Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1080

Rakennuskiellon pidentäminen Vuosaaren Ramssinniemessä (nro 12427, tontti 54200/1)

HEL 2016-010219 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54200 tontin 1 rakennuskieltoa kahdella vuodella 18.12.2018 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12427, päivätty 8.11.2016).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennusasetuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12427/8.11.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Rakennuskielto on voimassa 18.12.2016 saakka 54. kaupunginosan alueella (Vuosaari) kortteli 54200 tontilla 1 (kaupunginhallitus 1.12.2014, 1277 §).

Stora Enso Oyj omistaa tontin.

Taustaa

Alvar Aalto Säätiö lähetti 12.6.2000 päivätyn kirjeen kaupunginhallitukselle koskien arkkitehti Alvar Aallon rakennusten suojelua asemakaavoilla. Säätiön edustajat esittivät, että vielä kaavalla suojelematta olevaan ryhmään kuuluvien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen suojelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2000 (1676 §) määrätä mm. ko. tontin rakennuskieltoon. Päätöksessä mainitaan tavoitteena olevan, että Helsingissä vielä jäljellä olevat Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset säilytetään ja varustetaan asianmukaisin suojelumerkinnöin. Rakennusten kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon selvittämisen nähtiin olevan tarkoituksenmukaisinta tehdä tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Suojeluasemakaavojen laatimista varten alueet esitettiin määrättäväksi rakennuskieltoon.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2000 määrätä alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Alun perin rakennuskieltoon kuuluneille Pitäjänmäen kaupunginosan korttelin 46009 tonteille 5, 6, 12, 13, 14 ja 15, Pitäjänmäen kaupunginosan korttelin 46146 tontille 5, Munkkiniemen kaupunginosan kortteliin 30014 ja puistoalueelle, Punavuoren kaupunginosan korttelin 94 tontille 8 sekä Kampin kaupunginosan korttelin 216 tontille 1 on jo laadittu suojeluasemakaavat. Katajanokan kaupunginosan korttelissa 142 tontilla 1 sijaitseva rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla. Niiden osalta rakennuskielto on päättynyt.

Asemakaavoitus on vielä kesken kahdessa edelleen rakennuskiellossa olevassa kohteessa: Kansaneläkelaitoksen rakennus Taka-Töölössä kortteli 507 tontti 12 (rakennuskiellon jatkaminen 18.12.2016 saakka, kaupunginhallitus 1.12.2014, 1278 §) ja kyseinen rakennuskiellon pidentämistä koskeva Stora Enso Oy:n henkilökunnan vapaa-ajan rakennus ja rantasauna Vuosaaressa.

Vuosaaren Ramsinniemessä korttelin 54200 tontilla 1 sijaitsee Alvar Aallon Enso-Gutzeit Osakeyhtiön, nykyisen Stora Enso Oyj:n, henkilökunnalle suunnittelema vapaa-ajanrakennus ja rantasauna. Ne valmistuivat Helsingin olympiavuonna 1952. Sijaintipaikka Kortlahden rannalla on rauhallinen. Vapaa-ajan rakennuksen sisustuksen suunnittelivat taiteilija Maija Heikinheimo ja yhtiön johtajan vaimo, vuorineuvoksetar Greta Skogster-Lehtinen. Päärakennus on säilynyt sisustusta myöten lähes alkuperäisenä. Mustaksi maalattu hirsisauna sijaitsee aivan merenrannan tuntumassa jyrkällä rantakalliolla.

Suunnittelutilanne

Vuosaaren tontilla 54200/1 voimassa olevassa asemakaavassa (nro 7824, vahvistettu 8.6.1979) tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa sisäoppilaitoksen henkilökunta-asuntoineen (YOA). Voimassa olevalla asemakaavalla ei pystytä turvaamaan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä. Asemakaava on siten vanhentunut.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tontti on asuntovaltainen alue A4: Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,40. Alueen pinta-alasta keskimäärin 70 % tai enemmän on korttelimaata.

Vuosaaren Ramsinniemen asemakaavoitus voidaan käynnistää, uuden yleiskaavan tultua hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa. Tontin 54200/1 kaavoitusta on tarkoituksenmukaista edistää Vuosaaren Ramsinniemen alueen asemakaavoituksen käynnistyttyä.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi 18.12.2016 päättyvää rakennuskieltoa tulisi Vuosaaren korttelin 54200 tontin 1 osalta jatkaa, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa. Rakennuskieltoa tulisi jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 8.11.2016 päivätyn piirustuksen nro 12427.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12427/8.11.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunginmuseo

Kiinteistölautakunta

Kiinteistöpalvelut

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 370

HEL 2016-010219 T 10 03 05

Ksv 2825_5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54200 tontin 1 rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 18.12.2018 saakka (piirustus nro 12427, päivätty 8.11.2016).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566