todeta, ettei laatuarviointiin päästä.

Ohjausryhmän jäsenet
Antti Kari, kiinteistökehitysryhmän päällikkö, Senaatti-kiinteistöt
Sini Kössi, lakimies, Senaatti-kiinteistöt
Dan Mollgren, projektipäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Niina Puumalainen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunginkanslia
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, Helsingin kiinteistövirasto

Kilpailusihteeristö ja asiantuntijat

Arviointiryhmän tueksi muodostetaan kilpailusihteeristö, jota tukevat eri alojen asiantuntijat. Sihteeristöön kuuluu ulkopuolinen konsultti (kilpailusihteeri), SAFA:n edustaja sekä valtion ja kaupungin yhdessä nimeämät sihteerit. Sihteeristö kokoaa ehdotusten kokonaisarvioinnit asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta. Arvioinnissa ja sopimusprosessissa on käytettävissä kilpailun järjestäjien oman henkilökunnan lisäksi joukko eri aloja edustavia arviointiryhmää avustavia asiantuntijoita.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupungin edustajat arviointiryhmässä

Kaupungin edustajat ohjausryhmässä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.01.2017 § 12

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1140

Kiinteistölautakunta 03.11.2016 § 451

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566