Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1133

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.1.2017

HEL 2016-012226 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti seuraavista sosiaali- ja terveysvirastoon perustettavista uusista viroista ja virkanimikemuutoksista 1.1.2017 lukien, ellei toisin mainita:

1. Perustaa 14 terveyskeskuslääkärin toimen tilalle 14 uutta terveyskeskuslääkärin virkaa

Vakanssit 034843-034856
uusi virka terveyskeskuslääkäri 3468,16 euroa
hinnoittelutunnus LSPS3001

2. Perustaa seuraavat uudet virat

Vakanssi 034882
uusi virka sosiaaliohjaaja
tehtäväkohtainen palkka 2455,92 euroa

Vakanssit 034883 ja 034884
2 uutta virkaa, sosiaalityöntekijä, määräajaksi 1.1.2017 - 31.12.2018
tehtäväkohtainen palkka 2938,11 euroa

Vakanssi 034898
uusi virka sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2938,11 euroa

3. Muuttaa seuraavien virkojen virkanimikettä ja / tai tehtäväkohtaista palkkaa

vakanssi 035116 lakimies 3406,52 euroa 
uusi virkanimike ja palkka lastenvalvoja 3014,76 euroa

vakanssi 084028 maahanmuuttopalvelujen päällikkö 4188,94 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

vakanssi 032593 nuorten palvelujen päällikkö 4451,29 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

vakanssi 032596 työllistämisen tuen päällikkö 4451,29 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

vakanssi 032595 toimeentulotuen maksupäällikkö 4188,94 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

4. Perustaa uusi virka toimen tilalle palkan muuttuessa 1.3.2017 lukien

vakanssi 037432 sosiaaliohjaaja 2402,60 euroa
uusi virka sosiaalityöntekijä 3113,35 euroa

5. Perustaa uusi virka toimen tilalle palkan muuttuessa

vakanssi 022070 vastaava sosiaalityöntekijä 2992,51 euroa
uusi virka johtava sosiaalityöntekijä 3402,85

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sote 14 terveyskeskuslääkäriä

2

Sote sosiaaliohjaaja uusi virka 21 10 2016

3

Sote 2 sosiaalityöntekijää Pesoon 21 10 2016

4

Sote sosiaalityöntekijä mayk

5

Sote Aikuissosiaalityön päällikkö PesoNuso 4 uutta virkaa

6

Sote 037432 sosiaalityöntekijä avoin (002)

7

Sote 022070 johtava sosiaalityöntekijä avoin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää päätösehdotuksessa mainittuja virkoja ja nimikemuutoksia 1.1.2017 lukien. Esitys sisältyy päätöshistoriaan. 

Perustelut kohtaan 1

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Terveys- ja päihdepalvelut osaston Terveysasemat ja sisätautien poliklinikkatoimistoon perustetaan toimien tilalle 14 uutta terveyskeskuslääkärin virkaa. Väestö on kasvanut vuosien 2013 – 2015 aikana yli 16 500 asukkaalla ja asiakasmäärä yli 16 000 potilaalla. Maltillisen ennusteen mukaan tänä vuonna väestön ennustetaan kasvavan n. 8 000 asukkaalla ja kahtena seuraavana vuonna n. 6 000 asukkaalla. Kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan.

Lääkäreiden tehtävät edellyttävät virkasuhdetta mm. mahdollisen potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä koskevan päätöksenteon vuoksi. Palkkakustannukset katetaan virastopäällikön myöntämällä 1 miljoonan euron erillismäärärahalla. Virkojen perustamiseen on 6.9.2016 saatu kaupunginkansliasta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 1).

Perustelut kohtaan 2

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston vammaisten sosiaalityön jaokseen perustetaan 1 sosiaaliohjaajan virka. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska se sisältää julkisen vallan käyttöä, eli tässä tapauksessa omaishoidon tuen yksilöhuollon päätöksentekoa ja arviointityötä, sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista. Omaishoidon tuen lakimuutoksen (voimaan 1.7.2016) vuoksi kunnat velvoitetaan järjestämään lakisääteiset vapaapäivät kaikille omaishoidon tuen asiakkaille, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden omaishoidon tuen sopimukset, päätökset ja hoito- ja palvelusuunnitelmat pitää uusia 1.4.2017 mennessä. Tämä lisää työmäärää huomattavasti ja uuden viran tarve on suuri. Viran perustaminen ei aiheuta lisäkustannuksia, sillä palkkamenot sisältyvät vuoden 2017 vammaistyön budjettiin. Virkojen perustamiseen on 25.11.2016 saatu kaupunginkansliasta  puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 2).

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston maahanmuuttajapalvelujen jaokseen perustetaan 2 sosiaalityöntekijän virkaa. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska se sisältää yksilöhuollon päätöksentekoa mm. vastaanottorahasta päättämistä. Kustannusarvio on yhteensä noin 95 308 euroa ja 100 prosentin rahoitus valtiolta on saatu. Virkojen perustamiseen on 25.11.2016 saatu kaupunginkansliasta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 3). Esittelijä toteaa, että mainitut sosiaalityöntekijän virat on viraston esityksestä poiketen perustettava määräaikaisina 1.1.2017 - 31.12.2018, koska oleskeluluvan saaneiden määrän kehittymisestä ei ole varmaa tietoa eikä vakinaisten virkojen tarve ole sen vuoksi perusteltua. Kaupunginkanslian nimike- ja palkkalausunnossa on puollettu määräaikaisuutta. Edelleen sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston maahanmuuttajapalvelujen jaokseen perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka. Alaikäisinä maahan ilman huoltajaa tulleet nuoret tarvitsevat täysi-ikäisiksi tultuaan jälkihuollollista tukea. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilö tekee toimeentulotukitukilain mukaisia toimentulotukipäätöksiä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) korvaa täysimääräisinä Helsingin kaupungille sosiaalityöntekijän palkkakustannukset. Virkojen perustamiseen on 25.11.2016 saatu kaupunginkansliasta puoltava nimike – ja palkkalausunto (liite 4).

Perustelut kohtaan 3

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston perheiden erityispalvelujen jaoksen lakimiehen viran tehtävänimike muutetaan lastenvalvojan viraksi. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät isyyslain mukaisia päätöksiä. Lisäksi lastenvalvojille on delegoitu sosiaalilautakunnalle kuuluvaa päätösvaltaa heidän vahvistaessaan sopimuksia huolto, - elatus- ja avioliittolain nojalla. Vakanssien muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia, koska vakansseille on varattu rahat budjettiin ja palkka laskee.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osastossa muutetaan neljän nykyisen jaospäällikön vakanssin nimikkeet aikuissosiaalityön päälliköksi toiminnan uudelleen järjestelyjen takia (viranhaltijalaki § 24). Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toiminta muuttuu (mm. perustoimeentulotuen Kela-siirto, työllisyydenhoidon keskittäminen kaupunginkansliaan, vastaanottokeskustoiminnan muutokset), minkä johdosta jäljelle jäävät toiminnot on jaettu neljään alueelliseen toimintakokonaisuuteen. Kullakin jaospäälliköllä on sama tehtävänkuva ja lisäksi kullakin on matriisimaisena toteutettava kaupunkitasoinen kehittämisvastuu. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska niissä tehdään lastensuojelulain ja jälkihuollon sekä toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollollisia päätöksiä. Lisääntyvät palkkakustannukset kahden vakanssin osalta katetaan sillä, että viides nykyisen jaospäällikön vakanssi (032594) muutetaan myöhemmin palvelujen uudistamiseen liittyvän kehittämisen projektipäällikön määräaikaiseksi vakanssiksi (tehtäväkohtainen palkka 3 970 euroa). Palkkakustannukset tulevat tämän kehittämisprojektipäällikön vakanssin osalta kokonaan Perhe- ja sosiaalipalvelut osastolta. Palkkojen korotus on 262,35 e x 2/kk eli 524,70 e/kk. Virkanimikkeiden muuttamiseen on 1.11.2016 saatu kaupunginkansliasta nimike – ja palkkalausunto (Liite 5).

Perustelut kohtaan 4

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston Lastensuojelutoimiston sosiaaliohjaajan toimen tilalle perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Lastensuojelutarpeen arvioinnin Maunulan yksikössä työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaaja. Yksi sosiaaliohjaajista on irtisanoutunut 1.9.2016 lukien. Yksikön tehtävinä ovat  lastensuojelun päivystys virka-aikana ja tarvittavat kiireelliset lastensuojelun toimenpiteet, lastensuojelun konsultaatio, ohjaus ja neuvonta, lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely, lastensuojelutarpeen selvitysten tekeminen sekä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Lainsäädäntö edellyttää, että lastensuojelun tarvetta arvioiva työntekijä ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen työntekijä on sosiaalityöntekijä. Lain edellyttämän asiakaspalvelun turvaamiseksi  on yksikön avoimeksi tulevan sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi välttämätöntä. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska sosiaalityöntekijä tekee Lastensuojelulain 38 §:n mukaisia kiireellisiä sijoituspäätöksiä.

Esityksestä ei aiheudu ylitystä palkkamäärärahoihin. Esitykseen on 25.10.2016 saatu kaupunginkansliasta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 6).

Perustelut kohtaan 5

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että  Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston Selvitys, Arviointi ja Sijoitus (SAS) toimiston vastaavan sosiaalityöntekijän toimen tilalle perustetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilö tekee päätöksiä harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Esitetty palkankorotus rahoitetaan niin, että vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa huomioitu sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan sosiaaliohjaajaksi keväällä 2017, kun vakanssin vakituinen henkilö jää eläkkeelle. Esitykseen on 1.11.2016 saatu kaupunginkansliasta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 7).

Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Esitetyt muutokset toteutuvat sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen puitteissa. Kaikkiin uusiin perustettaviin virkoihin tai uusiin, vähän käytössä oleviin tehtävänimikkeisiin on saatu kaupunginkansliasta puolto (nimike- ja palkkalausunnot liitteinä).

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston ja talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sote 14 terveyskeskuslääkäriä

2

Sote sosiaaliohjaaja uusi virka 21 10 2016

3

Sote 2 sosiaalityöntekijää Pesoon 21 10 2016

4

Sote sosiaalityöntekijä mayk

5

Sote Aikuissosiaalityön päällikkö PesoNuso 4 uutta virkaa

6

Sote 037432 sosiaalityöntekijä avoin (002)

7

Sote 022070 johtava sosiaalityöntekijä avoin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto 28.11.2016

HEL 2016-012226 T 01 01 00

 

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista virkanimikemuutoksista ja perustettavista uusista viroista 1.1.2017 lukien ellei toisin mainita:

1. Perustaa 14 terveyskeskuslääkärin toimen tilalle 14 uutta terveyskeskuslääkärin virkaa

Vakanssit 034843-034856
uusi virka terveyskeskuslääkäri 3468,16 euroa
hinnoittelutunnus LSPS3001

2. Perustaa seuraavat uudet virat

Vakanssi 034882
uusi virka sosiaaliohjaaja
tehtäväkohtainen palkka 2455,92 euroa

Vakanssit 034883 ja 034884
2 uutta virkaa sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2938,11 euroa

Vakanssi 034898
uusi virka sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2938,11 euroa

3. Muuttaa seuraavien virkojen virkanimikettä ja / tai tehtäväkohtaista palkkaa

vakanssi 035116 lakimies 3406,52 euroa 
uusi virkanimike ja palkka lastenvalvoja 3014,76 euroa

vakanssi 084028 maahanmuuttopalvelujen päällikkö 4188,94 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

vakanssi 032593 nuorten palvelujen päällikkö 4451,29 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

vakanssi 032596 työllistämisen tuen päällikkö 4451,29 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

vakanssi 032595 toimeentulotuen maksupäällikkö 4188,94 euroa
uusi virkanimike ja palkka aikuissosiaalityön päällikkö 4451,29 euroa

4. Perustaa uusi virka toimen tilalle palkan muuttuessa 1.3.2017 lukien

vakanssi 037432 sosiaaliohjaaja 2402,60 euroa
uusi virka sosiaalityöntekijä 3113,35 euroa

5. Perustaa uusi virka toimen tilalle palkan muuttuessa

vakanssi 022070 vastaava sosiaalityöntekijä 2992,51 euroa
uusi virka johtava sosiaalityöntekijä 3402,85

Esittelijän perustelut

Perustelut kohtaan 1

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Terveys- ja päihdepalvelut osaston Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka toimistoon perustetaan toimien tilalle 14 uutta terveyskeskuslääkärin virkaa. Perusteena 14 toimen perustamiselle on ollut pysyvä väestön kasvu (väestö on kasvanut vuosien 2013–2015 aikana yli 16 500 asukkaalla) sekä jatkuva paine saatavuuden parantamiseen (asiakasmäärä on kasvanut em. vuosina yli 16 000 potilaalla). Maltillisen ennusteen mukaan tänä vuonna väestön ennustetaan kasvavan n. 8000 asukkaalla, ensi vuonna n. 6000 ja v. 2018 n. 6000 asukkaalla. Kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan.

Lääkäreiden tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska he joutuvat tekemään viranomaispäätöksiä, kuten potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä. Palkkakustannukset katetaan virastopäällikön myöntämällä 1 miljoonan euron erillismäärärahalla. Virkojen perustamiseen on 6.9.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 1).

Perustelut kohtaan 2

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston vammaisten sosiaalityön jaokseen perustetaan 1 sosiaaliohjaajan virka. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska se sisältää julkisen vallan käyttöä, eli tässä tapauksessa omaishoidon tuen yksilöhuollon päätöksentekoa ja arviointityötä, sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista. Omaishoidon tuen lakimuutoksen (1.7.2016) vuoksi kunnat velvoitetaan järjestämään lakisääteiset vapaapäivät kaikille omaishoidon tuen asiakkaille, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden omaishoidon tuen sopimukset, päätökset ja hoito- ja palvelusuunnitelmat pitää uusia 1.4.2017 mennessä. Tämä lisää työmäärää huomattavasti ja tarve uudelle viralle on siksi suuri. Viran perustaminen ei aiheuta lisäkustannuksia, sillä palkkamenot sisältyvät vuoden 2017 vammaistyön budjettiin. Virkojen perustamiseen on 25.11.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 2).

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston maahanmuuttajapalveluiden jaokseen perustetaan 2 sosiaalityöntekijän virkaa.  Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska se sisältää yksilöhuollon päätöksentekoa mm. vastaanottorahasta päättäminen. Kahta uutta sosiaalityöntekijän virkaa tarvitaan siksi, että pystytään jatkamaan toimintaa lisääntyneiden turvapaikanhakijamäärien vuoksi Helsingin vastaanottokeskuksessa. Kustannusarvio on yhteensä noin 95 308 euroa ja niihin on saatu 100 % rahoitus valtiolta. Virkojen perustamiseen on 25.11.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (liite 3). Edelleen Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston maahanmuuttajapalveluiden jaokseen perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka. Alaikäisinä maahan ilman huoltajaa tulleet nuoret tarvitsevat täysi-ikäisiksi tultuaan jälkihuollollista tukea. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilö tekee toimeentulotukitukilain mukaisia toimentulotukipäätöksiä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) korvaa täysimääräisinä Helsingin kaupungille sosiaalityöntekijän palkkakustannukset. Virkojen perustamiseen on 25.11.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (liite 4).

Perustelut kohtaan 3

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston perheiden erityispalvelujen jaoksen lakimiehen viran tehtävänimike muutetaan lastenvalvojan viraksi. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät isyyslain mukaisia päätöksiä. Lisäksi lastenvalvojille on delegoitu sosiaalilautakunnalle kuuluvaa päätösvaltaa heidän vahvistaessaan sopimuksia huolto, - elatus- ja avioliittolain nojalla. Vakanssien muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia, koska vakansseille on varattu rahat budjettiin ja palkka laskee.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osastossa muutetaan neljän nykyisen jaospäällikön vakanssin nimikkeet aikuissosiaalityön päälliköksi toiminnan uudelleen järjestelyjen takia (viranhaltijalaki § 24); nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön toiminta muuttuu (mm. perustoimeentulotuen kelasiirto, työllisyydenhoidon keskittäminen kaupunginkansliaan, vastaanottokeskustoiminnan muutokset), minkä johdosta jäljelle jäävät toiminnot on jaettu neljään alueelliseen toimintakokonaisuuteen. Kullakin jaospäälliköllä on sama tehtävänkuva ja lisäksi kullakin on matriisimaisena toteutettava kaupunkitasoinen kehittämisvastuu. Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska siinä tehdään lastensuojelulain ja jälkihuollon sekä toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollollisia päätöksiä. Lisääntyvät palkkakustannukset kahden vakanssin osalta katetaan sillä, että viides nykyisen jaospäällikön vakanssi (032594) ei tule olemaan enää jaospäällikön vakanssi, vaan se muutetaan palvelujen uudistamiseen liittyvän kehittämisenprojektipäällikön määräaikaiseksi vakanssiksi (tehtäväkohtainen palkka 3970 euroa). Palkkakustannukset tulevat tämän kehittämisprojektipäällikön vakanssin osalta kokonaan Perhe- ja sosiaalipalvelut osastolta. Palkkojen korotus on 262,35e x 2/kk eli 524,70 e/kk. Virkanimikkeiden muuttamiseen on 1.11.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 5).

Perustelut kohtaan 4

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston Lastensuojelutoimiston sosiaaliohjaajan toimen tilalle perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Lastensuojelutarpeen arvioinnin Maunulan yksikössä työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaaja. Yksi sosiaaliohjaajista on irtisanoutunut 1.9.2016 lukien. Yksikön tehtävinä ovat  lastensuojelun päivystys virka-aikana ja tarvittavat kiireelliset lastensuojelun toimenpiteet, lastensuojelun konsultaatio, ohjaus ja neuvonta, lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely, lastensuojelutarpeen selvitysten tekeminen sekä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Lainsäädäntö edellyttää, että lastensuojelun tarvetta arvioiva työntekijä ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen työntekijä on sosiaalityöntekijä. Lain edellyttämän asiakaspalvelun turvaamiseksi  on yksikön avoimeksi tulevan sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi välttämätöntä. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska sosiaalityöntekijä tekee Lastensuojelulain mukaisia 38 § kiireellisiä sijoituspäätöksiä.

Lastensuojelutarpeen arvioinnin palkkojen määrärahassa syntyy säästöä, koska palveluksessa olevista sosiaalityöntekijöistä noin 40 % on epäpäteviä (esim. huhtikuussa 21/50 sosiaalityöntekijää), joille maksetaan alennettua palkkaa. Lisäksi on rekrytoinnin vaikeuden vuoksi sosiaalityöntekijöitten vakansseja vuoden aikana toistuvasti useita viikkoja vailla työntekijää. Esityksestä ei aiheudu ylitystä palkkamäärärahoihin. Esitykseen on 25.10.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 6).

Perustelut kohtaan 5

Samalla Sosiaali- ja terveysvirasto esittää Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH) osaston Selvitys, Arviointi ja Sijoitus (SAS) toimiston vastaavan sosiaalityöntekijän toimen tilalle perustettavaksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. SKH -osaston vs. osastopäällikkö Arja Peiponen päätti 16.8.2016 pidetyn kokouksen perusteella keskittää kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijät hallinnollisesti SAS –toimistoon 1.1.2017. Johtava sosiaalityöntekijä toimii heidän esimiehenään. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska henkilö tekee päätöksiä harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Esitetty palkankorotus rahoitetaan niin, että vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa huomioitu sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan sosiaaliohjaajaksi keväällä 2017, kun vakanssin vakituinen henkilö jää eläkkeelle. Esitykseen on 1.11.2016 saatu kaupunginkanslian henkilöstöosastolta puoltava nimike – ja palkkalausunto (Liite 7).

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tehtävä eräitä virkanimikemuutoksia. Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Esitetyt muutokset toteutuvat Sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen puitteissa. Kaikkiin uusiin perustettaviin virkoihin tai uusiin, vähän käytössä oleviin tehtävänimikkeisiin on saatu kaupunginkanslian henkilöstöosaston puolto (nimike- ja palkkalausunnot liitteenä). Virkanimikkeen muutoksiin (virantoimitusvelvollisuuden muutos) ei tarvita kaupunginkanslian henkilöstöosaston puoltoa.

Kaupunginkanslialla ei ole esityksen osalta huomautettavaa.

Lisätiedot

Saila Savela, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 44260

saila.savela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566