Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1121

V 18.1.2017, Huopalahden asema-alueen ja ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12392)

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) liikenne-, rautatie-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 15.3.2016 päivätyn ja 11.10.2016 muutetun piirustuksen numero 12392 mukaisena ja asemakaavaselostuksen mukaisin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 29016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12392 kartta, päivätty 15.3.2016, muutettu 11.10.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12392 selostus, päivätty 15.3.2016, muutettu 11.10.2016, päivitetty Kslk:n 11.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 15.3.2016, täydennetty 4.10.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Liikennevirasto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Etelä-Haagassa rantaradan molemmin puolin. Asemakaavan muutos koskee Huopalahden vanhaa asema-aluetta ympäristöineen. Alue sijaitsee hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen läheisyydessä. Junaradan ja Jokeri-linjan vuoksi myös kauempana sijaitsevat palvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella nykyisin rautatiealueella sijaitsevat Huopalahden vanhaan asemamiljööseen kuuluneet rakennukset osoitteissa Kylätie 25, Angervotie 7 ja Tunnelitie 3, ja muodostaa niistä asuintontit osaksi Etelä-Haagan asuntoaluetta. Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa Huopalahden asemanseudun kehittyminen entistäkin toimivammaksi joukkoliikenteen solmukohdaksi tulevan pikaraitiotien myötä.

Kaavaratkaisun toteutuessa Huopalahden vanha asemanseutu tulee jälleen aktiiviseen käyttöön: rakennukset ja historiallinen asemapuisto kunnostetaan ja alueen hoitovastuut täsmentyvät. Asemapuiston läpi tulee kulkemaan julkinen kevyen liikenteen reitti, johon liittyvälle aukiolle voidaan sijoittaa polkupyörien liityntäpysäköintiä. Vanhaan asemarakennukseen voidaan sijoittaa juhlatila, jossa voidaan omistajan aloitteesta järjestää myös yleisölle avoimia tilaisuuksia. Poikittainen, seudullinen pikaraitiotielinja – Raide-Jokeri – rakentuu Eliel Saarisen tielle ja Huopalahdesta tulee entistäkin tärkeämpi vaihtoasema siirryttäessä kulkuneuvosta toiseen.

Suojeltuihin vanhoihin rakennuksiin sijoittuu asuntokerrosalaa 855 k-m². Lisäksi alueelle on osoitettu rakennusoikeutta uudelle asuinrakennukselle 400 k-m². Asema-alueen kautta kulkevan kevyen liikenteen reitin lähistölle on osoitettu 40 k-m² rakennusoikeus kevytrakenteiselle kahvila- tai kioskirakennukselle.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A3, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Radan ja Eliel Saarisen tien risteyksen, joka on radan sekä ns. Jokerilinjan solmukohta, alue on osoitettu kantakaupunki C2 -merkinnällä. Radan koillispuolella sekä Eliel Saarisen tien varressa kulkee ohjeellinen baanaverkon reitti. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1952, 1960, 1962 ja 1974. Voimassa olevissa asemakaavoissa kaavamuutosalue on liikenne- ja rautatiealuetta sekä puisto- ja katualuetta.

Huopalahden asema-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009, Museovirasto). Osa asemapihan rakennuksista on yksilöity valtakunnallisesti merkittävistä rautatiealueista tehdyssä rautatiesopimuksessa. Omistussuhteen muututtua tulee rautatiesopimuksen suojelutavoitteet siirtää asemakaavaan.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa arviolta noin 800 000 euroa. Suurin osa kustannuksista muodostuu Huopalahden laiturivaihteen katuaukion ja siihen liittyvien jalankululle ja polkupyöräilylle varattujen katujen rakentamisesta. Muut kustannukset muodostuvat pienemmistä katualueiden muutostöistä. Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttää alueella muutostöitä mm. Eliel Saarisen tien nykyiseen tunneliin, eikä raideyhteyden aiheuttamia kustannuksia ole kaavan yhteydessä arvioitu.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavamuutosalue on tällä hetkellä Suomen Valtion (Liikennevirasto), Helsingin kaupungin sekä yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kaavamuutos on tehty kolmen yksityisen maanomistajan hakemuksen johdosta sekä kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin 14 kirjallista mielipidettä, joissa nostettiin esiin liityntäpysäköinti, kevyen liikenteen yhteys Kylätieltä laiturialueen alikululle, asema-alueelle suunniteltu toiminta, Haagan täydennysrakentamisen ja palvelut sekä vanhojen rakennusten suojelu.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävänä 15.4. - 16.5.2016, ja siitä saatiin neljä muistutusta.

Muistutukset

Esitetyt huomautukset kohdistuivat pääosin läpikulkuyhteyden tarpeeseen sekä sen suunnitteluratkaisuihin asemakaavan muutosehdotuksessa.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon johtokunnan, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että suunnitelmassa on otettu huomioon Huopalahden aseman merkitys seudullisen joukkoliikenteen vaihtopaikkana. ELY-keskus katsoo lisäksi, että asemakaavaehdotus huomioi ansiokkaasti valtakunnallisesti merkittävän rautatieaseman kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset ympäristöineen ja on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteen mukainen. Uudenmaan ELY-keskus katsoo asemakaavaehdotuksen täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa lausunnossaan, ettei asemakaavan muutos olennaisesti vaikuta Huopalahden aseman toiminnallisuuteen joukkoliikenteen solmukohtana. Muutos parantaa Huopalahden aseman lähisaavutettavuutta aiempaa laadukkaimmilla ja suoremmilla kävely-yhteyksillä aseman ympäristöstä. Lisäksi muutos mahdollistaa pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisäämisen Huopalahden asemalle, sekä Raide-Jokerin hankesuunnitelman mukaisten pyörien liityntäpysäköintipaikkojen ja sähkönsyöttöaseman toteutuksen. HSL:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) toteaa lausunnossaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi, eikä kaavamuutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan pitävänsä hyvänä, että Huopalahden asema-alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksiä on parannettu ja aseman pyöräpysäköintiä kehitetty. Lausunnossa todetaan, että asemakaavan alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia myös autojen liityntäpysäköinnin kehittämistä ja että kaavaselostuksessa on todettu, että nykyinen paikkamäärä on riittävä Huopalahden asema-alueelle. Lausunnossa huomautetaan, että Huopalahden–Haagan alueen maankäytön tiivistyessä ja asukasmäärien kasvaessa tulevaisuudessa, tulisi ympäröivän alueen osalta tehdä kokonaisvaltainen tarkastelu paikallisesta autojen liityntäpysäköinnistä Huopalahden asemalla. Lausunnon mukaan kaavaehdotuksessa on pääosin huomioitu liikenneviraston tarvitsemat huoltotieyhteydet rautatiekohteisiin. Asemakaavassa tulisi kuitenkin vielä sallia huoltoajo Huopalahden laiturivaihde -nimisen aukion ja Kauppalantien kevyen liikenteen väylän kautta. Liikennevirasto pitää hyvänä, että kaavatyön yhteydessä on tehty melu- ja tärinäselvitys ja siten huomioitu rautatieliikenteestä aiheutuvat haitat.

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunnossa todetaan, että Huopalahden asema-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Asema-alueen rakennuksia on koskenut rautatiesopimus (1998), joka on solmittu valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Kyseiset määräykset on siirretty asemakaavaan suojelumerkinnöiksi ja muiksi tarpeellisiksi määräyksiksi. Lausunnossa todetaan edelleen, että asemapuistoon (kortteli 29010) voidaan rakentaa uusi asuinrakennus tai siirtää muualta vanha, asema-alueelle sopiva rakennus kohtaan, josta on purettu pois tunnistamaton rakennus, mutta kuitenkin sillä rajoituksella, että asemarakennuksen tulee olla asemapuiston dominanttirakennus. Lisäksi todetaan olevan tärkeää, että asemapuisto säilyy edelleen tunnistettavana kulttuurihistorialliset ominaispiirteensä säilyttäen ja avoimena niin, ettei sen eri osia rajata aidoin. Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavatyössä rakennussuojelun osalta, ja museota on kuultu kattavasti kaavatyön yhteydessä. Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

Kiinteistöviraston lausunnossa todetaan, että asemakaavan muutoksen myötä julkisen ja yksityisen alueen välinen suhde selkiytyy Huopalahden vanhalla asema-alueella. Edelleen todetaan, että asemanseutuun liittyvät suojelutavoitteet toteutuva kaavaratkaisussa. Suojelutavoitteiden korostumisen takia ei alueelle ole lausunnon mukaan voitu esittää siinä määrin täydennysrakentamista, kuin alue muutoin keskeisyytensä vuoksi edellyttäisi. Maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten neuvotteluja ei tarvita.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että asemakaavan muutos mahdollistaa Raide-Jokerin sijoittamisen Eliel Saarisen tielle. Edelleen todetaan, että asemakaavaehdotuksessa asemapuiston läpi kulkeva kevyen liikenteen yhteys Kylätieltä Kauppalantielle ja aseman alikulkuun on osoitettu katualueeksi ja katuaukioksi. Tämä selkeyttää ylläpitovastuuta. Aukiolle on tarkoitus sijoittaa pyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Muodostetuille katualueille on laadittu varsin tarkat määritelmät käytettävistä materiaaleista, mitä voidaan pitää perusteltuna alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden vuoksi. Jatkosuunnittelussa materiaalivalintoja voi olla tarpeellista täsmentää tai muuttaa.

Rakennusvalvontavirasto ilmoitti, että asemakaavan muutosta on käsitelty kaavoittajan ja rakennusvalvontaviraston arkkitehdin välisessä neuvottelussa ja sovittu muutamista tarkennuksista, eikä sillä ole niiden ohella muuta lausuttavaa.

Helen Sähköverkko Oy, liikennelaitos-liikelaitos (HKL), pelastuslaitos ja ympäristökeskus totesivat lausunnoissaan, ettei niillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Kaavaehdotukseen on muistutusten johdosta tehty seuraavat muutokset:

        lisätty mahdollisuus rakentaa "perinteiseen asemamiljööseen sopiva, visuaalisesti keveä aita" myös katuaukioalueen länsireunalle sekä Kauppalantien katualuetta (luiskaa) vasten

        siirretty katuaukioalueen rajaa kauemmas vanhasta asemarakennuksesta

        sallittu tontille ajo ja huoltoajon myös katuaukiolla sekä Kauppalantien jatkeella (jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu)

        nostettu kahvila/kioskirakennuksen rakennusoikeus 30 km²:stä 40 k-m²:iin

        kokoontumistila-määritelmän tilalla käytetään juhlatila-määritelmää.

Liikenneviraston lausunnon johdosta on lisätty huoltoajon salliva merkintä katuaukiolle sekä Kauppalantien kevyen liikenteen väylälle.

Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty joitakin pieniä teknisluonteisia tarkistuksia.

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä tarkennettu luvun "Tiivistelmä", luvun "Asemakaavan kuvaus" kohtien "Alueen lähtökohdat ja nykytilanne", "Mitoitus", "Korttelialueet", "Palvelut", "Luonnonympäristö" ja "Vaikutukset" sekä luvun "Suunnittelun lähtökohdat" kohdan "Yleiskaava" osalta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12392 kartta, päivätty 15.3.2016, muutettu 11.10.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12392 selostus, päivätty 15.3.2016, muutettu 11.10.2016, päivitetty Kslk:n 11.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 15.3.2016, täydennetty 4.10.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva, 4.10.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Liikennevirasto

 

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta

Kiinteistövirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Rakennusvalvontavirasto

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.10.2016 § 326

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Ksv 0740_34

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        15.3.2016 päivätyn ja 11.10.2016 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12392 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) liikenne-, rautatie-, katu- ja puistoalueita (muodostuu uusi kortteli 29016).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

04.10.2016 Pöydälle

27.09.2016 Poistettiin

22.03.2016 Ehdotuksen mukaan

15.03.2016 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi

Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi

Niina Strengell, maisema-arkkitehti,, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 31.05.2016 § 261

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Huopalahden vanhaa asema-aluetta ympäristöineen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella vanhaan asemamiljööseen kuuluneet rakennukset ja mahdollistaa Huopalahden aseman kehittäminen joukkoliikenteen solmukohtana.

Asemakaavan muutosehdotuksessa nykyisin puistoalueena oleva Eliel Saarisen tien kansi on muutettu katualueeksi. Raide-Jokerin hankesuunnitelman mukaan Eliel Saarisen tien nykyistä betonitunnelia levennetään, ja kannen päälle on suunniteltu sijoitettavaksi sähkönsyöttöasema. Asemakaavan muutos mahdollistaa Raide-Jokerin sijoittamisen Eliel Saarisen tielle.

Vanha asema-alue on siirtynyt Senaatti-kiinteistöltä yksityisomistukseen. Kaupan yhteydessä myös kevyen liikenteen yhteydet siirtyivät yksityisen omistajan hallintaan. Asemakaavaehdotuksessa asemapuiston läpi kulkeva kevyen liikenteen yhteys Kylätieltä Kauppalantielle ja aseman alikulkuun on muutettu katualueeksi ja katuaukioksi. Tämä selkeyttää ylläpitovastuuta. Aukiolle on tarkoitus sijoittaa pyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Koko vanha asemapuiston alue pihapiireineen ja katualueineen on merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Muodostetuille katualueille on laadittu varsin tarkat määritelmät käytettävistä materiaaleista, mitä voidaan pitää perusteltuna alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden vuoksi. Jatkosuunnittelussa materiaalivalintoja voi olla tarpeellista täsmentää tai muuttaa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia noin 800 000 euroa, josta suurin osa muodostuu Huopalahden laiturivaihteen katuaukion ja siihen liittyvien portaiden, tukimuurien ja luiskan rakentamisesta. Muut kustannukset muodostuvat pienemmistä katualueiden muutostöistä. Raidejokerin toteuttamisesta aiheutuvien muutostöiden kustannuksia ei ole kaavan yhteydessä arvioitu.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 25.5.2016

HEL 2011-004919 T 10 03 03

 

Asemakaavamuutoksen myötä julkisen- ja yksityisen alueen välinen suhde selkiytyy Huopalahden vanhalla asema-alueella. Huopalahden asemanseutuun liittyvät suojelutavoitteet toteutuvat kaavaratkaisussa. Suojelutavoitteiden korostumisen takia asemakaavaehdotuksessa ei ole voitu esittää siinä määrin täydennysrakentamista kuin alue muutoin keskeisyytensä vuoksi edellyttäisi.

Täydennysrakentamisen vähäisyyden vuoksi yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei tarvita.

Lisätiedot

Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 24.05.2016 § 46

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 5.4.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Huopalahden vanhaa asema-aluetta ympäristöineen Etelä-Haagassa. Alue sijaitsee rantaradan molemmin puolin. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella asemaan kuuluneet rakennukset osoitteissa Kylätie 25, Angervotie 7 ja Tunnelitie 3 ja muodostaa niistä asuintontit. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennukset sijaitsevat rautatie- ja liikennealueella eikä rakennuksille ole osoitettu rakennusaloja tai rakennusoikeuksia. Tavoitteena on myös mahdollistaa Huopalahden asemanseudun kehittyminen toimivammaksi joukkoliikenteen solmukohdaksi tulevan pikaraitiotien myötä. Senaatti-kiinteistöt on myynyt vanhan asemarakennuksen ja sen pihapiirin rakennukset yksityiselle omistajalle. Asemakokonaisuuteen aikoinaan kuuluneet pihapiirit Angervotie 7 ja Tunnelitie 3 pihapiirit on myös myyty yksityisille maanomistajille 2010-luvun alussa. Suojeltuihin vanhoihin rakennuksiin sijoittuu asumista kaavan mukaan yhteensä 855 k-m². Lisäksi alueelle on osoitettu rakennusoikeutta uudelle asuinrakennukselle 400 k-m². Muu osa alueesta on Suomen valtion (Liikenneviraston) ja Helsingin kaupungin omistuksessa.

Huopalahden asema-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Asema-alueen rakennuksia on koskenut rautatiesopimus (1998), joka on solmittu valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Nämä aiemmat rautatiesopimuksen suojelutavoitteet on siirretty asemakaavaan suojelumerkinnöiksi ja muiksi tarpeellisiksi määräyksiksi. Asema-alue muodostuu rautatieasemille tyypilliseen tapaan kolmesta alueesta: eduspuistosta eli asemarakennuksesta ja sen välittömästä ympäristöstä, julkiseksi tarkoitetusta varsinaisesta asemapuistosta ja yksityisestä asuinpihasta. Huopalahden asemarakennus ja sen talousrakennus valmistuivat 1920-luvulla. Näiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Turun radan rakentamisen aikana (1900–1903) valmistuneet yksinkertainen vahtitupa, maakellari, talousrakennus ja sauna-pesularakennus. Asema-alueen rakennusten piirustukset on allekirjoittanut Rautatiehallituksen pääarkkitehti Bruno F. Granholm. Asema-alueella on sijainnut myös muita, myöhemmin purettuja rakennuksia sekä nykyisen asemarakennuksen paikalla sijainnut, 1900-luvun alussa valmistunut ensimmäinen asemarakennus. Kortteliin 29010 on merkitty uuden asuinrakennuksen rakennusala. Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemapuistoon voidaan rakentaa uusi asuinrakennus tai siirtää muualta vanha, asema-alueelle sopiva rakennus kohtaan, josta on purettu pois tunnistamaton rakennus, mutta kuitenkin sillä rajoituksella, että asemarakennuksen tulee olla asemapuiston dominanttirakennus. 

Suunnittelualueen lounais- ja kaakkoisosissa on vanhaan asema-aluekokonaisuuteen

kuuluneet erilliset pihapiirit 1900-luvun alussa valmistuneine asuin- ja ulkorakennuksineen (Angervotie 7, Tunnelitie 3). Angervotie 7 asuinkasarmi valmistui vuonna 1914 arkkitehti Bruno F. Granholmin piirustuksin. Rakennus oli suunniteltu rautatieläisten asuintaloksi. Myös Tunnelitie 3, joka sijaitsee asemapuiston vastakkaisella puolella rataa, liittyi alun perin aseman toimintaan: vahtitupa valmistui vuonna 1909.

Asemakaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan kaavassa eritasoisin suojelumääräyksin. Kaikki pää-/asuinrakennukset on suojeltu sr-1-suojelumerkinnällä, muut rakennukset joko sr-2 tai sr-3-merkinnöin. Piha-alueille on erikseen annettu ympäristöä koskeva suojelumerkintä /s. On tärkeää, että asemapuisto säilyy edelleen tunnistettavana ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteensä säilyttäen ja avoimena niin, ettei sen eri osia rajata aidoin. 

Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavatyössä rakennussuojelun osalta, ja museota on kuultu kattavasti kaavatyön yhteydessä. Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 24.05.2016 § 71

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Esitys

Pelastuslautakunta esitti seuraavan lausunnon Huopalahden aseman ja ympäristön asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12392:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen koskien Huopalahden asemaa ja ympäristöä.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on riittävällä tavalla otettu huomioon paloturvallisuuteen liittyvät asiat.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 17.05.2016 § 200

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 18.11.2015 § 53

HEL 2011-004919 T 10 03 03

 

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Etelä-Haagassa Huopalahden aseman kupeeseen tarvittavista uusista nimistä ja päätti esittää seuraavia nimiä:

Huopalahden laiturivaihde–Hoplax plattformsväxel (aukio)
Perustelu: Huopalahden aseman alkuperäisen liikennepaikkaluokan, laiturivaihteen, mukaan. Laiturivaihteet olivat asemia ja pysäkkejä vähäisempiä, mutta seisakkeita suurempia rautatieliikennepaikkoja. Laiturivaihde oli epäitsenäinen eli läheisen pysäkin tai aseman alaisuudessa toimiva miehitetty liikennepaikka, joka oli avattu henkilö- ja tavaraliikenteelle. Huopalahti avattiin laiturivaihteena vuonna 1903, kun rantarata Karjaalle avattiin liikenteelle, ja kohotettiin asemaksi 1920.

Kauppalantie–Köpingsvägen (katu)
Perustelu: Käytössä oleva nimi, jota jatketaan uudelle kaava-alueelle.

Nimistötoimikunnan tietojen mukaan liikennepaikan nimi oli Hoplaks 1.6.1925 asti, minkä jälkeen käytössä oli Huopalahti–Hoplaks. Ruotsinkielisen nimen kirjoitusasu muutettiin muotoon Hoplax 1.1.1994 virallisissa luetteloissa ja aikatauluissa, mutta kylteissä ym. vanha muoto (Hoplaks) säilyi jonkin verran pidempään.

14.10.2015 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 4.12.2014

HEL 2011-004919 T 10 03 03

 

Huopalahden asema-alueelle ja sen ympäristöön on tekeillä uusi asemakaava. Alueen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, sillä valtio on myynyt Huopalahden vanhan asemarakennuksen ja muut asema-alueeseen kuuluneet rakennukset yksityisille yhtiöille ja henkilöille. Uuden asemakaavan tavoitteena on, että asemaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja alueista muodostetaan osa Etelä-Haagan asuntoaluetta aseman saavutettavuutta ja alueiden historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja heikentämättä. Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia osoittaa Huopalahden aseman läheisyyteen autojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja sekä pienehköä täydentävää asuntorakentamista.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.11.2014

HEL 2011-004919 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 10.11.2014

 

Huopalahden asema-alueelle ja sen ympäristöön on tekeillä uusi asemakaava. Alueen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, sillä valtio on myynyt Huopalahden vanhan asemarakennuksen ja muut asema-alueeseen kuuluneet rakennukset yksityisille yhtiöille ja henkilöille. Uuden asemakaavan tavoitteena on, että asemaan kuuluneet rakennukset suojellaan ja alueista muodostetaan osa Etelä-Haagan asuntoaluetta aseman saavutettavuutta ja alueiden historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja heikentämättä. Rakennukset lähiympäristöineen muutetaan asumiseen ja asemahalliin tulee juhlatila.

Huopalahden asema-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Asema-alueen muodostavat tyypilliseen tapaan kolme aluetta: eduspuisto eli asemarakennus ja sen välitön ympäristö, julkiseksi tarkoitettu varsinainen asemapuisto ja yksityinen asuinpiha. 1920-luvulla valmistuneen asemarakennuksen ja sen talousrakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Turun radan rakentamisen aikana (1900–1903) valmistuneet yksinkertainen vahtitupa, maakellari, talousrakennus ja sauna-pesularakennus. Asema-alueen rakennusten piirustukset on allekirjoittanut Rautatiehallituksen pääarkkitehti Bruno F. Granholm. Suunnittelualueen lounais- ja kaakkoisosissa on vanhaan asema-aluekokonaisuuteen kuuluneet erilliset pihapiirit 1900-luvun alussa valmistuneine asuin- ja ulkorakennuksineen (Angervotie 7, Tunnelitie 3). Rakennukset ovat harvoja jäljellä olevia Haagan taajaväkisen yhdyskunnan ja Huopalahden kunnan aikaisia rakennuksia Huopalahdessa.

Osa asemapihan rakennuksista on yksilöity valtakunnallisesti merkittävistä rautatiealueista tehdyssä rautatiesopimuksessa. Kun rakennusten omistussuhde on nyt muuttunut, tulee rautatiesopimuksen suojelutavoitteet siirtää asemakaavaan. Kaavassa tulee myös suojella Haagan rakennusinventoinnissa (Haagan rakennukset ja arvotus, KSV, 1998) arvokkaiksi määritellyt kohteet.

Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle täydentävää asuntorakentamista. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että asema-aluetta kehitetään Museoviraston julkaiseman asema-alueiden hoito-ohjeen mukaisesti. Olemassa olevien rakennusten hoidolle ja uusien rakennusten sijoittamiselle on annettu Museoviraston oppaassa seuraavat ohjeet:

”Uudet rakennukset sijoitetaan ensisijaisesti purettujen rakennusten paikalle. Niiden tulee olla yksinkertaisia ja tarkoituksenmukaisia sekä sopia mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja värimaailmaltaan alueen muihin rakennuksiin. Rakennukset tulee ensisijaisesti sijoittaa radan suuntaisesti ja alueen raitin varrelle perinteisen tavan mukaisesti. Talousrakennukset, maakellarit ja kaivot ovat tärkeä osa vanhaa miljöötä, joten ne kannattaa kunnostaa ja säilyttää (…) nykyaikaiset rakennelmat kuten grillikatokset ja pergolat kannattaa suunnitella hyvin ja liittää pihaan istutuksin.” (Aseman puistot ja pihat. Asema-alueiden hoito-ohje. Museovirasto, 2005, s. 21.)

Huopalahdessa maltillinen täydennysrakentaminen on mahdollista asema-alueelta purettujen rakennusten paikalle. Uudisrakentamisen volyymi ja massoittelu tulee kuitenkin punnita perusteellisesti jo kaavoituksen yhteydessä. Täydennysrakentamisen suunnittelussa on syytä hyödyntää Senaatti-kiinteistöjen teettämää Huopalahden asema-alueen alueselvitystä (Arkkitehdit Mustonen Oy, 2011).

Kaupunginmuseo lausuu kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta niiden valmistuttua ja osallistuu mielellään täydennysrakentamisesta käytävään keskusteluun kaavoituksen kuluessa.

Lisätiedot

Aura Kivilaakso, tutkija, puhelin: 09 310 22017

aura.kivilaakso(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566