Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1066

V 14.12.2016, Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämisestä kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (8.11.2016) Helsingin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämistä kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. 

Kunnan vastuulla on huolehtia sen sairaaloihin sisäänkirjoitettujen ja sen laitoksissa pitkäaikaisesti asuvien asiakkaiden ja potilaiden terveydenhuoltolain 73 §:n nojalla järjestettävistä kuljetuksista hoitoihin ja tutkimuksiin sekä laitossiirroista. Siirron tarkoituksena on järjestää lakisääteinen julkisoikeudellinen palvelu horisontaalisena yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteen on hyödyntää voimavarat mahdollisimman tehokkaasti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteistyötä ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä sen tarkoituksena ole liikevoiton tavoittelu.   

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolla on kuljetuspalvelut -yksikkö, joka tuottaa inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien kävelevien tai pyörätuolipotilaiden kiireettömät kuljetukset. Kiireettömät ambulanssikuljetukset HUS on tuottanut Helsingin kaupungille jo vuodesta 2006 lähtien. Luovutuksen johdosta myös kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireetöntä potilaskuljetusta koskeva palvelu siirretään HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 mom. nojalla HUSin tuottamaksi.   

Selvitystyö ja tulokset

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti 18.8.2016 § 124 perustaa ohjausryhmän selvittämään sosiaali- ja terveysviraston ja HUS-Logistiikan potilaskuljetuspalvelujen mahdollista yhdistämistä päällekkäisyyksien purkamiseksi. Selvitys tehtiin yhdessä HUS-Logistiikan kanssa. Ohjausryhmässä oli myös henkilöstön edustus.

Työryhmä selvitti ja arvioi sosiaali- ja terveysviraston ja HUSin kiireettömien potilaskuljetusten nykyiset työnjako- ja toimintamallit, eri organisointitapojen vaikutukset tuottavuuteen ja tehokkuuteen, asiakaspalvelun laatuun, henkilöstöön ja sopimussuhteisiin sekä mahdollisen yhdistämisen etuja ja riskejä.

Nykyisen toimintamallin mukaan sosiaali- ja terveysviraston tarvitsemat kiireettömät ambulanssikuljetukset tilataan HUSilta ja muut kiireettömät potilaskuljetukset viraston omasta kuljetuspalvelusta. Viikonloppuisin ja arkisin virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja terveysviraston tilauspalvelu ja potilaskuljetukset on järjestetty Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen kautta.

Tarvittavan ajoneuvotyypin arvioi kuljetuksen tilaaja. Tilaajilla ei aina ole osaamista arvioida tarvittavaa ajoneuvoa (ambulanssi, paari-inva-auto, inva-auto). Toiminnan järjestäminen yhteistyössä HUSin kanssa mahdollistaa paremman ohjauksen ajoneuvojen valinnassa, kun kaikki kiireettömät potilaskuljetukset tilataan samasta paikasta. HUS tarjoaa mahdollisuuden paari-inva-auton käyttöön. Helsingin kaupungilla ei tällä hetkellä ole paari-inva-autoja käytössä. Paari-inva-auto on ambulanssikuljetusta edullisempi kuljetusvaihtoehto.

Tällä hetkellä erilaisia tilauksia ei pystytä yhdistelemään tai ketjuttamaan. Yhdistelemällä ja ketjuttamalla on mahdollista tehostaa kuljetuksia ja lisätä tuottavuutta. Keskittämällä tilaustoiminta kaikkien kiireettömien potilaskuljetusten osalta yhteen keskukseen on mahdollista yhdistellä ja ketjuttaa kuljetuksia, kun tämä on potilaan tilanne huomioon ottaen mahdollista.

HUSilla on käytössä sähköinen ajovälitysjärjestelmä. Sähköinen ajovälitys tehostaa kuljetusten jakamista sosiaali- ja terveysviraston puhelimella tapahtuvaan järjestelyyn verrattuna.

Kiireettömien potilaskuljetusten järjestäminen yhdessä HUSin kanssa mahdollistaa päällekkäisten tietojärjestelmien purkamisen. SAP-järjestelmä voidaan korvata kuljetustilausten ja tilastoinnin osalta HUSin käyttämällä Kaiku-järjestelmällä.

Kustannusvaikutusta arvioitiin vuoden 2015 kuljetusmäärillä ja vuoden 2017 kuljetusten yksikköhinnoilla. Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana järjestetyn yhdensuuntaisen kiireettömän potilaskuljetusmatkan keskikustannus on 57,25 euroa ja ostopalveluna 26,03 euroa. HUSin osalta vastaavat hinnat ovat 51 euroa ja 49 euroa yhdensuuntaista matkaa kohden.

Toiminnan siirto ja yhteistoiminta

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa. Henkilöstölle tarjotaan tukea muutokseen yhteistyössä Työterveys Helsingin kanssa.

Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnassa, talous- ja tukipalvelujen henkilöstötoimikunnassa sekä järjestöneuvottelukunnassa. Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa 1.12.2016 ja sen antama lausunto lisätään esityslistalle.

Siirtyviin työntekijöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n tarkoitettuja liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan vastuut siirtyvät lainsäädännön mukaisesti.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä, jossa HUS tuottaa jatkossa kaikki Helsingin kaupungin tarvitsemat kiireettömät potilaskuljetuspalvelut (aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä, henkilöstön asemaa sekä siirtyvää henkilöstöä koskevat liitteet 2 - 4). 

Helsingin kaupungin ja HUSin välille on tarkoitus solmia liitteenä 5 oleva kiireettömiä potilaskuljetuksia koskeva yhteistyösopimus. Palvelu ja sen hinnat on kuvattu liitteissä 6 ja 7.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 momentin perusteella kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, henkilöstöosaston ja oikeuspalvelujen kanssa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan kiireettömiä potilaskuljetuksia koskevasta yhteistyöstä käytännön järjestelyineen.   

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus, Liikkeenluovutusasiakirja

2

Potilaskuljetuksen siirtyvät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

3

Henkilöstön asema

4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

5

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen tuottamisesta

6

Kiireettömien potilaskuljetusten palvelukuvaus koskien muita kuin ambulanssikuljetuksia

7

Hinnat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Palvelukeskus

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.11.2016 § 258

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämisen kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

08.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566