Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1129

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään yhdistää

- Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Tehtaanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen yhtenäisten peruskoulujen muodostamisesta Vuosaareen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan nykyisen rakennuksen huonon kunnon vuoksi. (Johanna Sydänmaa)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Opetuslautakunnan antamassa lausunnossa todetaan, että opetuslautakunta on antanut 28.3.2016 lausunnon tilakeskuksen talonrakennuksen investointiohjelmasta ja kiirehtinyt siinä Vuosaaren lukion uudisrakennushanketta nykyisen rakennuksen huonon kunnon vuoksi.

Vuosaaren lukiossa on 520 opiskelijaa ja se toimii omassa kiinteistössä. Samassa kiinteistössä olleen Tehtaanpuiston yläasteen opetus on siirtynyt 1.8.2016 alkaen aluksi väistötiloihin ja myöhemmin Vuosaaren muihin koulutiloihin. Koulurakennus on huonokuntoinen eikä kaikkia yläasteelta vapautuneita tiloja voida korjata lukion käyttöön.

Lukioon tulevien nuorten määrän arvioidaan kasvavan 1800 opiskelijalla vuoteen 2026 mennessä, mikä lisää tilantarvetta lukiokoulutuksessa.

Oma lukio lisää alueen vetovoimaisuutta ja lukion uudisrakennuksella on siten tärkeä merkitys alueen kehityksen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemisen näkökulmasta.

Myös uudet opetusmenetelmät ja oppimisen tavat vaativat uudenlaisia tiloja.

Sekä opetuslautakunnan että kiinteistölautakunnan lausunnoissa todetaan, että Vuosaaren lukion uudisrakennushanke on esitetty toteutettavaksi vuosian 2021-2022 Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa.

Kiinteistölautakunnan antamassa lausunnossa todetaan lisäksi, että kiinteistöviraston tilakeskus on pitänyt 13.5.2016 kokouksen yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja opetusviraston kanssa uuden lukion sijainnista. Lisäksi tilakeskus on jatkanut kehittämistyötä em. virastojen kanssa asian suhteen. Uuden lukion rakentaminen päästään aloittamaan, kun rakennuksen lopulliselle sijainnille saadaan varmistus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1112

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.12.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 419

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponnesta kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan:

Kiinteistöviraston tilakeskus ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutilaverkkoa yhteistyössä palveluja tuottavien hallintokuntien kanssa niiden määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tilakeskus toteuttaa tilahankkeita hallintokuntien muuttuvien tilatarpeiden ja valtuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaisesti siten, ettei tilamäärä kasva ja siten, että hankkeet priorisoidaan investointiohjelmaan turvallisuuden ja terveellisyyden sekä hallintokuntien tarpeiden mukaan.

Vuosaaren lukiossa opiskelee tällä hetkellä 520 opiskelijaa ja se toimii omassa kiinteistössä. Samassa kiinteistössä olleen Tehtaanpuiston yläasteen opetus on siirtynyt 1.8.2016 alkaen aluksi väistötiloihin ja myöhemmin Vuosaaren muihin koulutiloihin. Koulurakennus on huonokuntoinen eikä kaikkia yläasteelta vapautuneita tiloja voida korjata lukion käyttöön. Korjattavat tilat riittävät lukion nykyiselle opiskelijamäärälle.

Kiinteistölautakunta toteaa, että Vuosaaren lukion uudisrakennushanke on esitetty toteutettavaksi vuosina 2021 - 2022 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa. Lisäksi kiinteistöviraston tilakeskus painottaa, että se on pitänyt 13.5.2016 kokouksen yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja opetusviraston kanssa uuden lukion sijainnista. Lisäksi tilakeskus on jatkanut kehittämistyötä em. mainittujen virastojen kanssa asian suhteen. Uuden lukiorakennuksen rakentamisen suunnittelu päästään aloittamaan heti kun lopulliselle rakennuksen sijainnille saadaan varmistus.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 291

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta on antanut 28.3.2016 lausunnon tilakeskuksen talonrakennuksen investointiohjelmasta (liite 1) ja kiirehtinyt siinä Vuosaaren lukion uudisrakennushanketta nykyisen rakennuksen huonon kunnon vuoksi.

Vuosaaren lukiossa on 520 opiskelijaa ja se toimii omassa kiinteistössä. Samassa kiinteistössä olleen Tehtaanpuiston yläasteen opetus on siirtynyt 1.8.2016 alkaen aluksi väistötiloihin ja myöhemmin Vuosaaren muihin koulutiloihin. Koulurakennus on huonokuntoinen eikä kaikkia yläasteelta vapautuneita tiloja voida korjata lukion käyttöön. Korjattavat tilat riittävät lukion nykyiselle opiskelijamäärälle.

Lukioon tulevien nuorten määrän arvioidaan kasvavan 1800 opiskelijalla vuoteen 2026 mennessä, mikä lisää tilantarvetta lukiokoulutuksessa. Helsingin kaupungin suomenkieliset lukiot ovat jo tällä hetkellä täynnä. Opiskelijamäärän kasvaessa Vuosaaren lukion uudisrakennus vastaa osittain lisääntyvään koulutilojen tarpeeseen.

Helsingin kaupungin lukiot eivät ole alueellisia: lukion lähialueilta tulevien opiskelijoiden osuus vaihtelee kahdesta prosentista 45 prosenttiin. 36 % Vuosaaren lukioon hakeutuvista opiskelijoista on Vuosaaresta ja sen lähialueelta. Oma lukio lisää alueen vetovoimaisuutta ja lukion uudisrakennuksella on siten tärkeä merkitys sekä alueen kehityksen että alueellisen eriytymisen ehkäisemisen näkökulmasta. Vuosaaren alueella ei toimi toista lukiota eikä ammatillista oppilaitosta.

Opetus, oppiminen ja koulun toimintakulttuuri ovat uudistumassa merkittävästi. Oppimisessa painotetaan sisältöjen sijaan taitoja, kuten ongelmanratkaisua, ajattelun taitoja, luovuutta ja tiedon rakentamista yhdessä. Oppiminen on entistä enemmän yhteisöllistä ja opetus ilmiöpohjaista. Uudet opetusmenetelmät ja oppimisen tavat vaativat uudenlaisia tiloja.

Vuosaaren lukio tarvitsee uudet, nykyaikaiset, tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat, jotka edistävät opiskelijan monipuolista kehittymistä ja oppimista sekä tukevat uusia pedagogisia ratkaisuja.

Opetuslautakunta toteaa, että Vuosaaren lukion uudisrakennushanke on esitetty toteutettavaksi vuosina 2021–2022 Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden ehdotuksessa vuosille 2017–2026.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566