Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1071

Määrärahan siirtäminen kiinteistölautakunnan käyttöön HITAS-osakkeiden ostamiseen

HEL 2016-010588 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2016 talousarvion kohdasta
8 22 19 Muut kohteet, Khn käytettäväksi 200 000 euroa talousarvion kohtaan 8 22 09, Hitas-osakkeiden ostaminen, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistölautakunnan käyttöön vuodelle 2016 on varattu 1,0 milj. euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostoa varten. Kuluvan vuoden aikana ostetaan kuusi Hitas-huoneistoa, joista neljä maksetaan kokonaisuudessaan. Vuoden 2016 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2014-2015 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä.

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdassa 8 22 09, HITAS-osakkeiden ostaminen, kiinteistölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2016 osoitetun määrärahan 200 000 eurolla.

Talousarvion lukuun 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi sisältyvässä kohdassa 8 22 19, Muut kohteet on arvioitu jäävän käyttämättä määrärahoja siten, että HITAS-osakkeiden ostoon tarvittava lisämääräraha 200 000 euroa voidaan siirtää talousarviokohtaan 8 22 09, Hitas-osakkeiden ostaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 06.10.2016 § 398

HEL 2016-010588 T 02 02 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdassa 8 22 09, HITAS-osakkeiden ostaminen, kiinteistölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2016 osoitetun määrärahan 200 000 eurolla.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Sari Hilden

Lisätiedot

Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566