Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1079

Kansaneläkelaitoksen toimitalon tontin rakennuskiellon pidentäminen Taka-Töölössä (nro 12428, tontti 507/12)

HEL 2016-010230 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 507 tontin 12 rakennuskieltoa kahdella vuodella 18.12.2018 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12428, päivätty 8.11.2016).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennusasetuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12428/8.11.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Kaupunginhallituksen 1.12.2014 (1278 §) määräämä rakennuskielto on voimassa 18.12.2016 saakka 14. kaupunginosan korttelin 507 tontilla 12.

Kansaneläkelaitos omistaa tontin.

Taustaa

Alvar Aalto Säätiö lähetti 12.6.2000 päivätyn kirjeen kaupunginhallitukselle koskien arkkitehti Alvar Aallon rakennusten suojelua asemakaavoilla. Säätiön edustajat esittivät, että vielä kaavalla suojelematta olevaan ryhmään kuuluvien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen suojelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2000 (1676 §) määrätä mm. ko. tontin rakennuskieltoon. Päätöksessä mainitaan tavoitteena olevan, että Helsingissä vielä jäljellä olevat Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset säilytetään ja varustetaan asianmukaisin suojelumerkinnöin. Rakennusten kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon selvittämisen nähtiin olevan tarkoituksenmukaisinta tehdä tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Suojeluasemakaavojen laatimista varten alueet esitettiin määrättäväksi rakennuskieltoon.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2000 määrätä alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Alun perin rakennuskieltoon kuuluneille Pitäjänmäen kaupunginosan korttelin 46009 tonteille 5, 6, 12, 13, 14 ja 15, Pitäjänmäen kaupunginosan korttelin 46146 tontille 5, Munkkiniemen kaupunginosan kortteliin 30014 ja puistoalueelle, Punavuoren kaupunginosan korttelin 94 tontille 8 sekä Kampin kaupunginosan korttelin 216 tontille 1 on jo laadittu suojeluasemakaavat. Katajanokan kaupunginosan korttelissa 142 tontilla 1 sijaitseva rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla. Edellä mainittujen alueiden osalta rakennuskielto on päättynyt.

Asemakaavoitus on vielä kesken kahdessa edelleen rakennuskiellossa olevassa kohteessa: Stora Enso Oy:n henkilökunnan vapaa-ajan rakennus ja rantasauna Vuosaaressa (rakennuskiellon jatkaminen 18.12.2016 saakka, kaupunginhallitus 1.12.2014, 1277 §) ja nyt puheena oleva Kansaneläkelaitoksen rakennus Taka-Töölössä kortteli 507 tontti 12. Vuosaaren korttelin 54200 tontin 1 osalta rakennuskieltoa jatketaan kaupunginhallituksen eri päätöksellä.

Taka-Töölössä korttelissa 507 tontilla 12 sijaitseva Kansaneläkelaitoksen toimitalon kaupunkikuvallinen asema Kirjailijanpuiston päätepisteenä on merkittävä. Rakennus valmistui vuonna 1956. Julkisen rakennuksen mahtipontisuutta välttääkseen Aalto jakoi sen erikorkuisiin siipiosiin ilmentäen samalla yhtäältä talon henkilöstön hierarkkista asemaa, toisaalta tilojen julkisuusastetta. Aalto sai suunnitella rakennuksen sisustusta ja yksityiskohtia myöten. Myös sisätilat ovat säilyneet erinomaisesti lähes alkuperäistä vastaavassa asussaan.

Suunnittelutilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 7995 (vahvistettu 16.8.1982), jonka mukaan alue on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH).

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tontti kuuluu kantakaupungin C2 alueeseen: Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.

Kansaneläkelaitoksen suojelemista erityislailla (laki rakennusperinnön suojelemisesta) selvitetään Museoviraston toimesta.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 8.11.2016 päivätyn piirustuksen nro 12428.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12428/8.11.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Kaupunginmuseo

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 369

HEL 2016-010230 T 10 03 05

Ksv 2824_6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 507 tontin 12 rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 18.12.2018 saakka (piirustus nro 12428, päivätty 8.11.2016).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260

jukka.e.kahkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566