Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1070

Määrärahojen siirtäminen talousarvion alakohtien välillä ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle alueiden esirakentamiseen

HEL 2015-007889 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle aiemmin myöntämiä vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi alakohtien määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 01 02 18

Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

- 2 880 000

8 01 02 11

Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

- 420 000

8 01 02 10

Muu esirakentaminen

+ 3 300 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

        2 100 000 euroa Tankovainion esirakentamiseen ja 

        1 200 000 euroa Siltalanpuiston esirakentamiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Tilkanvierron kunnallisteknisiin siirtoihin myönnetyn määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta siten, että 180 000 euroa käytetään Östersundomin maa-aineksen otto-, kierrätys- ja läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys määrärahojen uudelleen kohdentamiseen, 18.11.2016

2

Rakennusviraston esitys Tankovainion esirakentamiseen

3

Rakennusviraston esitys Siltalanpuiston esirakentamiseen

4

Siltalanpuiston esirakentamisalue

5

Rakennusviraston esitys Östersundomin maa-aineksen otto- ja käsittelyalueen YVA:an

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen siirrot

Rakennusvirastolla on käytettävänään Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuodelle 2016 myönnettyä ylitysoikeutta
1,3 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallitus on 20.6.2016 § 610 myöntänyt rakennusvirastolle Kalasataman esirakentamiseen 7,7 milj. euroa. Kalasataman esirakentaminen ei ole edennyt suunnitellusti ja kaupunginhallituksen myöntämästä määrärahasta on mahdollista käyttää 2,88 milj. euroa muiden alueiden esirakentamiseen. 

Kaupunginhallitus on myöntänyt 20.6.2016 § 609 Tilkanvierron kunnallisteknisiin siirtoihin 2,0 milj. euroa. Tilkanvierron toimenpiteet eivät ole edenneet suunnitellulla aikataululla, joten muihin esirakentamiskohteisiin on mahdollista siirtää 0,6 milj. euroa.

Yhteensä 3,48 milj. euroa on mahdollista siirtää kaupungin asuntotuotantotavoitteen saavuttamisen edellyttämiin kohteisiin Tankovainiossa ja Siltalanpuistossa sekä Östersundomin maa-aineksen otto-, kierrätys- ja läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiin.

Myönnettyjen määrärahojen uudelleen kohdentaminen edellyttää talousarvion alakohtien välisiä siirtoja yhteensä 3,3 milj. eurolla sekä määrärahan käyttötarkoituksen muutosta 0,18 milj. eurolla.

Määrärahojen myöntäminen

Tankovainion alue Mellunkylässä

Asemakaavan muutos 12008 Tankovainio-Broenda mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Mellunkylän kaupunginosassa, Itäväylän ja Länsimäentien liittymän eteläpuolelle. Kaavan mukaan asuminen jakautuu kahteen osa-alueeseen. Pohjoinen alue sijoittuu Mellunmäen pelastusaseman viereen ja toinen metsäisen Tankomäen rinteille.

Alueelle on suunniteltu kerrostaloja, rivi- ja omakotitaloja. Kerrostalojen rakentaminen on käynnistynyt alueelle kesällä 2014. Alueen läpi virtaa Mellunkylänpuron kaksi uomaa. Puron pääuoman vedet ohjataan katujen ali ja tonttien lähellä putkissa. Rakentamisen alle jäävä Mellunkylänpuron itäinen uoma siirretään uuden asuinalueen itäreunaan.

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt pohjoisen alueen katusuunnitelmat 28.10.2014 ja 7.6.2016. Rakennusvirasto on aloittanut alueen esirakentamisen ja Linnanpajantien maanrakennus ja kunnallistekniset työt vuonna 2015. Tänä vuonna rakentaminen jatkuu Tankomäenkadun ja Tankomäenkujan esirakentamisella sekä katujen maanrakennus- ja kunnallisteknisillä töillä.

Katujen rakentaminen ja Mellunkylänpuron putkitus sekä uoman siirto edellyttää esirakentamista, mikä sisältää mm. kaivu-, täyttö- ja kalkkipilarointitöitä. Esirakentaminen tehdään katujen rakentamisen aikataulussa.

Esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 4,7 milj. euroa, joka perustuu esirakentamissuunnitelman tai rakennussuunnitelman kustannusarvioon sekä pohjoisen asuinalueen osalta urakoitsijan esittämään tarjoukseen. Kaupunginhallitus on myöntänyt esirakentamisrahaa vuonna 2015 rakennusvirastolle yhteensä 2,6 milj. euroa, josta käytettiin noin 1,7 milj. euroa. Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuodelle 2016 myönnettyä ylitysoikeutta on rakennusvirastolle myönnetty esirakentamiseen 0,9 milj. euroa. Tankovainion asuinalueen esirakentamistyöt saadaan päätökseen vuoden 2016 aikana. Rakennusviraston ja kaupunginkanslian jatkovalmistelussa määrärahatarpeeksi on täsmentynyt 2,1 milj. euroa.

Siltalanpuiston alue Suutarilassa

Siltalanpuiston alueen asemakaavanmuutos 12243 Suutarilan kaupunginosassa on tullut voimaan 6.3.2015. Aluetta rajoittavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja Siltakyläntie. Asemakaavanmuutos mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen. Siltalanpuiston reunoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin on suunniteltu uusia asuinkerros- ja pientalotontteja nykyiselle puistoalueelle ja osin nykyisille paikoitusalueille. Myös osalle nykyisistä tonteista on kaavassa luotu täydennysrakentamismahdollisuuksia. Alue on pääosin rakennettua pienkerrostalovaltaista asuntoaluetta ja puistoa. Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 000 k-m² ja yleisten rakennusten kerrosalaa 400 k-m².

Maaperäolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti kaava-alueen sisällä. Alueen pohjoisimmalla osalla ylin maakerros on pääosin hiekkaa tai moreenia, tai kitkamaakerroksen päällä on ohut savikerros. Savikerroksen paksuus kasvaa kohti etelää ja suurimmillaan savikerroksen paksuus on yli 14 metriä. Alueella ei tiedetä olleen sellaisia toimintoja, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa maaperän pilaantumista. Kiinteistöviraston geotekninen osasto on laatinut alueelle pohjarakennussuunnitelman. Pääasiallisena pohjanvahvistusmenetelmänä uusilla tonteilla ja katualueilla on pilaristabilointi. Tonttien ja katualueiden stabiloinnin lisäksi esirakentamistoimenpiteinä alueella tehdään kaapeleiden siirtoja pois uusilta tonteilta sekä nykyisen avo-ojan siirto noin 250 metrin matkalla pois uusilta omakotitalotonteilta.

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt Siltalanpuiston alueen katusuunnitelmat 3.11.2015. Rakennusvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staralta tarjouksen katujen ja tonttien esirakentamisesta. Stara on kilpailuttanut katujen ja tonttien stabilointiurakan. Alueen rakentaminen alkaa vuonna 2016 katujen ja tonttien esirakentamisella. Esirakentaminen jatkuu vuoden 2017 kevääseen. Siltalanpuiston alueen rakennusviraston Staralla teettämien esirakentamistöiden kokonaiskustannukset ovat noin 2,2 milj. euroa. Kustannusarvio perustuu stabilointitöiden osalta Staran rakennusvirastolle antamaan tarjoukseen, avo-ojan siirtokustannusten osalta rakennussuunnitelman kustannusarvioon sekä lisä- ja muutostyövaraukseen. Vuonna 2016 esirakentamisrahan tarve Siltalanpuiston alueella on noin 1,2 milj. euroa.

Määrärahojen siirto ja määrärahan käyttötarkoituksen muutos

Rakennusvirasto esittää, että rakennusvirastolle tänä vuonna myönnettyä esirakentamiseen tarkoitettua määrärahaa siirrettäisiin talousarvion alakohdasta 8 01 02 17 Kalasataman esirakentaminen ja maaperän puhdistus 2,88 milj. euroa ja alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet 0,42 milj. euroa talousarvion alakohdille 8 01 02 10, Muu esirakentaminen Tankovainion ja Siltalanpuiston yhtensä 3,3 milj. euroa. Talousarvion alakohdalla 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet tulisi tehdä  0,18 milj. euron suuruinen määrärahan käyttötarkoituksen muutos Tilkanvierron kunnallisteknisistä siirroista Östersundomin maa-aineksen otto-, kierrätys- ja läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiin.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen aiemmin rakennusviraston käyttöön myöntämien määrärahojen käyttö on muuttunut.  Määrärahatarpeita tulee siten kohdentaa uudelleen. Tarvittavat määrärahasiirrot sekä määrärahan käyttötarkoituksen muutos tulisi tehdä talousarviokohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi eri alakohtien välillä.

Edelleen esittelijä toteaa, että Tankovainion ja Siltalanpuiston esirakentamiseen sekä Östersundomin maa-aineksen otto-, kierrätys- ja läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiin tarvittava yhteensä
3,48 milj. euroa tulisi myöntää rakennusvirastolle talousarvion kohdan
8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi eri alakohdista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys määrärahojen uudelleen kohdentamiseen, 18.11.2016

2

Rakennusviraston esitys Tankovainion esirakentamiseen

3

Rakennusviraston esitys Siltalanpuiston esirakentamiseen

4

Siltalanpuiston esirakentamisalue

5

Rakennusviraston esitys Östersundomin maa-aineksen otto- ja käsittelyalueen YVA:an

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.10.2015 § 1010

HEL 2015-007889 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2015 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen, Khn käytettäväksi
Hallintolain 51 §:n perusteella korjattu viraston nimi, LSM, 11.11.2015

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2015 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 

2 600 000 euroa, Tankovainion uuden asuntoalueen esirakentamiseen

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566