Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1122

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa

HEL 2016-012901 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Posti Oy:n sopimustarjouksen ja määrätä sopimustarjouksessa esitettyjen kahdentoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikan (liite 1) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi kuntavaaleissa 2017 liitteessä yksilöityinä aikoina.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi määrätä Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Meri-Rastilan nuorisotalon Merirastin, Myllypuron mediakirjaston, Pasilan pääkirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon ja Helsingin kaupungintalon Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä yksilöityinä aikoina.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennakkoäänestyspaikat postit kuntavaalit 2017.pdf

2

Ennakkoäänestyspaikat kaupungin omat kuntavaalit 2017.pdf

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Postin_yleiset sopimusehdot_2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti.

Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mukaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut. Vaalilain 188 §:n mukaan oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön kulloinkin vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, lukuun ottamatta kuntavaaleja. Näin ollen vuoden 2017 kuntavaaleista ei makseta korvausta.

Kaupungin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, että ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukaisesti viimeistään 13.1.2017. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmä. Määräaika johtuu siitä, että äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Posti Oy on toimittanut Helsingin kaupungille tarjouksen (liitteet 3, 4 ja 5) yleisten ennakkoäänestyspaikkojen järjestämisestä vuoden 2017 kuntavaaleissa. Posti Oy tarjoaa sopimuksessa Helsingin kaupungille kahdentoista paikan käyttämistä ennakkoäänestykseen (Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikkoja oli vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa kuusitoista). Posti Oy:n edustajien kanssa käytyjen tarkentavien neuvottelujen ja ehdotetuissa paikoissa tehtyjen tarkastusten perusteella pidetään tarjottuja toimipaikkoja ja ennakkoäänestyspisteitä soveltuvina ennakkoäänestykseen. Kyseiset Posti Oy:n tarjoamat yleiset ennakkoäänestyspaikat on lueteltu osoitteineen ja aukioloaikoineen liitteessä 1.

Todettakoon, että Helsingillä oli kaupungin omia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja eduskuntavaaleissa 2011 viisitoista,  presidentinvaalissa 2012 kuusitoista, kunnallisvaaleissa 2012, europarlamenttivaaleissa 2014 ja eduskuntavaaleissa 2015 yhdeksäntoista. Esitetään, että kuntavaaleissa 2017 perustetaan 23 kaupungin omaa yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Esitetään perustettavaksi uudet kaupungin omat yleiset ennakkoäänestyspaikat Kontulan, Lauttasaaren ja Töölön kirjastoihin, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevaan Vuosaaren kirjastoon sekä Meri-Rastilan nuorisotaloon Merirastiin.

Tällöin kaupungin omiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrättäisiin Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa sijaitseva Itäkeskuksen kirjasto, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitseva Vuosaaren kirjasto, Maunula-talossa sijaitseva Maunulan kirjasto, Meri-Rastilan nuorisotalo Merirasti, Myllypuron mediakirjasto, Pasilan pääkirjasto, Pihlajamäen nuorisotalo ja Helsingin kaupungintalo.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja tulisi olemaan Helsingissä yhteensä 35, mikäli kaupungin omiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään edellä mainitut paikat (liitteen 2 mukaisesti) ja Posti Oy:n tarjoamat ennakkoäänestyspaikat (liitteen 1 mukaisesti).

Kaupungin omat paikat on pyritty sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys, tietoliikenneyhteyksien toimiminen ja kustannuksien pysyminen kohtuullisina. Edelleen ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoittautuneet kaupunginkirjastot eri puolilla Helsinkiä. Kirjastoista yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina on saatu äänestäjiltä runsaasti myönteistä palautetta. Helsingin ennakkoäänestysverkosto rakentuu erityisesti kaupungin kirjastojen varaan.

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan tai sen ulko-ovelle.

Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänestystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai vastaava tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Lisäksi oikeusministeriön ohjeistus korostaa olevan tärkeää, että ennakkoäänestyspaikat ovat mahdollisimman pysyviä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijainnista.

Posti Oy:n tarjouksessa esitetään neljään kauppakeskukseen rakennettavaa erillistä ennakkoäänestyspistettä. Näitä olisivat Kauppakeskus Kaari, Kauppakeskus Malmin Nova, Kauppakeskus Ristikko ja Kauppakeskus Ruoholahti.

Mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys Helsingissä sijaitseviin suurimpiin kauppakeskuksiin on selvitetty keskusvaalilautakunnan ja Posti Oy:n toimesta. Tehtyjen selvitysten perusteella kauppakeskukset eivät pysty lupaamaan kuntavaaleihin 2017 tilaa ennakkoäänestystä varten oikeusministeriön asettamaan määräaikaan (13.1.2017) mennessä.

Kauppakeskus Itiksen edustajan mukaan vapaita ennakkoäänestykseen soveltuvia tiloja ei löydy kuntavaaleihin 2017. Kauppakeskus Kampin edustaja on ilmoittanut, että aikataulusta johtuen he eivät pysty tarjoamaan tilaa ennakkoäänestykseen. Kauppakeskus Forumin edustajan mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa vapaista liiketiloista eikä kauppakeskukseen näin ollen ole mahdollista saada ennakkoäänestyspaikkaa. Kauppakeskus Columbuksen edustaja ilmoitti, että kauppakeskuksesta ei löydy sopivaa vapaata ennakkoäänestykseen soveltuvaa tilaa.

Todettakoon, että ehdotettavien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen joukossa on myös muita kauppakeskusten välittömässä läheisyydessä sijaitsevia paikkoja. Posti Oy:n tarjoama Itäkeskuksen posti sijaitsee Tallinnanaukiolla Itäkeskuksen kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kampin ja Forumin läheisyydessä sijaitsee Suomen ehdottomasti vilkkain ennakkoäänestyspaikka Pääposti (Posti 10). Keskustan alueella on lisäksi muita yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vakiintuneita paikkoja, jotka soveltuvat ennakkoäänestyspaikoiksi. Tällaisia ovat mm. Helsingin kaupungintalo sekä Kasarmitorin Posti Oy:n toimipiste. Lisäksi kulttuurikeskus Stoassa sijaitseva Itäkeskuksen kirjasto on keskeisellä paikalla Itäkeskuksessa ja kävijämäärältään vilkas.

Ennakkoäänestyspaikkoja etsittäessä on harkittu ennakkoäänestyksen järjestämistä myös mm. yliopiston tai joidenkin muiden oppilaitosten tiloissa. Helsingin keskustassa sijaitsee yliopiston suurin kampus. Kaupungin keskusta-alueella on kuitenkin jo useita vakiintuneiksi muodostuneita yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Todetaan, että on tarkoituksenmukaisempaa jakaa resursseja tasaisemmin koko kaupungin alueelle, jotta ennakkoäänestyspaikkaverkostosta saadaan riittävän kattava.

Ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on painotettu eri äänestäjäryhmien tasapuolista kohtelua. Helsingissä on Helsingin yliopiston lisäksi useita eri asteiden oppilaitoksia, joissa opiskelee äänioikeutettuja henkilöitä. Yliopiston kampukset ja suurimmat oppilaitokset sijaitsevat kuitenkin Helsingissä muun asutuksen ja toiminnan keskellä/läheisyydessä toisin kuin monissa muissa kaupungeissa, joissa yliopiston kampus muodostaa oman kaupunginosansa (esimerkiksi Espoossa Otaniemen kampus ja Oulussa Oulun yliopiston kampus). Ei ole pidetty tarpeellisena eikä kaikkien äänestäjäryhmien tasapuolisen kohtelun mukaisena sijoittaa ennakkoäänestyspaikkaa tietyn oppilaitoksen tiloihin, vaan ennakkoäänestyspaikat pyritään sijoittamaan paikkoihin, joihin mahdollisimman monet ja kaikenikäiset äänestäjät ovat valmiita tulemaan. Ennakkoäänestyspaikan sijoittaminen tietyn oppilaitoksen tiloihin palvelee lähinnä kyseisen oppilaitoksen äänioikeutettuja opiskelijoita ja henkilökuntaa. On osoittautunut, etteivät oppilaitoksen ulkopuoliset äänestäjät juuri hakeudu äänestämään oppilaitoksiin. Helsingissä on kokeiltu ennakkoäänestyksen järjestämistä kahden koulun tiloissa. Tämä kokeilu ei onnistunut, koska äänestäjät eivät hakeutuneet äänestämään näihin paikkoihin.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Mahdollisissa paikoissa on suoritettu tarkistuksia ja mittauksia. Lisäksi esitettyihin ennakkoäänestyspaikkoihin on suoritettu mahdollisuuksien mukaan korjauksia esteettömyyden varmistamiseksi. Näiden toimien perusteella on päädytty esittämään liitteissä 1 ja 2 mainittuja paikkoja yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

Todettakoon, että vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin nimeää keskusvaalilautakunta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennakkoäänestyspaikat postit kuntavaalit 2017.pdf

2

Ennakkoäänestyspaikat kaupungin omat kuntavaalit 2017.pdf

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Postin_yleiset sopimusehdot_2016.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 29.11.2016 § 20

HEL 2016-012901 T 00 00 01

viite HEL 2014-011326

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Posti Oy:n sopimustarjouksen hyväksymistä ja sopimustarjouksessa esitettyjen kahdentoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikan (esityslistan tämän asian liite 1) määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi kuntavaaleissa 2017 liitteessä yksilöityinä aikoina.

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Meri-Rastilan nuorisotalon Merirastin, Myllypuron mediakirjaston, Pasilan pääkirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon ja Helsingin kaupungintalon määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi esityslistan tämän asian liitteessä yksilöityinä aikoina.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566