Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Helsingissä 16. - 17.2.2017

HEL 2016-013997 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajiksi Helsingissä järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 16. - 17.2.2017 seuraavat henkilöt:

 1. Harry Bogomoloff
 2. Arja Karhuvaara
 3. Tatu Rauhamäki
 4. Ulla-Marja Urho
 5. Sanna Vesikansa
 6. Jasmin Hamid
 7. Mari Holopainen
 8. Tuuli Kousa
 9. Sara Paavolainen
 10. Pilvi Torsti
 11. Mirka Vainikka
 12. Veronika Honkasalo
 13. Sirkku Ingervo
 14. Mika Raatikainen
 15. Björn Månsson
 16. Timo Laaninen

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

        Harry Bogomoloff

        Arja Karhuvaara

        Tatu Rauhamäki

        Ulla-Marja Urho

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

        Sanna Vesikansa

        Jasmin Hamid

        Mari Holopainen

        Tuuli Kousa

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

        Sara Paavolainen

        Pilvi Torsti

        Mirka Vainikka

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

        Veronika Honkasalo

        Sirkku Ingervo

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

        Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala:

        Björn Månsson

Vastaehdotus:
Laura Kolbe:

        Timo Laaninen

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kaupungin edustajat Helsingissä järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Laura Rissasen, Hannu Oskalan, Pilvin Torstin, Veronika Honkasalon, Mika Raatikaisen, Marcus Rantalan ja Laura Kolben ehdottoman mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajiksi Helsingissä järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 16. - 17.2.2017 seuraavat henkilöt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Esittelijän perustelut

Pohjoismainen pääkaupunkikokous (Conference of the Nordic Capitals) kokoaa joka toinen vuosi Pohjoismaiden pääkaupunkien luottamushenkilöjohdot keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kaupunkien näkymistä. Helsinki on isännöintivuorossa vuonna 2017. Kokouksen teema on "Open Cities - The Nordic Way".

Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan noin kymmenen edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista (Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Reykjavik ja Tukholma) sekä viiden edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Maarianhamina, Nuuk ja Torshavn). Delegaatioiden jäsenet ovat pääosin luottamushenkilöitä.

Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto esillä olevista teemoista sekä verkottuminen. Kokouskieleksi on yhteisesti sovittu englanti.

Helsingin pääkaupunkikokouksen teemana on avoimuus. Liitteenä on kokouksen ohjelma.

Kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2017 § 32

HEL 2016-013997 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.01.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisestä panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566