Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 985

V 30.11.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pertti Villon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1

Villo Pertti valtuustoaloite, asia 14_ilman allekirjoituksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Valtuutettu Pertti Villo ja 16 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että sosioekonomiselta asemaltaan Helsingin heikoimpiin alueiseen kuuluvasta, 10 000 asukkaan Tapulikaupungista puuttuu asukastilat. Aloitteen mukaan monissa samankokoisissa kaupunginosissa on useitakin asukastiloja.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kiinteistölautakunnan, nuorisolautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin lokakuulta 2016.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupungin hallinnassa olevien tilojen osalta tavoitteena on saada olemassa olevat tilat mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Periaatteellisena lähtökohtana on avata yhä enemmän julkisia omistamia tiloja asukkaiden käyttöön aina kun se on mahdollista.

Nykyisten tilojen monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä on mahdollista lisätä esim. kehittämällä niiden vuoro-, yhteis- ja kansalaiskäytön järjestelyjä. Tätä varten on muun muassa selvitetty hallintokuntien ulosvuokrauksen nykykäytäntöjä, joita osana tulevaa Helsingin kaupungin organisaatiouudistusta tullaan yhtenäistämään.

Tapulikaupungin alueen julkisissa ja yksityisissä kiinteistöissä on jo järjestettävissä aloitteessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Tällaisia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, kirjastossa ja nuorisotilassa.

Helsingissä on n. 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toimintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyhjiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toimintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Tämä asukasosallisuuden avustuskokonaisuus on tulossa vuoden 2017 osalta kaupunginhallituksen päätettäväksi. Seuraavien, eli vuoden 2018 avustusten hakuaika ajoittunee huhtikuulle 2017.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1

Villo Pertti valtuustoaloite, asia 14_ilman allekirjoituksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 420

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Pertti Villon ym. valtuustoaloitteeseen Tapulikaupungin asukastilasta:

Helsingin kaupunki edistää osallisuutta ja asukkaiden omaehtoista toimintaa. Virastot vuokraavat tilojaan asukaskäyttöön. Tällaisia tiloja on erityisesti opetusvirastolla, sosiaali- ja terveysvirastolla, varhaiskasvatusvirastolla, nuorisoasiainkeskuksella ja kirjastolla.

Uusilla alueilla kuten Viikissä ja Arabianrannassa on kaavoituksen ja tontinluovutuksen yhteydessä perustettu alueelle yhteiskerhotiloja, joiden kustannukset alueen taloyhtiöt kattavat vastikkeissaan. Yhteiskerhotiloja hallinnoi taloyhtiöiden omistama palveluyhtiö tai pysäköintiyhtiö. Usein näiden operointivastuu on paikallisella asukasyhdistykselle.

Vanhoissa kaupunginosissa asukasjärjestöt ovat vuokranneet tyhjiksi jääneitä liiketiloja asukastoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Kumpulan kylätila, Käpylän yhteiskuntaklubi ja Pohjois-Haagassa Ilkan kulma.

Kaupunki tukee omaehtoista asukastalotoimintaa avustuksilla. Helsingissä toimii noin 30 asukkaiden hallinnoimaa asukastilaa, jotka ovat hakeneet vuosittain kaupungilta avustusta asukastalotoimintaan.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Hannu Kurki, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016 § 339

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Ksv 5264_63

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteen mukaisten asukastilojen järjestämiselle Tapulikaupunkiin ei ole asemakaavallisia esteitä.

Alueen julkisissa ja yksityisissä kiinteistöissä on jo järjestettävissä aloitteessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Asukastoimintaa on mahdollista järjestää ainakin julkisten palvelutilojen yhteydessä. Tällaisia tiloja ovat esim. lähialueiden koulut, päiväkodit, kirjastot ja nuorisotilat. Lisäksi Tapulikaupungin voimassa olevissa asemakaavoissa on keskusta-alueen katujen ja aukioiden varsille varattu ja toteutettu useita liike- ja palvelutiloja, joissa on mahdollista järjestää myös valtuustoaloitteessa mainittua kokoontumis- ja harrastustoimintaa. Nykyisellä väestöpohjalla ei alueella ole välitöntä tarvetta palvelu- ja kokoontumistilojen määrän lisäämiseen. Nykyisten tilojen monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä on mahdollista lisätä esim. kehittämällä niiden vuoro-, yhteis- ja kansalaiskäytön järjestelyjä.

Aloitteessa viitataan Viikin asukastaloihin. Viikin asukastalojen rakentaminen on rahoitettu alueen asukkaiden toimesta varaamalla alueen rakentamisvaiheessa resursseja koko alueen asukkaiden yhteisten asukastalojen rakentamiseen. Asukastaloja hallinnoi ja ylläpitää alueen asuinkiinteistöjen yhdessä omistama alueellinen pysäköintiyhtiö.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 11.10.2016 § 100

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuravan lausunnon:

Kansalaisyhteiskunnan toiminta ja vireys ovat paljolti riippuvaisia käytettävissä olevista kokoontumis- ja harrastuspaikoista kuten aloitteessa tuodaan esille.  Kaupungin periaatteellisena lähtökohtana on ollut avata yhä enemmän sen omistamia tiloja asukkaiden käyttöön aina kun se on mahdollista. Tätä varten on muun muassa selvitetty hallintokuntien ulosvuokrauksen nykykäytäntöjä, joita osana tulevaa organisaatiouudistusta tullaan yhtenäistämään. 

Kaupunkilaisten itse ylläpitämiä asukastaloja on syntynyt Helsinkiin pääsääntöisesti kahdella tavalla. Tyypillisimmät asukastilat ovat niin sanottuja yhteiskerhotiloja. Niitä on kaavoitettu ja suunniteltu lähinnä uusille alueille viime vuosikymmeninä. Yleensä tilojen hallinnosta vastaa paikallinen pysäköinti- tai kehitysyhtiö, joka kerää tilojen ylläpitoon tarvittavat resurssit asukkailta vastikkeissa. Toiminnan sisällöstä vastaa yleensä joku asukasyhteisö. Aloitteessa esiin nostetut Viikin asukastilat kuuluvat tähän kategoriaan. Asukasyhteisöt ovat myös vuokranneet alueellaan vapaina olevia tiloja ja tehneet niistä asukastaloja. Näin ovat syntyneet muun muassa Käpylän yhdyskuntaklubi ja Maunulan mediapaja. Asukasyhteisöjen ylläpitämät asukastalot voivat saada kaupunginkansliasta tukea vuokriin ja erilaisiin muihin kuluihin. Kulttuurikeskukselta voi hakea tukea paikallisiin kulttuurihankkeisiin.

Tapulikaupungin kirjasto sijaitsee Puistolan aseman välittömässä läheisyydessä (Ajurinaukio 5).

Kaupunginkirjaston tiloja ja toimintaa kehitetään asukkaiden tarpeista käsin. Kirjastojen asukastilamaista käyttöä tuetaan tarjoamalla alueella toimiville piireille, seuroille ja yhdistyksille mahdollisuus käyttää tilaa joko aukioloaikojen puitteissa tai niiden ulkopuolella. Tavoitteena on saada olemassa olevat kaupungin tilat mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Työ- ja neuvottelutilojen lisäksi on tarjolla palveluneuvontaa ja tiedotusväylä joka tavoittaa laajasti alueen muita toimijoita ja asukkaita. Kirjastotilan pohjaratkaisu ja sijainti raamittavat omalta osaltaan tilankäyttöä.

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus painottaisi asukastoiminnan tukipäätöksiä tehdessään niitä hakijoita, jotka mahdollistavat kaikille avointen kokoontumistilojen syntymistä alueille, joilla niitä ei vielä ole.

Tapulikaupunkiseura ja alueen aktiivit ovat hakeneet itselleen sopivia tiloja pitkän aikaa. Ottaen myös huomioon alueen puutteelliset kulttuuripalvelut ja alueen eriarvoisuuden moneen muuhun Helsingin kaupunginosaan verrattuna, lautakunta pitää tilojen löytymistä erittäin tärkeänä ja tarpeellisena alueen viihtyvyyden kannalta.

Käsittely

11.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen (lisätään lausuntoon):
Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus painottaisi asukastoiminnan tukipäätöksiä tehdessään niitä hakijoita, jotka mahdollistavat kaikille avointen kokoontumistilojen syntyä alueille, jossa niitä ei vielä ole. Tapulikaupunkiseura ja alueen aktiivit  ovat hakeneet itselleen sopivia tiloja pitkän aikaa. Ottaen myös huomioon alueen puutteelliset kulttuuripalvelut ja alueen eriarvoisuuden moneen muuhun Helsingin kaupunginosaan verrattuna, lautakunta pitää tilojen löytymistä erittäin tärkeänä ja tarpeellisena alueen viihtyvyyden kannalta.

Kannattaja: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2016 § 245

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Pertti Villon ym. tekemästä Tapulikaupungin asukastiloja koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Asukastalot- ja tilat sekä asukkaiden erilainen yhteistyö edesauttavat omaehtoista kansalaistoimintaa ja niiden avulla voidaan tukea alueen asukkaita ja yhteisöjä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Toiminnassa tulee olla halukkuutta ja osaamista kohdata eri väestö- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia kaupunkilaisia.

Helsingissä on useita kymmeniä kaikille avoimia asukastiloja- ja taloja. Osaa näistä hallinnoivat asukasyhdistykset ja kaupunginosaseurat ja osaa kaupungin eri hallintokunnat. Myös pääasiassa muussa käytössä olevia kaupungin ja järjestöjen tiloja on sovittuina aikoina tarjolla asukkaiden, ryhmien ja yhdistysten toimintaan. Tapulikaupungissa tällainen tila on Tapulin nuorisotalo, jonka käyttö on runsasta.

Sosiaali- ja terveysviraston aluetyössä toimitaan yhdessä asukkaiden kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Erityispainotuksena on heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toiminta on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta ja sitä toteutetaan viraston ylläpitämissä asukastiloissa ja lähiöasemilla sekä muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi lähityöntekijät jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostoskeskuksiin. Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri alueiden ja niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet.

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei ole viraston hallinnoimaa asukastaloa, mutta ensi vuoden alusta alkaen Tapulikaupunkiin kohdennetaan yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin pyritään edistämään sosiaali- ja terveystoimen strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Eri kaupunginosissa sijaitsevat matalan kynnyksen periaatteella toimivat asukastalot, -tilat ja -ryhmät voivat osaltaan edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä mahdollistamalla vaihtelun, virkistyksen, sosiaalisen tuen, ohjauksen ja neuvonnan saamisen ilman kustannuksia ja lähellä omaa kotia. Toiminnalla voidaan vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.”

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 29.09.2016 § 107

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että Tapulikaupungin alueella kuntalaisten käyttöön on riittävästi tiloja.

Erilaiset yhdistykset käyttävät Tapulin nuorisotalon tiloja laajasti ja vilkkaasti. Näissä yhdistyksissä ja järjestöissä toimii eri ikäisiä ihmisiä. Käyttäjiä olisi Tapulin alueella usein enemmän kuin tiloja on tarjota.

Nuorisotilojen maksut vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2017 alusta alkaen maksuttomasti tiloja annetaan toimipaikan oman toiminnan käyttöön, helsinkiläisten nuorten toimintaryhmien ja nuorisojärjestöjen ja yhdistysten käyttöön, kotipaikkanaan Helsinkiä pitävien yhdistysteni käyttöön sekä Helsingin kaupungin toimialojen käyttöön. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.

Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot toimintakaudelle syksy-kevät haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Tilapäisvuoroja voi tiedustella läpi vuoden suoraan nuorisotiloista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Heidi Hållman

Lisätiedot

Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566